Снежана Вукадиновић

Снежана Вукадиновић, ванредни професор

Контакт
Кабинет: 263
Број телефона: 021/458577; 064 18 14 838
E-адреса: snezana.vukadinovic@ff.uns.ac.rs

Биографија

 • 2019 године – Избор у звање – ванредни професор, Филозофски факултет, Нови Сад
 • 2014 године - Избор у звање – доцент, Филозофски факултет, Нови Сад
 • 2014 - 2007. године – Избор у звање – асистент, Филозофски факултет, Нови Сад
 • 1995 - 2007. године – прво запослење - Карловачка гимназија(класични језици)
 • 2007. године – друго запослење – Филозофски факултет Нови Сад (класични језици)
 • 2013. године – Докторат, Филозофски факултет,Београд – Област: класичне науке
 • 2007. године – Магистратура, Филозофски факултет, Нови Сад - Област: Књижевне науке
 • године – Диплома, Филозофски факултет, Београд - Област: Класичне науке

Наставни рад

 • Латински језик 1, 2, 3, 4.
 • Старогрчки језик 1, 2, 3, 4.
 • Античка религија и митологија
 • Хришћанство у антици
 • Античка реторика
 • Језик извора –грчки
 • Језик извора - латински

Научно-истраживачки рад
- античка митологија и књижевност
- рецепција антике
- античка и јужнословенска епика
- компаративна књижевност

Библиографија (избор)
◦ Snežana Vukadinović, Klaudije Klaudijan kao izvor za proučavanje antičke istorije Vojvodine i Evrope, Zbornik radova «Vojvođanski prostor u kontekstu evropske istorije», Filozofski fakultet u Novom Sadu, Odsek za Istoriju, Novi Sad 2012, str.49-66. ISBN 978-86-6065-128-2 UDC 821.124
◦ Ifigenija Draganić, Snežana Vukadinović, Influences de la pensée antique et byzantine sur la culture slave et serbe du point de vue de la rhétorique, Byzantinisсhe Forschungen, »L'actualité de la pensée byzantine», sous la direction de Georges Arabatzis, volume 31, 2013, publisher Adolf. M. Hakkert, pp. 159-175. ISSN 0167-5346 (часопису је на ERIH листи)
◦Snežana Vukadinović, Marko Kraljevic and Turkish Royal Power in the Epic Poetic Key of Southeastern Europe, “Empires and Peninsulas. Southeastern Europe between Karlowitz and the Peace of Adrianople, 1699-1829”, ed.: P. Mitev, I. Prvev, M. Baramova, V. Racheva. LIT Verlag, Berlin 2010, рр. 131-137. ISBN 978-3-643-10611-7
◦ Снежана Вукадиновић, Гигантомахија: митолошки спев Клаудија Клаудијана, Зборник радова Античка култура, европско и српско наслеђе, Друштво за античке студије Србије, Институт за теолошка истраживања, Београд 2010, стр.113-19. 821.124'02-13.09 Claudius Claudianus ISBN 978-86-910129-4-6 (ДАСС)
◦ Ифигенија Драганић - Снежана Вукадиновић, LOCA PANNONICA У ГРЧКИМ ИЗВОРИМА, „Средњовековна насеља на тлу Војводине, историјски догасђаји и процеси“, гл. уредник Ђура Харди, Историјcки архив Срем, Филозофски факултет у Новом Саду, Сремска Митровица 2013, стр 45-63.
◦ Снежана Вукадиновић, Дух античког Херакла у циклусу епских песама о Марку Краљевићу, „Истраживања“ 21, главни уредник др Дејан Микавица, 2010, стр. 65-71.УДК 821-163.41.09-13:398:821.14'02)
◦СнежанаВукадиновић, RŌMAIKĒ ARCHAILOGIA DIONYSIOU ALIKARNASEOS као историјски извор данас, „Истраживања“ 22, главни уредник др Дејан Микавица, 2011, стр. 75-83.УДК 821-163.41.09-13:398:821.14'02)
◦ Snežana Vukadinović, NAHRANILA ME ALEKSANDRIJA, K'O IZBEGLICU ZAKOPA ME RIM, „Истраживања“ 23, главни уредник др Дејан Микавица, 2012, стр. 123-136. UDC 929 Claudius C.
◦Ifigenija Radulović, Snezana Vukadinović, Aleksandra Smirnov-Brkić, ΟΥΔΕΝ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΚΛΟΠΗΝ: Hermеs the Transformer, Ágora. Estudos Clássicos em Debate No. 17, 2015. рp.45-62. ISSN: 0874-5498; ISSN eletrónico: 10874-5498
◦ Снежана Вукадиновић, ПЛАУТОВ АМФИТРИОН У РУХУ ФРАНЦУСКЕ АВАНГАРДЕ, Зборник Матице српске за књижевност и језик, књ. 62, свеска 1, главни уредник др Јован Делић, Матица српска, Нови Сад, 2014, 135-151. UDC 821.124`01-22.09
◦ Снежана Вукадиновић, ЈЕДНА ЦАРСКА БИОГРАФИЈА ПОСВЕЋЕНА КОНСТАНТИНУ ВЕЛИКОМ, „Истраживања“, бр. 25, главни уредник др Дејан Микавица, Филозофски факултет у Новом Саду, Нови Сад, 2014, 401-410. UDC 930:929
◦ Снежана Вукадиновић, ЈОВАН СТЕРИЈА ПОПОВИЋ – ЈЕДНА ПЕСМА ЈЕДНО ГОРКО РОДОЉУБЉЕ, Теме часопис за друштвене науке, св. 4/2014, главни уредник др Весна Милтојевић, Универзитет у Нишу
◦ Snežana Vukadinović and Ifigenija Radulović, Loca Panonica in Greek Source Texts, THE CULTURAL AND HISTORICAL HERITAGE OF VOJVODINA IN THE CONTEXT OF CLASSICAL AND MEDIAVEL STUDIES, Monograph. Vol.61. editor Đura Hardi, publidher: Faculty of Philosophy Departmant of History. Novi Sad 2015, p.17-25, ISBN 978- 86- 6065-296-8.

