O odseku

O odseku
Rusinistika kao univerzitetska disciplina na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu postoji od 1. decembra 1972. god. kada je u zvanje lektora za rusinski jezik izabran Julijan Ramač,  1975. god. Julijan Tamaš je izabran za asistenta-pripravnika za rusinsku književnost. Pri Institutu za pedagogiju osnovana je Studijska grupa za rusinski jezik i književnost 1981. god, a za šefa je imenovan mr Julijan Tamaš. Studijska grupa školske 1981/82. god. upisuje prve studente, a već 1983. god. je osnovana Katedra za rusinski jezik i književnost.

Na Odseku za rusinistiku rade dva redovna profesora, dr Janko Ramač i dr Mihajl o Fejsa, i dva asistenta, mr Anamaria Ramač Furman i msr Aleksandar Mudri.Značajan doprinos razvoju rusinistike kao naučne discipline i Odseka za rusinistiku dali su i profesori u penziji dr Julijan Ramač i dr Julijan Tamaš.

Odsek za rusinnistiku ima bogatu rusinističku biblioteku sa oko 5.000 knjiga.

Studije i studenti
Na Odseku za rusinistiku postoje Osnovne akademske studije (OAS) i Master akademske studije (MAS).

Osnovne akademske studije traju četiri godine (osam semestara), vrednost najmanje 240 ESPB. Posle završetka OAS studenti stiču diplomu Diplomirani filolog – rusinski jezik i književnost. OAS su koncipirane tako da studenti tokom studija mogu da steknu opšta znanja iz oblasti filologije i specifična znanja iz oblasti rusinistike, posebno iz rusinskog jezika i književnosti. Posle završenih OAS studenti mogu da se upišu na Master akademske studije.

Master akademske studije traju najmanje godinu dana (dva semestra), vrednost najmanje 60 ESPB. Studenti na master studijama imaju mogućnost biranjem predloženih izbornih predmeta da se opredele za studije rusinskog jezika ili rusinske književnosti. Za vreme studija na MAS studenti produbljuju i proširuju svoja znanja iz filoloških disciplina i posebno iz oblasti rusinskog jezika ili rusinske književnosti. Fond časova predmeta iz oblasti pedagoških i metodičkih disciplina obezbeđuje sticanja nastavničkog zvanja. Samostalan istraživački rad daje dobru osnovu za dalje usavršavanje u naučno-istraživačkom radu.

Završavanjem MAS studenti stiču diplomu Profesor rusinskog jezika i književnosti.

Studenti s diplomom MAS rusinskog jezika i književnosti, ako ispunjavaju predviđene uslove, mogu da se upišu na doktorske studije jezika i književnosti ili na interdisciplinarne studije na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu.

Međunarodna saradnja
Katedra za rusinski jezik i književnost/Odsek za rusinistiku su skoro od svog osnivanja mnogo ulagali u međunarodnu saradnju. Krajem osamdesetih godina HH veka uspostavljena je saradnja sa Katedrom za ukrajinistiku Filozofskog fakulteta u Prešovu u Slovačkoj, sa Filološkim i Istorijskim fakultetom Državnog univerziteta u Užgorodu, sa Državnim univerzitetom Ivan Franko u Lavovu, sa Ukrajinskom akademijom nauka i brojnim naučnim radnicima iz oblasti rusinistike i ukrajinistike .

Nastavnici Odseka za rusinistiku su učestvovali na brojnim međunarodnim naučnim konferencijama u Mađarskoj, Ukrajini, Poljskoj, Slovačkoj, Nemačkoj, Estoniji, Rusiji, Turskoj, SAD i u drugim zemljama.

Odsek je organizovao međunarodne skupove iz oblasti rusinistike i ukrajinistike u Novom Sadu, na kojima su uzeli učešće rusinisti i ukrajinisti iz zemlje i inostranstva, iz evropskih zemalja i iz SAD, Kanade i Japana. Na taj način je rusinistika na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu sticala ugled i priznanje u slavističkom svetu. Odsek za rusinistiku izdaje časopis Rusinistični studiї/Ruthenian Studies u kojem svoje radove objavljuju rusinisti i ukrajinisti iz zemlje i inostranstva.

Naučno-istraživački rad
Nastavnici i saradnici su učestvovovali u radu na naučno-istraživačkim projektima u zemlji koje je finansijski podržavalo Republičko ministarstvo za nauku i tehnološki razvoj, tako i na oni koje je podržavao Sekretarijat za nauku i visokoškolsko obrazovanje AP Vojvodine. Učešćem na ovim projektima obavljena su brojna istraživanja iz oblasti rusinskog jezika, rusinske i ukrajinske književnosti i istorije Rusina, što je uvek rezultiralo objavljivanjem pojedinačnih radova ili posebnih publikacija koje predstavljaju značajan doprinos razvoju rusinistike kao naučne discipline.

Nastavnici i saradnici Odseka za rusinistiku su od osnivanja Katedre za rusinski jezik i književnost morali prvo da naučno opišu svoj predmet proučavanja, a tek onda da ga predaju na univerzitetskom nivou. Iz toga je proisteklo nekoliko objavljenih kapitalnih dela iz oblasti rusinistike i ukrajinistike.

Biblioteka 
Odsek za rusinistiku ima bogatu rusinističku i slavističku biblioteku sa fondom od oko 5.000 knjiga. Skoro polovinu fonda čine knjige kupljene kao zaostavština od rusinskog lingviste prof. Havrijila Nađa. Fond ima jedan legat, od etnologa Ljubomira Međešija. U fondu se čuvaju i retke knjige, značajne za rusinistiku i slavistiku, brojni časopisi i mnoga od prvih izdanja na rusinskom jeziku na ovim prostorima. Deo fonda čine knjige iz oblasti ukrajinistike, dobrim delom pokloni Ambasade Ukrajine u Republici Srbiji ili drugih ukrajinskih asocijacija ili univerziteta iz Ukrajine. Seminarska biblioteka Odseka za rusinistiku pruža studentima neophodne udžbenike i literaturu, a nastavnici i istraživači u fondu biblioteke imaju vrednu literaturu za rusinistička i šire slavistička istraživanja.

 

Vrh strane