Kulturologija

STUDIJSKI PROGRAM: KULTUROLOGIJA
Naziv diplome: DIPLOMIRANI KULTUROLOG


Osnovne akademske studije Kulturologije nude moderno obrazovanje za interkulturno komuniciranje, interdisciplinarnu analizu fenomena kulture i upravljanje politikama i projektima u oblasti kulture. Program je koncipiran imajući na umu osobenosti Republike Srbije kao multinacionalne kulturne sredine, kao i sve izraženije potrebe za interkulturnom prekograničnom saradnjom i daljim evropskim integracijama.

Kulturologija je inovativno i interdisciplinarno polje koje izučava načine na koje kultura oblikuje i preoblikuje ljudsko iskustvo, svakodnevni život, i društvene odnose. U pitanju je teorijska i praktična disciplina koja detaljno proučava sve aspekte kulture: visoku, masovnu i popularnu, tradicionalnu i savremenu, većinsku i manjinsku, jezičku, vizuelnu, muzičku, medijsku, digitalnu kulturu. Iako je studiranje kulturologije svetska praksa već decenijama, u Srbiji je vrlo malo akreditovanih programa, posebno na nivou osnovnih studija.

 Na osnovnim studijama Kulturologije na Filozofskom fakultetu integralno se stiču znanja iz maternjeg i tri strana jezika, istorije, kulture i umetnosti evropske civilizacije, analiziraju se kulturne veze i susreti kultura. Stiču se znanja i veštine prevođenja, kritičkog razmišljanja, upravljanja projektima i sprovođenja kvalitativnih i kvantitativnih istraživanja.

Studijski program je koncipiran tako da obuhvata predmete iz oblasti lingvistike, književnosti, sociologije, istorije, filozofije, psihologije, pedagogije i komunikologije koji izučavaju polje kulturologije i time osposobljavaju studente za kreativan i praktičan pristup fenomenima kulture, uspešno i produktivno kulturno posredovanje, kao i aktivnost i delovanje u domenu kulturne politike. Studije traju četiri godine a strukturu studijskog programa koju čine obavezni i brojni izborni predmeti možete pogledati ovde.

GDE MOŽE DA RADI DIPLOMIRANI KULTUROLOG?
Studenti koji završe osnovne akademske studije Kulturologije osposobljeni su za obavljanje poslova interkulturnog posrednika, učesnika u domaćim međunarodnim i prekograničnim projektima i kulturnim događajima, za rad u javnim, privatnim i nevladinim organizacijama, u ustanovama kulture i turizma.

Kulturolozi su podjednako potrebni zavodima i institutima koji proučavaju kulturu u njenim različitim manifestacijama, muzejima, galerijama i kulturnim centrima, kao i fondacijama, festivalima i sajmovima. Program osnovnih studija Kulturologije osposobljava studente da u ovim organizacijama vode komunikaciju sa stranim partnerima, učestvuju u organizaciji događaja, planiraju i sprovode projekte ili sprovode potrebna istraživanja.

KADA SE RASPISUJE KONKURS ZA UPIS NA FAKULTET?
Konkurs se raspisuje u maju mesecu. Detalji (termini za prijavljivanje, kao i informacije u vezi sa polaganjem prijemnog ispita i dr.) objavljuju se na sajtu Filozofskog fakulteta - http://www.ff.uns.ac.rs.

ŠTA JE POTREBNO OD DOKUMENTACIJE PRILIKOM PRIJAVLJIVANJA?
Datum podnošenja dokumentacije biće objavljen na sajtu Filozofskog fakulteta.

Prilikom prijavljivanja, donose se sledeća dokumenta:
- prijavni list (kupuje se u skriptarnici Fakulteta);
- original i fotokopije svih svedočanstava iz srednje škole (fotokopije se ne moraju overavati);
- original i fotokopija diplome o položenom završnom, odnosno maturskom ispitu;
- lična karta i fotokopija lične karte, u slučaju da je lična karta sa čipom – neophodno je doneti i očitanu ličnu kartu;
- originalna uplatnica kao dokaz o plaćenoj naknadi za polaganje prijemnog ispita (uputstvo o tome kako treba popuniti uplatnicu nalazi se na sajtu Filozofskog fakulteta);
- dokaz o osvojenom prvom, drugom ili trećem mestu na republičkom ili međunarodnom takmičenju iz predmeta Srpski jezik i književnost.

