Јулијана Ишпановић-Чапо

Јулијана Ишпановић Чапо, ванредни професор

Контакт
Кабинет: 259
Број телефона: 063/1135352
Е-адреса: csapo@eunet.rs

Биографија
Рођена је у Бездану 23. 01. 1966. године. Основну школу је завршила у родном селу, као и 1–2. разред средње школе. Од 1982–1984. године похађала педагошки смер средње школе у Белом Манастиру. Од 1984–1988. године је студирала на Катедри за мађарски језик и књижевност Филозофског факултета у Новом Саду. У току основних студија је добитник Стипендије „Ервин Шинко“. 1989. године је дипломирала на Филозофском факултету у Новом Саду (професор мађарског језик и књижевности, библиотекар). Тема дипломског рада је: Irodalmi kérdések Petőfi Sándor és Arany János levelezésében (Књижевна питања у дописивању Шандора Петефија и Јаноша Арања). У 1998. години је постала магистар књижевних наука. Наслов магистарског рада је: Az Igazság című politikai, jogi, irodalmi folyóirat a magyar irodalom és kultúra történetében (Књижевни и културноисторијски значај политичког, правног и књижевног листа „Igazság”). 2009. године је одбранила докторску тезу под насловом A bácskai magyar irodalmi kultúra előtörténetének kutatása a régió magyar könyvkiadása szempontjából (Истраживање извора историје мађарске књижевне културе у Бачкој из аспекта мађарског издаваштва у региону). Од 1990. године ради у Хунгаролошком институту Филозофског факултета у Новом Саду као асистент-приправник (1990–1993). У периоду од 1993–1998. године је асистент-приправник, од 1998–2009. године је асистент у настави, од 2009–2014. године је доцент а од 2015. године је ванредни професор Одсека за хунгарологију у Новом Саду. 1996. и 1999. године је учесник стручног усавршавања професора библиотекара, и библиотекара Регионалне библиотеке у Бекешчаби (Мађарска). 2002., 2003. и 2005. године је стипендиста Мађарске академије науке у Будимпешти на програму Domus Hungarica Scientarium et Artium.   Од 1990. године је члан, а од 2002–2006. је секретар Друштва за мађарску културу у Југославији (Нови Сад). У периоду 1992–1998. је члан Удружења љубитеља књиге „Ференц Фехер“ (Нови Сад) и сарадник летњих књижевних кампова удружења. Од 1990. године је члан Међународног хунгаролошког друштва (Будимпешта), од 2001. члан спојног тела Мађарске научне академије (Будимпешта), од 2002. године је члан и благајник, касније члан Савета Колегијума за високо образовање војвођанских Мађара (Нови Сад).

Наставни рад
Катедра за мађарски језик и књижевност
15МКМК070   Историја културе Мађара                                          (OAS)
15МКМК051   Народна култура Мађара                                          (OAS)
15МКМК037   Историја мађарске културе у Војводини (на мађарском језику) (OAS)
15MKMK046  Библиотекарство и културни менаџмент                     (OAS)
15ММ001                    Методологија научног истраживања             (MAS)
15ДФК27        Линкови историје културе у протохипертексту мађарске књижевности у Војводини (DS)

Српска филологија у контакту са словачком/мађарском филологијом
15СЈСЈ059      Историја мађарске културе                                       (OAS)

Научно-истраживачки рад
Од 1990–1999. године је сарадник Алманаха Позоришног музеја у Новом Саду. Од 2012–2017. године је уредник часописа Tanulmányok – Studije – Studies Катедре за мађарски језик и књижевност, као и члан уредништва Годишњака Филозофског факултета у Новом Саду.

Области истраживања су историја мађарске књижевности и културе, стручна библиографија мађарске књижевности у Србији, методологија научног рада.

 Библиографија (избор)
- A bácskai magyar irodalmi kultúra előtörténete a régió magyar könyvkiadása szempontjából. Нови Сад,  Филозофски факултет, 2011. 477.
- Népmesegyűjtés és -kutatás a vajdasági magyar kultúrtérben. In: The Tale and its Contexts. 8th International Scientific Confernce Volume of Studies. Szerk. Raffai Judit. Учитељски факултет на мађарском наставном језику, Суботица, 2014. 187–195. CD-ROM
- A jugoszláviai magyar irodalom 2005. évi bibliográfiája. Нови Сад, Филозофски факултет, 2015. 245.
- Intercultural Passages in Ottó Tolnai's Textual Universe. = Philologica. Acta Universitas Sapientiae, vol. 6. 2014. 1: 73–86.
- Interkulturális játék Danilo Kiš és Tolnai Ottó regényvilágában. = Godišnjak Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, 2015. Knjiga XL-1, 93–106.
- A kétnyelvű lap modellje a jugoszláviai/vajdasági magyar kultúrában. = Hungarológiai Közlemények, 2016. 3: 89–103.
- A magyar nyelv és irodalom oktatásának recepciótörténete Vajdaságban a XX. század hetvenes éveiben. In: A Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar 2017-es tudományos konferenciáinak tanulmánygyűjteménye = Зборник радова научних конференција Учитељског факултета на мађарском наставном језику 2017. Urednik Josip Ivanović. Novi Sad, Subotica: Univerzitet u Novom Sadu, Učiteljski fakultet na mađarskom nastavnom jeziku, 2017. 221–231.
- A jugoszláviai magyar irodalom 2005. évi bibliográfiája. Нови Сад, Филозофски факултет, 2018. 404.
- Az akác a vajdasági (irodalmi) kultúrában (Багрем у мађарској (књижевној) култури у Војводини). In: Interkult 2017 – Volume 1. Selected Papers from the Third Intenational Conference Interculturalism in Education. Editors: Laura Spăriosu, Ivana Ivanić, Violeta Petković. Novi Sad: Pedagogical Institute of Vojvodina, University of Novi Sad, Faculty of Philosophy. 2018. 145–166. ISBN 978-86-80707-68-6 (Volume I)
- Az akác jelentésrétegei a vajdasági magyar és az anyaországi kultúrában. Ин. Encounter of cultures. Novi Sad: Faculty of Philosophy, 2019. 143–164.

Комплетна библиографија (пдф)

 

Врх стране