Наташа Миливојевић

Наташа Миливојевић, редовни професор

Контакт
Кабинет: 264
Е-адреса: natasa.milivojevic@ff.uns.ac.rs

Биографија
Наташа Миливојевић је ванредни професор за ужу научну област Англистика (наука о језику) на Одсеку за англистику Филозофског факултета у Новом Саду. Докторирала је 2011. године на Филозофском факултету Универзитета у Новом Саду (тема: Конструкциони идиоми са глаголима емитовања звука у енглеском и српском језику – генеративна анализа). У настави је ангажована на неколико лингвистичких теоријских курсева, као и на курсевима који се баве језичким вештинама и лингвистиком текста. Учесник је већег броја научних скупова и аутор бројних научних чланака, као и две научне монографије.

Наставни рад
Списак курсева које наставник држи према тренутно важећој акредитацији:
Обједињене језичке вештине 1
Обједињене језичке вештине 2
Увод у англистичку лингвистику
Увод у студије енглеског језика
Увод у лингвистику
Енглески глагол 1
Енглески глагол  2
Аспект и акционсарт
Глаголска семантика и глаголски вид
Студијско истраживачки рад
Техника научног рада
Лингвистика текста и теорије интертекстуалности
Енглески језик са немачким језиком 2
Енглески језик са француским језиком 2

Научно-истраживачки рад

Области научног истраживања су: теоријска лингвистика, семантика и савремени модели у семантици, међуоднос синтаксе и семантике, семантика глагола, глаголски вид и типови глаголске ситуације, савремене теорије о лексикону, моделовање глаголском времена у природним језицима, лингвистика текста, теорије текста и дискурса, савремени приступи настави енглеског језика на универзитетском нивоу и методологија наставе на енглеском језику на универзитетском нивоу.

Библиографија (избор)
- Milivojević, N. (2019). “Self-promotion Rhetoric and (Meta)discourse in Academic Writing – a Contrastive Study“. In: Proceedings of the 10th International Language Conference on the Importance of Learning Professional Foreign Languages for Communication between Cultures, Full Papers, Edited by: Polona Vičič, Nataša Gajšt, Alenka Plos, University of Maribor Press, pp. 273-283 (ISBN 978-961-286-252-7) http://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/399
- Миливојевић, Наташа (2017). „О структури и класификацији конструкција директивног кретања са глаголима стврања звука у српском језику“. Српски језик XXII, Београд. стр.  589-608. 811.163.41'367, 811.163.41'367.626, ISSN 0354-9259.
- Миливојевић, Наташа (2016). Конструкциони идиоми у енглеском и српском језику. Едиција Е-дисертација (ур. Т. Прћић и Б. Шимуновић-Бешлин), књига 10. Филозофски факултет, Нови Сад.
ISBN 978-86-6065-384-2, UDK 811.111'373.72; 811.163.41'373.72, http://digitalna.ff.uns.ac.rs/sadrzaj/2016/978-86-6065-384-2
- Milivojević, Nataša (2016). “Revisiting verbs of emission: An update on some relevant theoretical accounts of lexical specification and argument structure of emission verbs”. LOGOS ET LITTERA: Journal of Interdisciplinary Approaches to Text. III/1: p. 25-45. Faculty of Philology, University of Montenegro. ISSN 2336-9884 UDC: 811.163:811.111’367.625 http://www.ll.ac.me/issues.html
- Milivojević, Nataša. (2016). “Contrasting intransitive motion in English and Serbian: how do we build ‘sound’ events?”. Facta Universitatis: Series Linguistics and Litterature, Vol. 14, No 2: p. 147-159. Univerzitet u Nišu. ISSN 0354-4702 (print), ISSN 2406-0518 (online). DOI Number 10.22190/FULL1602147M http://casopisi.junis.ni.ac.rs/index.php/FULingLit/issue/view/553
- Миливојевић, Наташа. (2016). „Нешто о спектру значења конструкција интранзитивног кретања у енглеском и српском језику: поглед ка периферији“. Годишњак Филозофског факултета у Новом Саду, XLI-1: стр. 249-267.. Филозофски факултет, Нови Сад. ISSN 0374 – 0730, e-ISSN 2334-7236, doi 10.19090/gff.2016.1 DOI 10.19090/gff.2016.1.249-267, UDK 811.111'367.625:811.163.41'367.625:[81'3781'362. http://digitalna.ff.uns.ac.rs/digitalna-biblioteka/nau%C4%8Dni-%C4%8Dasopisi-fakulteta
- Mиливојевић, Наташа и С. Радојичић (2016). „Текстуална компетенција, (интер)текстуалност и настава страних језика на универзитетском нивоу у контексту евроинтеграција“. У: М. Летић (ур.) Наука и евроинтеграције, Тематски зборник, Књига 10, том 2, Пале, Република Српска, Босна и Херцеговина:  Филозофски факултет Универзитета у Источном Сарајеву, стр. 323-341. ISBN 978-99938-47-78-6, COBISS.RS-ID 5843480
- Milivojević, Nataša and S. Radojičić (2015). Chapter Seven:“Types of cohesion and hedging devices in scientific texts – a classroom perspective” In: I. Lakić, B. Živković, M. Vuković (eds) Academic Discourse across Cultures, Cambridge Scholars Publishing, Newcastle upon Tyne, UK: p. 114-129.  HARDBACK ISBN (10): 1-4438-7801-4  ISBN (13): 978-1-4438-7801-2 http://www.cambridgescholars.com/academic-discourse-across-cultures
- Миливојевић, Н.(2011). “Lexical specification and argument structure of English and Serbian sound emission verbs”, Парлог, Х. (ур.), BAS British and American Studies, Vol XVII, стр. 235-247. ISSN 1224-3088
- Миливојевић, Н. (2010). “Motion expression and framing in English and Serbian” У: Суботић, Љ. и И. Живанчевић-Секеруш (ур.), Сусрет култура, Пети међународни интердисциплинарни симпозијум (зборник радова), књига I, Нови Сад: Универзитет у Новом Саду, Филозофски факултет, стр. 633-640. ISBN 978-86-6065-040-7, UDK: 811.111:811.163.41’367.625 (М14)

Комплетна библиографија (пдф)

 

Врх стране