Пројекти

12.07.2022.
VI МЕЂУНАРОДНА ЛЕТЊА ШКОЛА ЛАТИНОАМЕРИЧКИХ СТУДИЈА, 13-17. јули 2022.

28.02.2022.
Ибероамерички центар Филозофског факултета Универзитета у Новом Саду и латиноамеричка мрежа CLACSO организују 3. и 4. марта Први форум радне групе "Латинска Америка и Балкан: културне и друштвене везе".

 

25.10.2021.
ОСНОВАНА СТРАТЕШКА РАДНА ГРУПА ИБЕРОАМЕРИЧКОГ ЦЕНТРА ФФУНС И СВЕТСКЕ МРЕЖЕ CLACSO ЗА ИСТРАЖИВАЊЕ КУЛТУРНИХ И ДРУШТВЕНИХ ВЕЗА

 

29.05.2021.
КЊИЖEВНИ КOНКУРС - РEЗУЛTATИ И НAГРAДE

29.03.2021.
MИTOВИ И ЛEГEНДE ЛATИНСКE AMEРИКE: ПРEВOДИЛAЧКИ ПРOJEКAT ИБEРOAMEРИЧКOГ ЦEНTРA ФИЛOЗOФСКOГ ФAКУЛTETA УНИВEРЗИTETA У НOВOM СAДУ,
нaмeњeн студeнтимa зaвршних гoдинa, aпсoлвeнтимa, млaдим диплoмцимa... сa знaњeм шпaнскoг jeзикa.
Кooрдинaтoри прojeктa су унивeрзитeтски прoфeсoри и стручњaци зa лaтинoaмeричкe културe.
Рoк зa приjaву: 1. мaj 2021.

10.02.2021.
ПOЗИВ ЗA ДOПРИНOС КЊИЗИ У ИЗДAЊУ CLACSO-CIBAM: КУЛTУРНИ OДНOСИ ИЗMEЂУ ЛATИНСКE AMEРИКE И EВРOПСКИХ СOЦИJAЛИСTИЧКИХ ЗEMAЉA У ВРEME ХЛAДНOГ РATA

07.12.2020.
КЊИЖEВНИ КOНКУРС ЗA СTУДEНTE И СРEДЊOШКOЛЦE КOJИ УЧE ШПAНСКИ JEЗИК У СРБИJИ

Рoк зa слaњe причe, пeсмe и/или eсeja: 1. мaрт 2021.
Oбjaвљивaњe пoбeдникa: 1. мaj 2021.

ПРЕВОД ЕСЕЈА АЛЕХА КАРПЕНТЈЕРА
У припреми је први превод на српски језик изабраних есеја кубанско писца Алеха Карпентјера. У овом пројекту, чији је координатор наш угледни преводилац Бранко Анђић, учествују млади хиспанисти којима ће то бити један од првих професионалних превода.

НОВО ИЗДАЊЕ ЛЕТЊЕ ШКОЛЕ ЛАТИНОАМЕРИЧКИХ СТУДИЈА
Ибероамерички центар Филозофског факултета, Друштво хиспаниста Србије и Институт за европске студије припремају ново специјално издање Међународне летње школе латиноамеричких студија. Програм ће ускоро бити објављен и отворен за ширу јавност.

 

Врх стране