Engleski jezik i književnost sa drugom stranom filologijom

STUDIJSKI PROGRAM: ENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOST SA DRUGOM STRANOM FILOLOGIJOM
Naziv diplome: DIPLOMIRANI FILOLOG

Prijemni ispit za studijsku grupu Engleski jezik i književnost sa drugom stranom filologijom obuhvata proveru znanja iz engleskog jezika i književnosti i iz drugog odabranog stranog jezika (francuski, nemački ili ruski). Ispit se odvija u dva dana – u jednom danu se održava pismena i usmena provera znanja iz engleskog jezika i književnosti, a drugog dana pismena i usmena provera znanja iz drugog odabranog jezika.

Prijemni ispit ukupno nosi do 60 bodova, od kojih se 30 stiče na ispitu iz engleskog jezika i književnosti, a 30 na ispitu iz druge odabrane filologiji (francuski, nemački ili ruski jezik i književnost).

Kandidati koji polože prijemni ispit imaju pravo da se, nakon završetka prvog upisnog roka, upišu na drugi akreditovani studijski program, u skladu sa Pravilnikom o upisu kandidata na studijske programe koje realizuje Filozofski fakultet.

I ENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOST
Ispit ima pismeni i usmeni deo: pismeni deo ispita traje ukupno 90 minuta, a usmeni deo oko 15 minuta po kandidatu. Na pismenom delu ispita kandidat može da osvoji do 25 bodova, a na usmenom delu ispita do 5 bodova.

1.  Pismeni deo ispita iz engleskog jezika
Na pismenom delu ispita iz engleskog jezika proverava se poznavanje engleske leksike (uključujući i idiomatske izraze) i engleske gramatike (morfologije i sintakse). Na ovom delu ispita postoje pitanja koja podrazumevaju odabiranje tačnog odgovora od nekoliko ponuđenih rešenja, zadaci u kojima treba upisati određenu reč ili izraz u dati tekst, kao i zadaci koji zahtevaju transformaciju rečenične strukture.
Jezički deo testa sastoji se iz tri celine. Prva celina testira poznavanje vokabulara na osnovu testa višestrukog izbora (pet zadataka) i tvorbe reči u rečenici (pet reči). Ovi zadaci ispituju adekvatnu upotrebu reči u zadatom kontekstu, poznavanje kolokacija, fraznih glagola i idioma. Druga celina proverava poznavanje gramatike engleskog jezika. Ona uključuje test višestrukog izbora (sedam rečenica u kojima kandidati treba da odaberu jedini ispravni odgovor) i tri rečenice u kojima se traži transformacija tako da se u potpunosti sačuva značenje zadate rečenice. Znanje koje se ovde testira uključuje upotrebu morfoloških i sintaksičkih struktura, upotrebu vremena, oblika leksičkih i modalnih glagola, članova, itd. Poslednja celina jeste test popunjavanja praznina (fill-in ili Cloze test), gde kandidati u tekstu treba da upotrebe adekvatnu reč zaključujući na osnovu smisla teksta. Ovaj zadatak testira produkciju kandidata, budući da uključuje sve nivoe znanja pisanog jezika – leksički, gramatički i pragmatički.
Preporučena literatura:
Hewings, Martin (2005). Advanced Grammar in Use (with CD-ROM). Cambridge University Press; 2nd edition.
Hlebec, B. (1995), Gramatika engleskog jezika za srednje škole, Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva.
Leaney, Cindy (2005). In the Know: Understanding and using idioms (with CD-ROM) Over 800 idioms researched in the Cambridge International Corpus for their frequency, meaning, and use. Cambridge University Press.
Leech, G. (1991), An A-Z English Grammar, Nelson.
McCarthy, Michael and O’Dell, Felicity (2002). English Vocabulary in Use (with CD-ROM). Cambridge University Press.
McCarthy, Michael and O’Dell, Felicity (2007). English Phrasal Verbs in Use. Cambridge University Press. 
Murphy, R. (1995), English Grammar in Use, Cambridge: Cambridge University Press.
Swan, Michael (2005). Practical English Usage. Oxford University Press; 3rd edition.
Thomson, A. J. and Martinet, A. V. (1986). A Practical English Grammar (Textbook, Exercises 1, Exercises 2). Oxford University Press, 3rd edition.
Vince,Michael (2004). Advanced Language Practice with Key.Macmillan ELT; 2nd edition.
NB: U obzir dolaze i druga izdanja navedenih knjiga. Takođe se preporučuju svi udžbenici za srednje škole (gimnazije i srednje stručne škole) koje je odobrilo Ministarstvo prosvete Republike Srbije.