Prevodi
◦ Снежана Вукадиновић, Дионисија из Халикарнасана „῾Ρωμαική ἀρχαιολογία“, превод с грчког језика, Часопис за књижевност и теорију, Поља, бр.404, мај 2005, стр.50-57.
◦ Снежана Вукадиновић, Две биографије римских царева, превод са латинског језика, Часопис за културу, књижевност и уметност Сунчаник 17-18, Бачка Паланка, јесен-зима 2006, стр. 30-37.
◦ Снежана Вукадиновић, Менандар: Девојка одсечене косе, превод с грчког језика, Часопис за књижевност и теорију Поља бр.442 новембар-децембар 2007,стр.58-64.
◦ Снежана Вукадиновић, Хомерске химне Зевсу, Хери, Хераклу и Артемиди, превод са грчког језика, Часопис за књижевност и теорију Поља, бр.4 50, март-април 2008, стр. 80-85.
◦ Снежана Вукадиновић, превод латинског манускрипта из 1850. године, види рад: Слободан Јауковић, Белешке из философије једног карловачког ђакаАрхе, Традиција наставе филозофоије 2, 2009, стр. UDK: 373.54(497.113 Sr. Karlovci): 37.016:111 378.4(=163.41)(437.6 Bratislava)“1843/1844
◦ Снежана Вукадиновић, превод латинског манускриптаз из 1843. године, види рад: Слободан Јауковић О философским белешкама из „Евангелијског ликеја“ у ПожунуАpхе, Традиција наставе филозофоије 3, 2009, стр. 107-111. UDK: 373.54(497.113 Sr. Karlovci): 37.016:111 378.4(=163.41)(437.6 Bratislava)“1843/1849
◦ Сава Текелија, Dissertatio ivridica de cavsa, et fine civitatis = Правна дисертација о узроку и циљу постојања државе, са латинског превео Владислав М. Тодоровић; приредио Душан Николић, стручна редакција превода Снежана Вукадиновић, Матица српска, Нови Сад, 2009. ISBN978-86-7946-074-5

