O odseku

Začetkom osnivanja Studijske grupe za rumunski jezik i književnost smatra se osnivanje Lektorata za rumunski jezik, 1. novembra 1974. godine. Lektorat je u početku radio pri Katedri za francuski jezik i književnost, a kasnije u okviru Instituta za strane jezike. Do oktobra 1975. godine rumunski jezik je izučavan fakultativano, a od oktobra iste godine izučava se kao izborni predmet za studente svih nastavnih grupa. Aprila meseca 1979. godine, Lektorat prelazi u sastav Instituta za pedagogiju, a pred kraj 1979. godine počele su pripreme za osnivanje Studijske grupe za rumunski jezik i književnost. 1981/82 godine je upisana prva generacija studenata. U početku funkcionisanja Katedre, studenti su se opredeljivalji za paralelno studiranje rumunskog jezika i književnosti i srpskohrvatskog jezika i jugoslovenske književnosti ili pak rumunskog jezika i književnosti i francuskog jezika i književnosti. Kao grupa sa dva profila Katedra je radila sve do 1988. godine. Budući da je studiranje po ovom planu i programu bilo veoma naporno za studente, 1988. godine je počelo studiranje sa samo jednim usmerenjem: rumunski jezik i književnost.
Od školske 2006/07 nastava na Katedri za rumunski jezik i književnost, Odsek za rumunistiku se odvija u skladu sa novim planovima i programima.
Odsek za rumunistiku ima i seminarsku biblioteku sa oko 4000 bibliotečkih jedinica (knjiga, rečnika, časopisa, ...).

Naučno-istraživačka funkcija
Katedra za rumunski jezik i književnost učestvovala je u radu na sledećim projektima:
1. Istraživanje savremenog rumunskog jezika i srpsko-rumunske dvojezičnosti; u okviru projekta izučavale su se sledeće teme: Jezik i stil rumunskih pisaca iz Vojvodine; Istraživanje jezika rumunskih pesnika; Govorni jezik u Vojvodini i druge teme.
Radovi vezani za projekat predstavljani su na kongresima, simpozijumima, naučnim skupovima, a neki su objavljeni u Analima Društva za rumunski jezik iz Vojvodine, Analima Univerziteta u Temišvaru, u časopisu "Lumina".
2. Izučavanje jezika, književnosti i kulture nacionalnih manjina u Republici Srbiji, sa podprojektom Rumunski jezik u sredstvima javnog informisanja.
3. Izučavanje jezika, književnosti i kulture nacionalnih manjina u Republici Srbiji (od 1996 do 2000.godine) sa dva podprojekta: Više i visoko obrazovanje na rumunskom jeziku u Vojvodini (1952-1995) i Istorija književnog stvaralaštva na rumunskom jeziku u Vojvodini (od 1918-1995. godine).
4. Kulturni i jezički obrasci manjinskih nacionalnih zajednica, sa temom: Jezici i književnosti u kontaktu (sa osvrtom na rumunski jezik i književnost i srpski jezik i književnost), od 1. januara 2001. godine.
5. Proučavanje rumunskog jezika, kniževnosti i kulture u Vojvodini (od 1. juna 2004. godine do 31. decembra 2004. godine.
6. Tipološki status i komparativne osnove i tokovi manjinskih književnosti u panonskom prostoru (2006-2010. godine, republički projekat), rukovodioc projekta dr. Julijan Tamaš.
7. Uticaj banatskog narečja na rumunski književni jezik u Vojvodini (2006-2010. godine, republički projekat, rukovodioc projekta Miroslav Dudok).

Međunarodna saradnja
Katedra za rumunski jezik i književnost, a danas Odsek za rumunistiku je od svog osnivanja imao veoma dobru međunarodnu saradnju sa Univerzitetima i drugim institucijama iz Rumunije. Što se tiče Univerziteta u Rumuniji, od 1994. godine ostvario je saradnju sa Univerzitetom iz Bukurešta, Zapadnim Univerzitetom iz Temišvara, Politehnikom iz Temišvara, Univerzitetom "Babeš-Bolyiai" iz Kluža, Privatnim Univerzitetom "Vasile Goldiš" iz Arada. Naš Univerzitet, a posebno Filozofski fakultet imao je saradnju i sa Rumunskom Akademijom Nauka, Rumunskom Kulturnom Fondacijom i Ministarstvom Prosvete Rumunije.
Odsek za rumunistiku je u nekoliko navrata bio domaćin uvaženim profesorima iz Rumunije koji su imali predavanja na rumunskom jeziku na našem Odseku, a na francuskom jeziku na Odseku za romanistiku. Pojedinačno, već godinama profesori sa našeg Univerziteta učestvuju na simpozijumima i kongresima organizovanim u Rumuniji, a takođe i kolege iz Rumunije učestvuju na naučnim skupovima u Srbiji.
U organizaciji Rumunske Kulturne Fondacije profesori sa naše Katedre bili su u Bukureštu na usavršavanju. Ova Fondacija daje stipendije za letnje kurseve studentima rumunskog jezika i književnosti, počev od 1994. godine. Posle potpisivanja Sporazuma o saradnji sa Univerzitetom iz Bukurešta, naši studenti, dobijaju po tri stipendije za letnje kurseve koje ovaj Univerzitet organizuje, prvenstveno u Sinaji i Predealu. Inače, od strane Ministarstva prosvete Rumunije naši studenti dobijaju svake godine stipendije za letnje kurseve, organizovanim u drugim univerzitetskim centrima (Konstanca, Jaši, Krajova, Kluž, Temišvar).

 

Vrh strane