KADA JE PRIJEMNI ISPIT?
Tačan datum i vreme održavanja prijemnog ispita i raspored polaganja prijavljenih kandidata biće objavljen na sajtu Filozofskog fakulteta.

PRIJEMNI ISPIT
Prijemni ispit polaže se iz dva dela:

1) test iz maternjeg jezika i književnosti;
2) test opšte informisanosti.

Oba testa mogu da se polažu na maternjem jeziku (srpski, mađarski, slovački, rusinski, rumunski).

Rangiranje kandidata se vrši na osnovu prosečne ocene ostvarene nakon sva četiri razreda srednje škole (do 40 bodova) i uspeha na prijemnom ispitu (do 60 bodova). Prijemnim ispitom, koji obuhvata test znanja iz maternjeg jezika i književnosti i test opšte informisanosti proveravaju se znanja i sposobnosti kandidata. Maksimalan broj bodova na prijemnom ispitu je 100.

1) Test iz maternjeg jezika i književnosti (srpskog, mađarskog, slovačkog, rusinskog ili rumunskog jezika i književnosti) - maksimalan broj bodova je četrdeset pet (45)

Test sadrži:
a) 20 pitanja iz maternjeg jezika;
b) 25 pitanja iz književnosti.
2)  Test opšte informisanosti - maksimalan broj bodova je petnaest (15)

PRIPREMA ZA POLAGANJE PRIJEMNOG
Filozofski fakultet ne organizuje posebnu pripremu za polaganje prijemnog ispita za upis osnovnih studija Kulturologije. Svaki od kandidata se samostalno priprema za prijemni ispit tako što obnavlja srednjoškolsko gradivo iz maternjeg jezika i književnosti.

U nastavku je navedena preporučena literatura za polaganje testa iz maternjeg jezika i književnosti (srpski, mađarski, slovački, rusinski, rumunski).

1. Test iz maternjeg jezika i književnosti - nastavni sadržaji se obnavljaju iz sledećih udžbenika:

Maternji jezik i književnost

Literatura i udžbenici za pripremu testa znanja

Srpski jezik i književnost

 • Pravopis srpskog jezika, Matica srpska, Novi Sad, 2010.
 • Stanojčić, Živojin i LjubomirPopović, Gramatika srpskog jezika – Udžbenik za I, II, III i IV razred srednje škole. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. Beograd,2011.
 • Živković, Dragiša, Teorija književnosti (sva izdanja).
 • Deretić, Jovan, Kratka istorija srpske književnosti (sva izdanja).
 • Deretić, Jovan i Marija Mitrović, Istorija jugoslovenske književnosti za I/ II razred srednje škole (sva izdanja).

Mađarski jezik i književnost

 

 • Bosnyák István – Thomka Beáta (2013). Olvasókönyv poétikai fogalmakkal a középiskolák I. osztálya számára. Zavod za udžbenike, Belgrád.
 • Gerold László – Bori Imre (2013). Olvasókönyv poétikai fogalmakkal a középiskolák II. osztálya számára. Zavod za udžbenike, Belgrád.
 • Bori Imre (2013).Olvasókönyv poétikai fogalmakkal a középiskolák III. osztálya számára. Zavod za udžbenike, Belgrád, 2013
 • Szeli István (2008). Olvasókönyv poétikai fogalmakkal a középiskolák IV. osztálya számára. Zavod za udžbenike, Belgrád.
 • Bori Imre – Gerold László(2008).Az irodalom története a középiskolák I. és II. osztálya számára. Zavod za udžbenike, Belgrád.
 • Bori Imre (1997). Az irodalom története a középiskolák III. és IV. osztálya számára. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Belgrád.
 • Papp György – Pató Imre – Vajda József (2013). Magyar nyelv és a kifejezőkészség fejlesztése a középiskolák I–IV. osztálya számára. Zavod za udžbenike, Belgrád.