Prikazi, kritike
◦ Снежана Вукадиновић, Аretai и Virtutes, приказ књиге Карла Јоакима Класена,Зборник радова промоције и популаризације науке, ур. др Ксенија Марицки Гађански, Друштво за античке студије Србије и Forum Romanum, Београд, 2009, стр. 51-53.
◦ Снежана Вукадиновић, Грчка острва Лоренса Дарела, «Култура полиса» број 3/4,2008, стр. 470-473.
◦ Снежана Вукадиновић, Почеци млађе Тираније или скупо плаћена победа и пораз античке робовласничке демократије, Рад Музеја Војводине бр.50, 2008. стр. 443-444. ISSN 1450-6696
◦ Снежана Вукадиновић, VIII векова манастира Жиче, Летопис Матице српске, год. 184, књ. 481 (св. 5), мај 2008, стр. 851-856. ISSN 0025-5939
◦ Снежана Вукадиновић, ЧОВЕЧАНСКИ ЗАНИМЉИВА ЛИЧНОСТ (приказ књиге Ифигеније Радуловић и Гордана Маричића Андокид беседник који је једном погрешио), Летопис Матице српске, књ.494, свеска 3 септембар, главни уредник Слободан Владушић, Матица српска, Нови Сад, 2014, 368-371. UDC 82(O5) ISSN 0025-5939
◦ Снежана Вукадиновић, МАГИЧНА ПАНТЕМПОРАЛНОСТ ВЛАДИМИРА НАБОКОВА, приказ књиге, Љиљана Ћук, Арлекини Владимира Набокова-Време у романима Владимир Набокова, Београд; ННК, 2014, стр.375, Зборник Матице српске за књижевност и језик, књ. 63, свеска 1, главни уредник др Јован Делић, Матица српска, Нови Сад, 2015
◦ Снежана Вукадиновић, ВЕЧНИ ХЕЛЕНСКИ ДУХ У ТИХОМ СВЕТИЛИШТУ ИДИТ ХАМИЛТОН, прикази књига, Идит Хамилтон, Грчки пут, Београд: Карпос, 3013, стр. 258; Ехо Грчке, Београд; Карпос, 2014, стр. 142, Зборник Матице српске за књижевност и језик, књ. 63, свеска 1, главни уредник др Јован Делић, Матица српска, Нови Сад, 2015

