Душан Ристић

Душан Ристић, ванредни професор

Контакт
Кабинет бр. 250
Телефон: 0214853910
Е-адреса: risticd@ff.uns.ac.rs

Биографија
Основне (2006.), мастер (2009.) и докторске студије (2015.) социологије завршио на Одсеку за социологију Филозофског факултета у Новом Саду, на којем је запослен у звању асистента од 2009. године, а од 2015. године у звању доцента. Поред наставног рада, до сада је био ангажован као истраживач у домаћим и међународним научно-истраживачким пројектима посвећеним истраживању мултикултуралности, друштвених промена, дигитализације, регионализације, миграција, ризика, итд. Током 2017. године, боравио на усавршавању на Универзитету у Фрибургу у Швајцарској, као добитник наградне стипендије Гресли-Флек. Аутор је једне самосталне монографије – Границе дискурса (2018.), ко-аутор и приређивач неколико књига и зборника радова. Чланке и студије из подручја социологије објављује у домаћим и међународним научним часописима. 

Наставни рад
Обавезни курсеви: Социологија комуникација, Социологија знања, Социологија културе, Социологија интеркултурне комуникације, Медији култура друштво.

Изборни курсеви: Популарна култура и животни стилови, Постмодерне социолошке теорије, Увод у биополитику, Идентитети и друштвене разлике. 

Научно-истраживачки рад
Области истраживања: социологија знања, социологија комуникације и медија, социологија културе, социологија дигиталног, социологија идентитета. Посебно интересовање за области: теорије дискурса и идеологије, проблеми моћи/знања, простор, биополитика и студије Мишела Фукоа, дигитална култура.

 Библиографија (избор)
• Ristić, Dušan (2019). Znanje, diskurs i metodološki zaokret u Socijalnoj konstrukciji realnosti Pitera Bergera i Tomasa Lukmana. Glasnik Etnografskog instituta SANU LXVII (1): 77-90.
• Ristić, Dušan (2018). Granice diskursa. Novi Sad: Mediterran Publishing.
• Marinković, Dušan and Ristić, Dušan (2018). Regional Heterotopia of Central Europe: ‘lost’ identity in the process of deterritorialisation of Europe. Journal of International Relations and Development 21(1): 146-171.
• Marinković Dušan, Dušan Ristić and Žolt Lazar (2017). Genealogy of the Other and Practices of Spatialization. SYNTHESIS PHILOSOPHICA 2/64: 433-447.
• Marinković, Dušan i Ristić, Dušan (2017). Genealogija transformacija klasnih strategija: videti, govoriti, znati. Sociologija 59(3): 253-274.
• Ristić, Dušan, Marinković, Dušan i Lazar, Žolt (2016). Ogledi o regionalnom identitetu. Novi Sad: Mediterran Publishing.
• Marinković, Dušan and Ristić, Dušan (2016). ‘Foucault’s “Hall of Mirrors”: investigation into geo-epistemology. Geografiska Annaler B: Human Geography 98(2): 83–96.
• Marinković, Dušan and Ristić, Dušan (2016). The Genealogy of Deritualising the Effects of Ideology in the Public Sphere. Javnost - The Public 23(3): 221-236.
• Ristić, Dušan i Marinković, Dušan (2016). Prakse, moć, prostor. Sociološki pregled 49(3): 349-363.
• Ristić, Dušan i Marinković, Dušan (2015). Tijelo i tekst: Genealogija praksi razdvajanja, Filozofska istraživanja 139, 35(3): 389-596.

Комплетна библиографија (пдф)

Врх стране