2. Pismeni deo ispita iz oblasti književnosti pisane na engleskom jeziku
Književni deo prijemnog ispita za studije Engleskog jezika i književnosti sastoji se iz pet celina koje ispituju razumevanje teksta, poznavanje istorije i teorije književnosti, kao i opštu kulturu. Prvi deo se sastoji od jednog pitanja i testira prepoznavanje proznih žanrova poput naučne fantastike, autobiografije, gotskog romana i slično, dok drugi čine četiri pitanja usredsređena na razumevanje proznog teksta (razumevanje konkretnih delova teksta, likova i/ili odnosa između njih, tona, atmosfere, okruženja i slično.). Pet pitanja iz trećeg dela ispituju poznavanje istorije i teorije književnosti (autori i njihova dela, periodi, pokreti, književni termini, stilske figure, književni rodovi i vrste i slično) dok je četvrti deo sličan drugom po tome što testira razumevanje teksta, ali se pet pitanja u ovom delu odnose na pesmu ili deo pesme (prepoznavanje šeme rime, stilskih figura, tona, konkretnih delova/stihova i slično). Pet pitanja u petoj celini ovog dela testa ispituje znanje iz oblasti istorije i kulture anglofonih zemalja i opšta mesta u poznavanju Biblije i/ili mitologije.
Preporučena literatura:
Oxford Companion to English Literature (1985), Oxford: Oxford University Press.
Rečnik književnih termina. Beograd: Nolit. 1986.
Školski rečnik književnih termina. Beograd: BIGZ školstvo. 2012.
Tartalja, Ivo (2003), Teorija književnosti, Beograd : Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. 
The Norton Anthology of American Literature.New York: W. W. Norton & Company. 2012.
The Norton Anthology of English Literature. New York:W. W. Norton & Company. 2006.
Velek, Rene i Voren, Ostin.Teorija književnosti. Beograd: Nolit. 1974.
Živković, Dragiša. Teorija književnosti sa teorijom pismenosti. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva; Novi Sad: Zavod za izdavanje udžbenika. 1992.
Srednjoškolski udžbenici iz engleskog jezika.
NB: U obzir dolaze i druga izdanja navedenih knjiga kao i druge knjige iz tih oblasti (teorije književnosti, rečnici književnih termina i antologije).

3. Usmeni deo prijemnog ispita 
Usmeni deo prijemnog ispita podrazumeva razgovor (conversation) na engleskom jeziku na zadatu temu prilikom kojeg se proverava sposobnost tečnog usmenog izražavanja, izgovor, upotreba primerenih i raznovrsnih gramatičkih i leksičkih jedinica.

Komponente prijemnog ispita
Pismeni i usmeni delovi prijemnog ispita obuhvataju sledeće komponente i na njima se može dobiti sledeći maksimalni broj bodova:
PISMENI ISPIT
rečnik: 5 bodova 
gramatika: 5 bodova 
test popunjavanja: 5 bodova 
engleska književnost: 10 bodova
USMENI ISPIT: 5 bodova

II FRANCUSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST
Prijemni ispit sastoji se iz dva dela: pismenog i usmenog.
Iz pismenog dela ispita kandidat može osvojiti najviše 12,5 bodova, a iz usmenog 17,5 bodova.
Pismeni deo polaže se u obliku testa.
Uspeh iz  pismenog  dela ispita ocenjuje se, odnosno boduje sa:
nedovoLjan –  0 bodova
dovoLjan – 3,5 bodova
dobar – 5,5 bodova
vrlo dobar – 9,5 bodova
odličan – 12,5 bodova

Usmeni deo predstavlja proveru sposobnosti izražavanja i komunikacije na francuskom jeziku.
Ispit čini gradivo po nastavnom planu i programu za gimnaziju opšteg smera.

Uspeh iz  usmenog  dela ispita ocenjuje se, odnosno boduje sa:
nedovoljan – 0 bodova
dovoljan – 4,5 bodova
dobar – 8,5 bodova
vrlo dobar – 13,5 bodova
odličan – 17,5 bodova

Gramatičke kategorije
◦ član (određeni, neodređeni, partitivni, sažeti)
◦ imenice (vrste, rod, broj)
◦ zamenice (lične, pokazne, prisvojne, neodređene, relativne)
◦ pridevi (opisni, pokazni, prisvojni, neodrđeni; poređenje prideva)
◦ prilozi (oblici, upotreba i poređenje)
◦ glagoli (oblici i upotreba)
◦ francuska rečenica (direktni/indirektni govor, slaganje vremena, osnovni tipovi kondicionalnih rečenica).

Jezička kompetencija
◦ razumevanje pročitanog teksta
◦ značenje reči u rečenici i širem kontekstu
◦ sposobnost samostalnog izražavanja.

