Снежана Стојшин

Снежана Стојшин, ванредни професор

Контакт
Кабинет: 336
Број телефона: 485-3908
Е-адреса: snezanas@ff.uns.ac.rs

Биографија
Снежана Стојшин дипломирала је на Одсеку за социологију Филозофског факултета у Новом Саду (1999), магистарску тезу одбранила на Одсеку за социологију Филозофског факултета у Новом Саду (2007), а титулу доктора социолошких наука стекала на Филозофском факултету (2013).  До сада је објавила 3 монографије и више од 30 научних радова у домаћим и страним часописима. Учествовала је на више научно-истраживачких и стручних пројеката као члан пројектног тима, као и на више домаћих и међународних научних скупова.  Члан је уредништва часописа „Методички видици“, чланица је Српског социолошког друштва.

Наставни рад
Социологија миграција, Планирање социолошких истраживања, Квантитативни метод у социологији, Методика наставе социологије (ОАС Социологија); Методологија истраживања у друштвеним наукама (ОАС Социјални рад); Методологија социолошких истраживања, Методичка пракса наставе социологије (МАС Социологија) Планирање друштвених истраживња, Популациона политика (МАС Социолог у социјалној заштити); Методологија научноистраживачког рада (МАС Комуникологија); Савремени методолошки приступи у социологији (ДС Социологија)

 Библиографија (избор)

  1. Стојшин, С. (2018). Становништво – социолошка перспектива, Нови Сад: Филозофски факултет.
  2. шин, С. (2008). Абортус – друштвени аспект и могућности његовог истраживања, Нови Сад: Школска књига.
  3. Стојшин, С., Видицки, В. (2018). Методолошки проблеми у српској социологији – анализа садржаја Социолошког прегледа, Социолошки преглед, vol. LII, no. 1, стр. 75-100.
  4. Чикић, J., Стојшин, С. (2017). Дневне миграције женског становништва у Војводини,volLIno
  5. Stojšin, Snežana (2015). Ethnic Diversity of Population in Vojvodina at the Beginning of the 21st Century, European Quarterly of Political Attitudes and Mentalities, ISSN 2285-4916 ISSN-L 2285-4916, Volume 4, Issue No.2, (April 2015), pp.25-37, FSP, University of Bucharest, openly accessible online at: https://sites.google.com/a/fspub.unibuc.ro/european-quarterly-of-political-attitudes-and-mentalities
  6. СтојинСнеана(2015). Основне карактеристике просторне покретљивости становништва Србије, Зборник радова Друштво и простор Урбани и рурални простор економски правни и организациони простор, ур. П. Миленковић, С. Стојшин и А. Пајванчић-Цизељ, стр 201-213, Нови Сад: Српско социолошко друштво, Филозофски факултет у Новом Саду, Институт за упоредно право из Београда
  7. Стојшин, Снежана (2015). Предности и недостаци извора за истраживање сиромаштва, Социолошки годишњак, Часопис Социолошког друштва Републике Српске, бр. 10, стр. 363-376.
  8. Стојшин, Снежана (2014). Интернет као предмет истраживања и/или средство за прикупљање података – са освртом на електронски упитник, у Интернет и друштво, међународни тематски зборник радова, приредили Д. Тодоровић, Д. Петровић, Д. Прља, Београд: Српско социолошко друштво : Институт за упоредно право; Ниш: Универзитет, Филозофски факултет.
  9. Стојшин, Снежана (2014). Квалитативна и/или квалитативна анализа садржаја – специфичности примене, Годишњак Филозофског факултета у Новoм Саду, Вол.XXXIX, Бр.1, стр. 193-210
  10. Стојшин, С. (2010). Утицај намерног прекида трудноће на природно кретање становништва, Зборник за друштвене науке Матице српске, бр. 131, Нови Сад.

 

Врх стране