Едита Андрић

Едита Андрић, редовни професор

Контакт
Кабинет: 261
Број телефона: 485-3878, 458-673
Е-адреса: andrice@ff.uns.ac.rs

Биографија
Основне студије је завршила на Филозофском факултету у Новом Саду, на Катедри за мађарски језик и књижевност 1984. (наслов дипломског рада: A köszönés szemiotikaja), где је завршила и магистарске студије 1989. (наслов магистарског рада: Alaki tükrözés az újvidéki magyarok nyelvhasználatában). Докторат из контрастивне лингвистике српског и мађарског језика одбранила је 1997. године на  Катедри за мађарски језик Филозофског факултета у Новом Саду. Наслов тезе: A szerb esetrendszer és a magyar viszonyragrendszer ekvivalenciájának problémái.

Као апсолвент је радила у школама као професор мађарског језика, по дипломирању се запослила у Преводилачкој служби Скупштине АП Војдводине као преводилац-приправник, а затим у Секретаријату за информације Скупштине града Новог Сада као преводилац. У међувремену полаже државни испит за преводиоце.

На Хунгаролошки институт Филозофског факултета, долази 1988. године, као истраживач-приправник. По укидању Института па све до данас ради на Катедри за мађарски језик и књижевност. 2008. године изабрана је за редовног професора. Активно учествује у животу и раду Одсека за хунгарологију и Филозофског факултета. У три мандата је обављала функцију заменика шефа Одсека, координатор је Центра за мађарски језик, члан је стручног већа за хуманистичке науке, Савета Универзитета, у периоду од 2016 до 2019. године је главни и одговони уредник часописа Годишњак Филозофског факултета, члан уређивачког одбора часописа Хунгаролошка саопштења итд.

Од 2000. године гостујући је професор на Катедри за хунгарологију Филолошког факултета у Београду.

Наставни рад
Предмети на основним студијама

 • Теорија превеођења
 • Технике превођења и тумачења
 • Контрастивна граматика
 • Превођење стручних текстова на мађарски/српски језик
 • Савремени мађарски језик 1
 • Савремени мађарски језик 2
 • Савремени мађарски језик 3
 • Савремени мађарски језик 4

Предмет на докторским студијама Језик и књижевност

 • Деривациони системи мађарског и српског језика

Научно-истраживачки рад
Интересовања:
◦ Мађарска лингвистика
◦ Контрастивна граматика мађарског и српског језика
◦ Примењена лингвистика
◦ Мађарски језик као страни
◦ Превођење

Истраживачки пројекти:

 1. Број пројекта: 05Т27, Изучавање језика, књижевности и културе националних мањина у Републици Србији  1996-2000. суфинансиран од стране Министарства за просвету, науку и технолошки развој. Руководилац пројекта: др Јанош Бањаи.
 2. Број пројекта: 1370, Културни, језички и књижевни обрасци мањинских националних заједница 2001–2005. суфинансиран од стране Министарства за просвету, науку и технолошки развој. Руководилац пројекта: др Јанош Бањаи
 3. Интеркултурна контекстуализација војвођанске мађарске књижевности2006–2010. Пројекат од значаја за науку и технолошки развој АП Војводине Руководилац пројекта: др Ержебет Чањи
 1. Број пројекта: 148013 Д, Код-књижевност-култура-регија 2006-2010. суфинансиран од стране Министарства за просвету, науку и технолошки развој Руководилац пројекта: др Каталин Каић
 2. Војвођанска мађарска књижевност – контексти – кодови идентитета 2011-2014. Пројекат од значаја за науку и технолошки развој АП Војводине Руководилац пројекта: др Ержебет Чањи
 3. Број пројекта: ИИИ 47013, Мађарски језик у вишејезичној Војводини 2011-2015. суфинансиран од стране Министарства за просвету, науку и технолошки развој Руководилац пројекта: др Иштван Шилинг
 4. Број пројекта: 178002 Језици и културе у времену и простору 2011- ... суфинансиран од стране Министарства за просвету, науку и технолошки развој Руководилац пројекта: др Снежана Гудурић
 5. Број пројекта: 178017 Дискурс мањинских језика, књижевности и културе у југоисточној и средњој Европи 2011-...  суфинансиран од стране Министарства за просвету, науку и технолошки развој Руководилац пројекта: др Мирослав Дудок, др Ана Макишова
 6. Interferenciajelenségek a vajdasági magyar nyelvben és irodalomban / Интерференција као појава у језику и књижевности Мађара у Војводини 2018. Суфинансиран од стране Покрајинског секретаријата за високо образовање и научноистраживачку делатност. Руководилац пројекта: др Ева Толди

Библиографија (избор)
- Andrić Edita (2003) Leksikologija i morfologija mađarskog jezika, Novi Sad: Odsek za hungarologija Filozofskog fakulteta u Novom Sadu 197 p.
- Andrić Edit (2005) Kontrasztív mondatszerveződés-vizsgálatok. Újvidék: Vajdasági Magyar Közművelődési Társaság  252 p.
- Andrić Edita (2008) Struktura sintagmi i rečenica u savremenom mađarskom jeziku. Novi Sad: Filozofski fakultet – Odsek za hungarologiju 218 p.
- Andrić Edita (2009) U duhu jezičke i kulturne koegzistencije. Novi Sad: Akademija nauka i umetnosti i Akedemska knjiga 334 p.
- Andrić Edita (2017) Fordításkritika -kritika prevoda. Novi Sad: Filozofski fakultet 377 p.
- Andrić Edita (2011) Leksička negacija u srpskom i mađarskom jeziku. Zbornik Matice srpske za filologiju i lingvistiku LIV/2. 221-237.
- Andrić Edita (2013) Kontrastivna semantička analiza reči fej u mađarskom i glava u srpskom jeziku. Zbornik Matice srpske za filologiju i lingvistiku, broj LVI/2. 131-153.
- Andrić Edita (2015) Asocijativno polje lekseme kenyér u mađarskom i hleb u srpskom jeziku. Zbornik Matice srpske za filologiju i lingvistiku, LVIII/2. 85-108.
- Andrić Edita (2017) Recepcija Andrića u mađarskoj književnoj kritici – Sa posebnim osvrtom na Gospođicu. Zbornik Matice srpske za književnost i jezik knjiga 65. sveska 2, 479–498.
- Andrić Edita (2018) Frazeološke jedinice sa meronimima imenica láb/noga u mađarskom i srpskom jeziku. Jezici i kulture u vremenu i prostoru 7. Filozofski fakultet Novi Sad. 235-251.

Комплетна библиографија (пдф)

Врх стране