Učešće na međunarodnim i domaćim naučnim skupovima
◦ Снежана Вукадиновић, HISTORIA AUGUSTA, Значај списа као истоијског извора данас, Зборник радова с међународног научног скупа „Антика и савремени свет“, Београд, 2007, стр. 58-67. (резиме на немачком језику) UDC 811.124’02:811.14’02 323.2(37)“01/02“
◦ Снежана Вукадиновић, Рођење хероја у античком миту и српском фолклору: Херакле и Марко Краљевић, Зборник радова с међународног научног скупа „Европске идеје, античка цивилизација и српска култура“, Београд, 2008., стр. 44-52, 255.2 257.7, ISBN 978-86-910129-1-5
◦ Снежана Вукадиновић, De raptu Proserpinae – Klaudije Klaudijan i jedan barokni pesnik Dubrovačke Republike, Зборник радова с међународног научног скупа „Антички свет, европска и српска наука“, Београд, 2009, стр. 59-72, 821.124'02'14.09, ISBN 978-86-910129-3-9
◦ Snežana Vukadinović, The heroes Virtues: Heracles – Marko Kraljevic, Тhe XVII International sympozium for Balkani folklore06-10 October, 2008, Охрид, Македонија, Књига резимеа, стр.7.
◦ Snežana Vukadinović, Marko Kraljević and Turkish reign power presented in the Southeast Europe epic poetry key, International Conference “Empires and Peninsulas. Southeastern Europe between Karlowitz and the Peace of Adrianople, 1699-1829“, Sofia, 2-10 October 2009. (Књига резимеа) р. 24
◦ Снежана Вукадиновић, Једна царска биографија посвећена Константину Великом, Међународни научни симпозијум Константин, Сирмијум и рано хришћанство, Министарство за науку и културу Србије, Οпштина Сремска Митровица, Филозофски факултет у Новом Саду, 20. јун 2013. (Књига резимеа), стр. 10
◦ Σνέζανα Βουκαντίνοβιτς, Πώς μπορεί να μεταφράστει σήμερα ένα μυθολογικός έπος; (De raptu Proserpinae του Κλαύδιου Κλαυδιανού), Τρίτο διεθνές συνέδριο μετάφρασις, Αθήνα, Σεπτεμβρίου 2012 (Treći medjunarodni prevodalički skup, Atina, septembar 2012) (Knjiga rezimea) p.11
◦ Снежана Вукадиновић, Елементи хришћанске религије у песништву Клаудија КлаудијанаМеђународна конференција „Духовната и материјалната култура во предхристијанскот и христијанскот период на територијата на Македонија, Институт за старословенску културу, Прилеп – Македонија и Институт за славистику Адам Мицикијевич, Познањ – Пољска, Самоков, 14.-16. септембра 2011. (Књига резимеа) стр.8
◦ Снежана Вукадиновић, Орфички елементи у митолошком епу De raptu Proserpinae Клаудија КлаудијанаШести међународни скуп Антика, савремени свет и рецепција античке културе, Друштво за античке студије Србије, Београд, 09.-11. септембра 2011. (Књига резимеа) стр.8.
◦ Snežana Vukadinović, Influence and Reception of German Enlightenment in the Work of Dositej Obradović, Internationalen Kongress zur Erforschung des 18. Jahrhunderts, Institut für Geschichte, Graz, Austria, 25.- 29. Juli. 2011. (Књига резимеа) р.67.
◦ Снежана Вукадиновић, Погледи савремених европских научника на хеленску и српску епику, Међународна конференција „Балкан у цивилизацијском концепту Европе“, Институт за етнологију, Штип, Македонија 21-23. септембра 2010, (Књига резимеа) стр. 9.
◦ Снежана Вукадиновић, Mит о Хераклу у песништву Клаудија Клаудијуана, Међународна конференција „105 година од рођења Јозефа Обреског“, Институт за старословенску културу, Прилеп – Македонија и Институт за славистику Адам Мицикијевич, Познањ – Пољска, Самоков од 15-17. септембра 2010. ( Књига резимеа) стр.18.
◦ Ифигенија Драганић, Снежана Вукадиновић, Eелеусински култ: Деметра и Персефона у грчком и римском свету, Антика и савремени свет: религија и култура, Београд - Ср. Митровица 2010. (Kњига резимеа), стр.7.
◦ Snežana Vukadinović, A portrait of forgotten Serbian Sava Vladislavić Raguzinski, International Conference „Power and Influence in SOUTHEASTERN EUROPE, 16th–19th centuries“,University of Sofia „St. Kliment Ohridski“ Faculty of History, Sofia, 8th – 10th October 2010, (Књига резимеа) р. 33