Literatura za prijemni ispit:

 1. Udžbenici francuskog jezika iz Registra odobrenih udžbenika Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije – Kataloga udžbenika za gimnazije i srednje stručne škole.
 2. Drašković, V. Gramatika francuskog jezika: za osnovnu školu. Beograd : Zavod za udžbenike i nastavna sredstva; Novi Sad: Zavod za izdavanje udžbenika (bilo koje od objavljenih 15 izdanja, poslednje je objavljeno 2008. godine).

Dopunska literatura:

 1. Bady, J. et al. (2010). Grammaire. 350 exercices. Niveau débutant. Collection Exerçons-nous. Paris : Hachette FLE.
 2. Delatour, Y. et al. (2004). Nouvelle grammaire du français. Cours de civilisation française de la Sorbonne. Paris : Hachette FLE.
 3. Delatour, Y. et al. (2011). Grammaire. 350 exercices. Niveau moyen. Collection Exerçons-nous. Paris : Hachette FLE.
 4. Grégoire, M. (2018). Grammaire progressive du français. Niveau débutant (A1). Paris : CLE International.
 5. Grégoire, M. et Thiévenaz, O. (2017). Grammaire progressive du français. Niveau intermédiaire (A2/B1). Paris : CLE International.
 6. Papić, M. Gramatika francuskog jezika: strukturalna morfosintaksa. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva; Novi Sad: Zavod za izdavanje udžbenika (bilo koje od objavljenih 5 izdanja, poslednje je objavljeno 1999. godine).

Rečnici (izbor):

 1. Jovanović, S. A. i dr. (2019). Francusko-srpski rečnik. [Redaktori: S. Marjanović i J. Mijatović]. Beograd: Službeni glasnik [Drugo prerađeno i dopunjeno izdanje].
 2. Jovanović, S. A. i dr. (1993). Savremeni srpskohrvatski-francuski rečnik. Beograd: Prosveta.
 3. Larousse – Dictionnaire de français, https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais-monolingue.
 4. Larousse – Dictionnaires bilingues, https://www.larousse.fr/dictionnaires/bilingues.
 5. Le Robert – Dico en ligne, https://dictionnaire.lerobert.com/.

III NEMAČKI JEZIK I KNJIŽEVNOST
Sadržaj i način polaganja prijemnog ispita 
Prijemni ispit se sastoji iz pismenog usmenog dela.
Vrednovanje prijemnog ispita
Pismeni deo ispita ukupno nosi 22,5 poena i to raspoređeno na sledeći način:

 • provera znanja iz gramatike (morfosintaksički test) – 20 poena
 • teorija književnosti – 2,5 poena

Usmeni deo ispita ukupno nosi 7,5 poena i to raspoređeno na sledeći način:

 • čitanje – 2,5 poena
 • prevod ili prepričavanje – 2,5 poena
 • konverzacija – 2,5 poena

SADRŽAJ PISMENOG DELA PRIJEMNOG ISPITA:
Gramatika
Morfologija
Glagoli prema njihovoj formi – jaki, slabi, nepravilni, sa odvojivim i neodvojivim prefiksom, povratni, pomoćni glagoli i modalni. Mesto glagola u rečenici. Glagolska vremena. Oblici i upotreba participa. Zapovedni način. Konjunktiv. Konstrukcija infinitiva + zu, transformacija aktiva u pasiv, rekcija i glagola, padeški sistem. 
Rod, broj i promena imenica, član, padeži sa predlozima. Rekcija imenica. Predikativna i atributska upotreba prideva, komparacija prideva, rekcija prideva, pridevska deklinacija. Promena i upotreba upitnih, odnosnih i prisvojnih zamenica, oblik za iskazivanje poštovanja, neodređene zamenice. Predlozi. Osnovni i redni brojevi, uobičajene fraze društvenog ophođenja: odbijanje poziva, izražavanje žaljenja, negodovanja, radosti.
Sintaksa
Osnovne rečenične strukture. Vrste rečenica. Mesto glagola u rečenici i rečenični okvir. Bezlične rečenice. Slobodne oznake za vreme, mesto, uzrok, način. Negacija. Nezavisno-složene rečenice sa veznicima i bez veznika. Zavisno-složene rečenice: subjekatske, atributske, objekatske. Adverbijalne rečenice: temporalne, uzročne, finalne, modalne, komparativne, kondicionalne, konsekutivne i kauzalne. 
Teorija književnosti
Književni rodovi i vrste. Strofa, stih i rima. Stilske figure.

SADRŽAJ USMENOG DELA PRIJEMNOG ISPITA:
Čitanje naglas, prepričavanje/ prevođenje teksta na nemačkom jeziku. Konverzacija na nemačkom jeziku na teme iz svakodnevnog života i davanje ličnih podataka: 
- predstavljanje, porodica, prijatelji, ljubimci, rodno mesto, školovanje
- hobi, muzika, knjige i filmovi
- praznici, svečanosti
- bioskop, pozorište, muzej
- sportovi, putovanja
- saobraćaj, mediji i savremena sredstva komunikacije.

