Жарко Бошњаковић

Жарко Бошњаковић, редовни професор

Контакт
Кабинет: 332/III
Број телефона: +381 21 459 626 / +381 64 3 22 22 66
Е-адреса: zarko.bosnjakovic@ff.uns.ac.rs / zarko.bosnjakovic@gmail.com

Биографија
Године 1978. дипломирао сам на Филозофском факултету у Новом Саду на Одсеку за јужнословенске језике. На Филолошком факултету у Београду магистрирао сам 1984. године (наслов магистарског рада: Пастирска терминологија Срема), а докторирао на Филозофском факултету у Новом Саду 2004 (наслов тезе: Говори Смедеревског Подунавља). За доцента сам изабран 2004, за ванредног професора 2009. и за редовног 2014. године за област: Српски језик и лингвистика. У више наврата боравио сам у Скопљу (1985–1990. и 1997–2007), Атини  и Солуну (2007 и 2008) на усавршавању македонског и грчког језика.

Члан сам Редакције часописа Прилози проучавању језика (од 2012) и Зборника Матице српске за филологију и лингвистику (од 2016).

Области интересовања и истраживања
Дијалектологија – велика пажња посвећена је смедеревско-вршачким говорима и српским говорима у Румунији, али и раду на Српском дијалектолошком атласу и Општесловенском лингвистичком атласу.
Македонски језик –­ уложена је велика енергија у израду приручника за извођење наставе овог језика, али и његово проучавање у односу на српски.
Балканологија – различите теме из синтаксе и теолингвистике анализиране су на основу грађе из српског, македонског и грчког језика.
Лексикологија и лексикографија ­– применом метода семантичких микропоља анализиране су различите терминологије наше материјалне и духовне културе.
Ономастика – активност је усмерена на сакупљање и анализу ономастичке грађе Срема.

Наставни рад
Дијалектологија српског језика 1;
Дијалектологија српског језика 2;
Македонски језик 1;
Македонски језик 2;
Балкански језици у контакту;
Увод у балканологију;
Теренска лингвистика;
Урбана дијалектологија (мастер студије);
Фонолошка, морфолошка и лексиколошка истраживања српских народних говора (докторске студије);
Теренска лингвистика (докторске студије).

Библиографија
- Pavle Ivić, Žarko Bošnjaković, Gordana Dragin, Banatski govori šumadijsko-vojvođanskog dijalekta, Prva knjiga: Uvod i Fonetizam, SDZb XL, Beograd 1994.
- Pavle Ivić, Žarko Bošnjaković, Gordana Dragin, Banatski govori šumadijsko-vojvođanskog dijalekta, Druga knjiga: Morfologija, Sintaksa, Zaključci, Tekstovi, SDZb XLIII, Beograd 1997.
- Žarko Bošnjaković, Fonetske osobine govora istočne Šumadije, SDZb LV, Beograd 2008,1-321.
- Žarko Bošnjaković, Morfološke osobine govora istočne Šumadije. Srpski dijalektološki zbornik LIX. SANU i Institut za srpski jezik SANU. Beograd: 2012, 1−381.
- Žarko Bošnjaković i Biljana Sikimić, Bunjevci: etnodijalektološka istraživanja 2009. Nacionalni savet bunjevačke nacionalne manjine − Matica srpska. Subotica − Novi Sad: 2013.
- Gordana Štasni i Žarko Bošnjaković, Personalne atributivne imenice motivisane somatizmima u standardnom srpskom jeziku i njegovim dijalektima. SDZb LXV/1: 11–252, 2018.
- Gordana Vuković, Žarko Bošnjaković, Ljiljana Nedeljkov, Vojvođanska kolarska terminologija, Novi Sad 1984.Žarko Bošnjaković, Pastirska terminologija Srema, Novi Sad 1985.
- Žarko Bošnjaković, Onomastika Srema (I deo: Severni Srem), Onomatološki prilozi VIII, Beograd 1987, 305-447 + 1 karta.
- Žarko Bošnjaković, Pregled makedonsko-srpskih kontrastivnih i srodnih istraživanja, Kontrastivna proučavanja srpskog jezika: pravci i rezultati, Beograd 2010, 61-99.

Комплетна библиографија (пдф)

Врх стране