Светозар Бошков

Светозар Бошков, ванредни професор

Контакт
Кабинет: 277
Број телефона: 0691237658
Е-адреса: svetozarboskov@ff.uns.ac.rs

Биографија
Године 1993. уписао је студије историје на Филозофском факултету у Новом Саду, а дипломирао је 1999. године на тему Перикле и његово доба. Исте године уписао је магистарске студије на Филозофском факултету у Новом Саду и магистарски рад под насловом Античка прошлост Војводине у радовима Растислава Марића одбранио је са највишом оценом 2004. године под менторством проф. др Ксеније Марицки Гађански. Исте године уписао је и докторске студије на Филозофском факултету у Новом Саду и успешно одбранио докторску тезу под насловом Античка и рана средњовековна прошлост 2011. године.

Од 2000. године запослен је на Филозофском факултету у Новом Саду, прво као истраживач приправник, а од 2004. године као асистент. За доцента је изабран 2012. године, а од 2017. године је ванредни професор на Одсеку за историју на Филозофском факултету у Новом Саду.

Члан је управног одбора Друштва за античке студије Србије од 2009. године. Од 2010. године је члан редакције часописа Istraživanja – Journal of Historical Researches, а од 2015. године је и управник Центра за историјска истраживања.

Добитник је Октобарске награде општине Бачка Паланка за допринос науци и култури за 2019. годину.

Наставни рад
Историја старог Истока (ОАС)
Античка Грчка (ОАС)
Хеленизам (ОАС)
Историја старог Рима (ОАС)
Политичка мисао у античкој Грчкој (ОАС)
Тиранида у античко доба (ОАС)
Култура сећања у антици (ОАС)
Историјска географија антике (ОАС)
Преримски Балкан и Панонија (ОАС)
Политичка мисао у античком Риму (ОАС)
Римске провинције на централном Балкану (ОАС)
Војна историја античког света (ОАС)
Методика проучавања античке историје (МАС)
Античка Грчка у изворима и историографији (МАС)
Стари Рим у изворима и историографији (МАС)
Античка прошлост у настави историје (МАС)
Настанак и развој политичких институција и политичке мисли у античкој Грчкој (ДАС)
Рецепција антике у српској историографији (ДАС)

Научно-истраживачки рад
Област интересовања проф. др С. Бошкова је Историја старог века. Посебно се бави проучавањем рецепције антике у српској историографији XИX века, као и војном историјом старог века. Бави се и истраживањем положаја жена у старом веку, историјском географијом и проучава историјске изворе који говоре о античкој прошлости Војводине.

Библиографија (избор)

  • Boškov, S. „Yntička prošlost u srpskim udžbenicima krajem XIX veka“ u: K. Maricki Gađanski (ur.), „Antika i savremeni svet: naučnici, istraživači i tumači“, tom 7, Beograd: Društvo za antičke studije Srbije, 127-134.
  • Boškov, S. „History of the Pre-Roman Lower Danube River Basin in the Studies of Rastislav Marić“, in: Đura Hardi (ed.), The Cultural and Historical Heritage of Vojvodina in the Context of Classical and Medieval Studies. Novi Sad: Filozofski fakultet u Novom Sadu, 2015, 41-58.
  • Boškov, S. „Saint Gerard in the Serbian Textbooks of the 19th Century“, in: Claudiu Mesaros and Claudiu Calin (eds.), Saint Gerard of Cenad. Tradition and Innovation, Budapest: Trivent publishing, 2015, 97-102.
  • Boškov, S. Stojkovski, B. „Koptski jezik i dešifrovanje hijeroglifa“, u: S. Gudurić, M. Stefanović (ur.), Jezici i kulture u vremenu i prostoru, IV/1, Tematski zbornik, Novi Sad: Filozofski fakultet u Novom Sadu, 2015, 163-176.
  • Boškov, S. Rastislav Marić. Antička prošlost Vojvodine. Novi Sad: Filozofski fakultet, 2016.
  • Boškov, S. Antika u nastavi istorije. Studije i istraživanja. Novi Sad: Filozofski fakultet, 2016.
  • Boškov, S. „Slika antičke Makedonije u srpskim udžbenicima u XIX veku“, u: V. Tomovska i dr. (ur.), Studia classica anniversaria. Прилози од меѓународната научна конференција одржана по повод 70 години од Институтот за класични студии, Skopje: Filozofski fakultet Skopje, 2017, 71-82.
  • Boškov, S. „Antička književnost u delu Konstantina Bojića“, Zbornik Matice srpske za književnost i jezik, 1, 66, 2018, 49-60.
  • Boškov, S. „Slika Sv. Save u udžbenicima istorije u XIX veku“, Crkvene studije, knj. 16, sv. 1, 285-296.

Комплетна библиографија (пдф)

Врх стране