Literatura: 
Udžbenici propisani za poslednja dva razreda gimnazije po važećem nastavnom planu i programu opšteg ili društveno-jezičkog smera. 

Nikolina Zobenica i dr. Priručnik za pripremnu nastavu za prijemni ispit iz Nemačkog jezika i književnosti. Novi Sad: Filozofski fakultet, 2018.
Jovan Đukanović; Olivera Durbaba: Gramatika nemačkog jezika za srednje škole. Beograd: Zavod za izdavanje udžbenika i nastavnih sredstava, 2008. 
Dragiša Živković: Teorija književnosti sa teorijom pismenosti za srednje škole. Beograd: Draganić, 2001.
Ivo Tartalja: Teorija književnosti. Beograd: Zavod za udžbenike, 2008.  

Dodatne informacije: 
Odsek za germanistiku svake godine organizuje PRIPREMNU NASTAVU za prijemni ispit iz Nemačkog jezika i književnosti. Pripremna nastava se sastoji iz sledećih delova: morfologija (16 časova), konverzacija i prevođenje (8 časova) i teorija književnosti (6 časova).  Nastava se održava od aprila do juna, subotom prema unapred utvrđenom rasporedu i prema važećem cenovniku.
Pored toga, Odsek za gemanistiku radi informisanja zainteresovanih kandidata o studijskom programu Nemačkog jezika i književnosti svake godine organizuje i DANE OTVORENIH VRATA.   

IV RUSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST
Klasifikacioni ispit sastoji se iz dva dela: pismenog i usmenog.

Pismeni deo  ispita:
1. Test iz gramatike ruskog jezika,
2. Test iz opšte kulture.

Usmeni deo ispita:
Provera poznavanja gramatičkih i književnoteorijskih pojmova; procena afiniteta kandidata i motivacije za studije ruskog jezika i književnosti.
Na usmenom delu ispita kandidat čita kraći tekst na ruskom jeziku, prevodi ga na srpski i vrši gramatičku analizu. Nakon toga odgovara na srpskom na pitanja iz oblasti književnosti (teorija književnosti i dela ruskih pisaca predviđena programom za gimnazije opšteg smera).
Iz usmenog dela ispita može se osvojiti najviše 15 bodova. Maksimalan broj bodova iz gramatike ruskog ili srpskog jezika je 10, a iz testa opšte kulture 5 bodova.
Uspeh iz pismenog dela ispita (jezički test) se ocenjuje na sledeći način:
Rezultat na testu
0-50%  - 0 bodova
51-61% - 2,5 boda
62-74% - 4,5 boda
75-87% - 7,5 bodova
88-100% - 10 bodova
Svaki tačan odgovor na testu opšte kulture donosi 0,5 bodova.

Uspeh iz usmenog dela ispita ocenjuje se na sledeći način:
Nedovoljan – 0 bodova
Dovoljan – 4 boda
Dobar – 7,5 bodova
Vrlodobar – 12,5 bodovaa
Odličan – 15 bodova

Za pripremu  klasifikacionog ispita preporučuju se sledeći udžbenici i priručnici:
Važeći udžbenici i  gramatike ruskog jezika za srednje škole.
Važeći udžbenici i  gramatike srpskog jezika za srednje škole.
Dragiša Živković. Teorija književnosti sa teorijom pismenosti za srednje škole. Beograd: Naučna knjiga.
LjiLjana Nikolić i BosiLjka Milić. Čitanka sa književnoteorijskim pojmovima za  I, II, III i  IV razred srednje škole. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva / Novi Sad: Zavod za izdavanje udžbenika.
Jovan Deretić i Marija Mitrović. Istorija jugoslovenske književnosti za I i II  razred srednje škole. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva.

Književna dela ruskih pisaca predviđena programom za gimnazije (opšti smer)  obavezna su lektira za klasifikacioni ispit:
A. P. Čehov - Tuga, Ujka Vanja
A. S. Puškin - Cigani
A S. Puškin - Evgenije Onjegin
N. V. GogoLj - Revizor
L. N. Tolstoj -  Ana Karenjina ili Rat i mir
V. V. Majakovski - Oblak u pantalonama
A. A. Blok - Dvanaestorica, izabrane pesme
F. M. Dostojevski - Zločin i kazna ili Braća Karamazovi
M. A. Bulgakov - Majstor i Margarita
Izabrane pesme S. A. Jesenjina, B. L. Pasternaka, A. A. Ahmatove, M. I. Cvetajeve.

Vrh strane