◦ Snežana Vukadinović, An antique Herakles spirit within the series of epic poems upon Marko Kraljevic, 13th Congress of FIEC (Fédération internationale des Associations d'études classiques), Humboldt University, 24-29th August 2009, Berlin, (Књига резимеа) р. 206. ISBN 987-3-525-25282-6
◦ Snežana Vukadinović, Geography of Europe in the potry of Claudius Claudianus«Индоевропейское языкознание и классическая филология – XIV (Чтения памяти И. М. Тронского)», РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК ИНСТИТУТ ЛИНГВИСТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ НАУЧНЫЙ СОВЕТ РАН ПО КЛАССИЧЕСКОЙ ФИЛОЛОГИИ, СРАВНИТЕЛЬНОМУ ИЗУЧЕНИЮ ЯЗЫКОВ И ЛИТЕРАТУР, Отв. редактор академик РАН Н. Н. Казанский, Часть1, Санкт-Петербург 2010, с.175-177. ISBN 978-5-02-025601-9
◦ Снежана Вукадиновић, Александар Шибул, ГИГАНТОМАХИЈА КЛАУДИЈА КЛАУДИЈАНА МИТСКИ И ЈЕЗИЧКИ АРХЕТИП ФЕНОМЕНА РАТА, Међународна научна конференција Први свијетски рат: одраз у књижевности, језику и култури, 13-14. Октобра 2014, Бања Лука, организатор скупа Универзитет у Бањој Луци. (Књига резимеа) стр.11.
◦ Снежана Вукадиновић, THE MYTH OF THE PHOENIX, TWO POETRY READINGS: LACTANTIUS AND CLAUDIUS CLAUDIANUS, 14th Congress of FIEC (Fédération internationale des Associations d'études classiques), Bordeaux University, 25-30th August 2014, Bordeaux, France, (Програм скупа) стр.22.
◦ Снежана Вукадиновић, DE AVE PHOENICE КЛАУДИЈЕ КЛАУДИЈАН ЈОШ ЈЕДНО ОТКРИВАЊЕ СМИСЛАМ, Међународна конференција Комуникација, култура стваралаштво: нове научне парадигме, 3.- 5. октобра 2014, Нови Сад, организатор скупа Одсек за румунисатику и Филозофски факултет у Новом Саду, (Књига резимеа), стр. 32.
◦Снежана Вукадиновић, УЧИМО ЛИ КЛАСИЧНЕ ЈЕЗИКЕ У ВИСОКИМ ШКОЛАМА?, Научни скуп са међународним учешћем Наука и савремени Униоверзитет 4, 14 – 15. новембра 2014. год., Ниш, организатор скупа Универзитет у Нишу и Филозофски факултет у Нишу, (Књига резимеа), стр 20.
◦ Снежана Вукадиновић, Александра Смирнов-Бркић, ЛАКТАНТИЈЕ – DE AVE PHOENICE – ПРЕПЛИТАЊЕ ПАГАНСКОГ МИТА И ХРИШЋАНСКОГ СВЕТА, Међународна научна конференција Језици и културе у времену и простору, 22. новембар 2014. год., Нови Сад, организатор скупа катедра за романистику и Филозофски факултет у Новом Саду, (Књига резимеа), стр.59.
◦ Снежана Вукадиновић, ДВА ПОЕТСКА КАЗИВАЊА О ПТИЦИ ФЕНИКС – ЛАКТАНТИЈЕ И КЛАУДИЈЕ КЛАУДИЈАН, Међународна научна конференција Сусрети култура, 1.- 3. децембра 2014. год., Нови Сад, организатор скупа Филозофски факултет у Новом Саду, (Књига резимеа) стр. 85.
◦ Snežana Vukadinović, Ifigenija Radulović, and Aleksandra Smirnov-Brkić, Helen and Andja: The Making of Famous Hellenic and Serbian Heroes, A Gender Institute Symposium “Wonder Women and Super Men”Hallwalls, 341 Delaware Ave., University of Buffalo, Buffalo USA, Sept. 24-25, 2015, (15 p. in print)
◦ Snežana Vukadnović, Ifigenija Radulović, Priča o devojci, vitezu i trgovcu ili krvavi ugovor, konferencija "Jezici i kulture u vremenu i prostoru 5", 31. oktobar 2015, Novi Sad (Conférence "Langues et cultures dans le temps et dans lʼespace 5", le 31 octobre 2015, Novi Sad) ur. S. Gudurić et al.] Filozofski fakultet Novi Sad, 2015 ISBN 978-86-6065-329-3 1 (str. 41 Knjiga apstrakata)

Projekti
◦ CLIOHRES.net (Creating Links and Innovative Overviews for a New History Research Agenda for the Citizens of a Growing Europe),Financed by: European Commission/EU, type: FP6,period: 2008-2010.;coordinator: Ann Kathаrine Isaacs, PhD
◦ Medieval Settlements on the Territory of Vojvodina, Historical Processes and Events (Средњовековна насеља на тлу Војводине, историјски процеси и догађаји),Financed by the Secretary of Science and Technological Development of the Autonomous Province of Vojvodina type: regionalperiod: 2011-2014.Coordinator: Djura Hardi, PhD
◦ The Region of Vojvodina in the Context of European History (Војвођански простор у контексту европске историје),Financed by the Ministry of science, R. of Serbia , period: 2010-2015. Type; national project, Coordinator: Vladan Gavrilovic, PhD

 

 

Врх стране