Пројекат « SKLA » Еразмус+

Innovation and Optimization of Educative Tools and Resources in The Field of Slovak Language Education Beyond The Territory of Slovakia

« SKLA »

Активности у оквиру Еразмус+ «SKLA» пројекта (16. октобар – 20. октобар 2023.)

Тип пројекта: Еразмус+
Број пројекта: 2021-1-SK01-KA220-HED-000032157
Назив пројекта: Иновација и оптимализација образовних алата и ресурса у области наставе словачког језика изван територије Словачке
Период трајања пројекта: 16.05.2022. – 15.05.2025.
Главни координатор пројекта: доц. др Катарина Жењухова
Координатор пројектног тима Универзитета у Новом Саду: проф. др Јасна Ухларик

Анотација пројекта: Пројекат се заснива на партнерству три високошколске установе – Филозофски факултет Универзитета „Св. Ћирило и Методије“ у Трнави, Филозофски факултет Универзитета у Новом Саду (Србија) и Филозофски факултет Универзитета у Љубљани (Словенија). Циљ пројекта јесте да се унапреди академска настава словачког језика ван територије Словачке у већинском простору партнерских универзитета. Универзитет „Св. Ћирило и Методије“ у Трнави располаже са кадровима који се баве методама наставе словачког језика, чија истраживања су допринела развоју и квалитету наставе у срединама са другим већинским језиком. Циљ пројекта јесте презентација стечених сазнања у специфичним околностима изучавања језика, као и увођење иновација у савремене наставне методе квалификованих наставника словачког језика ради превазилажења језичких баријера уз помоћ оптималних начина изучавања словачког као страног или матерњег језика с освртом на специфичности језика партнерске земље. У току пројекта ће бити сачињени и предложени адекватни наставни материјали и алати за специфично изучавање словачког језика, чијом применом ће се унапредити образовање студената и њихова способност за писмено и усмено језичко изражавање, развијаће се позитиван однос према словачком језику и култури, побољшаће се и наставни резултати академског особља усавршавањем или обезбеђивањем савремених и иновативних образовних алата и ресурса. У случају наставе словачког језика у окружењу где је већински језик још један генетски близак словенски језик, посебан акценат треба ставити на утицај негативне интерференције. Полазна тачка за осмишљавање ефикаснијег модела наставе словачког језика биће анализа већинског језика и досадашњег практичног искуства наставника у партнерским земљама, као и анализа интеркултуралних феномена који отежавају наставу.

Истраживачки тим Универзитета у Новом Саду: проф. др Јасна Ухларик, проф. др Анна Макишова, проф. др Адам Светлик, проф. др. Марина Шимак Спевакова, др Елеонора Звалена, доц. др Даниела Марчок, доц. др Зузана Тирова, др Ана Маргарета Лачок          

Партнерски универзитети: Филозофски факултет Универзитета „Св. Ћирило и Методије“ у Трнави, Словачка (главни координатор пројекта), Филозофски факултет Универзитета у Љубљани, Словенија (партнер)

 

Typ grantu: Erasmus+
Číslo projektu: 2021-1-SK01-KA220-HED-000032157
Názov projektu: Inovácia a optimalizácia vzdelávacích nástrojov a prostriedkov výučby slovenčiny mimo územia Slovenska
Doba riešenia: 16. 05. 2022 – 15. 05. 2025
Hlavný koordinátor projektu: doc. Mgr. Katarína Žeňuchová, PhD.
Koordinátorka riešiteľského tímu za UNS: prof. Dr. Jasna Uhláriková

Anotácia projektu: Projekt je založený na partnerskej spolupráci troch vysokoškolských inštitúcií – Filozofická fakulta Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Filozofická fakulta Univerzity v Novom Sade (Srbsko) a Filozofická fakulta Univerzity v Ľubľane (Slovinsko). Cieľom projektu je zefektívniť vysokoškolskú výučbu slovenčiny mimo územia Slovenska v prostredí partnerských univerzít, kde je nevyhnutná potreba kontaktu s prirodzene sa rozvíjajúcou slovenčinou, ktorá pokrýva všetky funkčné oblasti. Projekt nadväzuje na už realizovaný výskum na FF UCM v Trnave a jeho výsledky v oblasti výučby slovenčiny v prostredí národnostných menšín žijúcich na Slovensku. Proces generovania optimálneho funkčného modelu vysokoškolskej výučby slovenčiny mimo územia Slovenska, materiály, ktoré v priebehu riešenia projektu vzniknú, budú obojstranne prínosné a môžu byť implementované aj pri vyučovaní slovenčiny pre cudzincov prichádzajúcich na štúdium na UCM v Trnave.

Riešiteľský kolektív za UNS: 

Partnerské univerzity: Filozofická fakulta Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Slovensko (hlavný koordinátor projektu), Filozofická fakulty Univerzity v Ľubľane, Slovinsko (partner)

Zdroj: http://ksjl.ff.ucm.sk/sk/erasmus/

Одржан први наднационални сусрет у оквиру међународног пројекта Иновација и оптимализација образовних алата и ресурса у области наставе словачког језика изван територије Словачке из програма Еразмус плус

Први наднационални сусрет пројектних тимова у оквиру пројекта Иновација и оптимализација образовних алата и ресурса у области наставе словачког језика изван територије Словачке из програма Еразмус плус одржан је 6. и 7. јула 2022. године на Филозофском факултету Универзитета „Св. Ћирило и Методије“ у Трнави. Представнице пројектног тима са Филозофског факултета Универзитета у Новом Саду – проф. др Ана Макишова, проф. др Јасна Ухларик, доц. др Даниела Марчок, доц. др. Зузана Тирова и др Ана Маргарета Лачок, и чланови тимова из Трнаве и Љубљане разговарали су о будућим активностима и циљевима пројекта, као и о планираним резултатима истраживања. Резултати пројекта ће бити објављени у виду научних и дидактичко-методичких публикација, чији је циљ да унапреде наставу словачког језика ван територије Словачке (у Србији и Словенији али и шире) са посебним освртом на фонолошке и лексичке језичке појаве и структуре важне за избегавање интерференције, као и са освртом на методику наставе словачког као страног или матерњег језика.

Пројекат Иновација и оптимализација образовних алата и ресурса у области наставе словачког језика изван територије Словачке реализује се под руководством проф. др Катарине Жењухове из Трнаве и заснива се на партнерству три високошколске установе: координатора пројекта – Универзитет „Св. Ћирило и Методије“ у Трнави, Словачка Република (Филозофски факултет, Катедра словачког језика и књижевности), и два страна партнера – Универзитет у Новом Саду (Филозофски факултет, Одсек за словакистику) и Универзитет у Љубљани (Филозофски факултет, Одсек за славистику). Циљ пројекта јесте иновација, оптимализација и унапређење академске наставе словачког језика ван територије Словачке у већинском простору партнерских универзитета.

 

Слике

  • /uploads/attachment/strana/1707/Pred_fakultou.jpg
  • /uploads/attachment/strana/1707/Trnava_SKLA1.jpg
  • /uploads/attachment/strana/1707/Trnava_SKLA2.jpg
  • /uploads/attachment/strana/1707/Vylet.jpg
  • /uploads/attachment/strana/1707/Vylet_2.jpg
Врх стране