Rusinski jezik i književnost

 • Ramač, Ю. (2002). Ґramatika ruskogo яzika za I,II,III u IV klasu ґimnaziї. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beoґrad.
 • Tamaš, Ю. (1997). Istoriя ruskeй literaturi. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beoґrad.

Rumunski jezik i književnost

 

 • Magda, Ileana (1989). Limba română şi cultura exprimării : manual pentru clasele I-IV ale şcolii medii, Zavod za izdavanje udžbenika, Novi Sad.
 • Popescu, Ştefania (1983). Gramatica practică a limbii române cu o culegere de exerciţii, Editura Didactică şi pedagogică, Bucureşti.
 • Coteanu, Ion (1977). Gramatica de bază a limbii române , Editura Junimea, Iaşi.
 • Flora, Radu (1971). Literatura română din Voivodina: panorama unui sfert de veac, Libertatea, Panciova.
 • Flora¸ Radu (1976). Rumunska književnost u Vojvodini, Matica srpska, Novi Sad.

Slovački jezik i književnost

 

 • Myjavcová, Mária (2005).Slovenský jazyk a kultúra vyjadrovania pre 1. ročník gymnázia, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd.
 • Myjavcová, Mária (2006).Slovenský jazyk a kultúra vyjadrovania pre 2. ročník gymnázia, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd.
 • Myjavcová, Mária (2009).Slovenský jazyk a kultúra vyjadrovania pre 3. a 4. ročník gymnázia, Zavod za udžbenike, Beograd.
 • Valihora, Jozef (2009).Čítanka s literárnoteoretickými pojmami pre 1. ročník gymnázia, Zavod za udžbenike, Beograd.
 • Kmeť, Ján (1999).Čítanka s literárnoteoretickými termínmi pre druhý ročník strednej školy, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd.
 • Boldocký, Samuel (1999).Čítanka s literárnoteoretickými termínmi pre tretí ročník stredných škôl, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd.

2. Test opšte informisanosti
Za pripremu ovog testa ne postoji posebna literatura. Njime se testira znanje iz svih prethodnih nivoa školovanja koje spada u opštu kulturu, kao i upoznatost sa važnijim aktuelnim dešavanjima.

REZULTATI PRIJEMNOG ISPITA
Rezultati prijemnog ispita se objavljuju na sajtu Filozofskog fakulteta. Prvo se objavljuju preliminarne liste. Posle objavljivanja preliminarnih lista, kandidati mogu pregledati svoje testove. Na kraju se objavljuju konačne liste.

Posle objavljivanja konačnih listi, kandidati se upisuju na Filozofski fakultet i dobijaju indeks. Važno je da se redovno prati sajt Filozofskog fakulteta kako bi se kandidati na vreme upisali.

Kandidati koji polože prijemni ispit imaju pravo da se, nakon završetka prvog upisnog roka, upišu na drugi akreditovani studijski program, u skladu sa Pravilnikom o upisu kandidata na studijske programe koje realizuje Filozofski fakultet.

PRIMERI TESTOVA (pdf)

KORISNE VEB ADRESE
•    Struktura programa osnovnih studija Kulturologija: https://bit.ly/3jxK7iz

•    Osnovne informacije o upisu na Fakultet:
http://www.ff.uns.ac.rs/upis-na-studije#osnovne-studije
http://www.ff.uns.ac.rs/sr/upis-na-studije/osnovne-studije/informator

•    Informacije za pripremu prijemnog ispita
http://www.ff.uns.ac.rs/sr/upis-na-studije/osnovne-studije/informator/kulturologija

•    Kada se podnose dokumente i kada se polaže prijemni ispit
http://www.ff.uns.ac.rs/sr/upis-na-studije/osnovne-studije/prvi-konkursni-rok

Za sve dodatne informacije kontaktirajte nas imejlom: kulturologija@ff.uns.ac.rs

INFORMATOR (pdf)

Željko Milanović
Jelena Kleut
Biljana Lungulov

 

 

Vrh strane