Genetic and environmental influences on psychological adaptation of children and adults – GENIUS

Projekat se sprovodi uz podršku Fonda za nauku Republike Srbije, broj projekta #7744418
Realizacija projekata je 2022-2025.

http://star.ff.uns.ac.rs/genius/

GENIUS je okupio interdisciplinarni tim istraživača iz oblasti psihologije, molekularne biologije i medicine čiji je osnovni cilj utvrđivanje mehanizama pomoću kojih genetički faktori i faktori okruženja, kao i njihova interakcija, doprinose razvoju funkcionalnih i disfunkcionalnih obrazaca adaptacije ljudi, poput emocionalne regulacije, sklonosti ka rizičnim ponašanjima ili ka donošenju rizičnih odluka.

Primenom proširenog porodičnog blizanačkog dizajna, koji uključuje ispitivanje blizanaca i članova njihovih porodica, kao i porodica s dvoje dece sličnog uzrasta, steći će se uvid u to kako karakteristike roditelja utiču na stilove adaptacije njihove dece, te koji sredinski činioci mogu da maksimiziraju nasledni potencijal osobe. Pored toga, kombinovanje blizanačke studije sa epigenetičkim pristupom omogućiće značajan korak ka pronalaženju novih epigenetičkih asocijacija sa bolestima i disfunkcionalnim životnim stilovima, što može imati implikacije na identifikaciju biomarkera za njihovu dijagnozu i prognozu. Naime, blizanačke studije omogućavaju uvid u udeo naslednih i sredinskih činilaca u objašnjenju nekog ponašanja, a epigenetičke studije omogućavaju uvid u to kako činioci okruženja doprinose promenama u DNK i kakav to ima efekat na ponašanje.

GENIUS se oslanja na podatke iz prvog registra blizanaca u Srbiji – STAR registra  (engl. Serbian Twin Advanced Registry – STAR), te će se nastaviti sa razvojem ovog registra, a u sklopu projekta će se kreirati i STAR biobanka. GENIUS se realizuje na principima otvorene nauke, u okviru koje se posebno neguje građanska ili volonterska nauka  (engl. citizen science) čijim se aktivnostima u sklopu GENIUS projekta može priključiti bilo ko koga interesuje nauka.

GENIUS će pružiti dokaze koji mogu pomoći razvoju personalizovane medicine, a posebnu pažnju će posvetiti personalizovanom modelu vaspitanja i obrazovanja, koji treba da omogući roditeljima i nastavnicima da prepoznaju potrebe deteta na osnovu njegovih osnovnih predispozicija. Drugim rečima, GENIUS će pružiti detaljan uvid u epigenetičke i sredinske faktore koji igraju najvažniju ulogu u jačanju potencijala osnovnih predispozicija pojedinca i stvaranju stimulativnog okruženja za podsticanje ličnog rasta i razvoja.

Pratite nas na https://twitter.com/GENIUS_rs

 

 

Vrh strane