Предраг Новаков

Предраг Новаков, редовни професор

Контакт
Кабинет: 264
Број телефона: 021 533 635
Е-адреса: predrag.novakov@ff.uns.ac.rs

Биографија
Дипломирао је на Филозофском факултету у Новом Саду 1982. године на Катедри за енглески језик и књижевност, а магистрирао 1985. године на Филолошком факултету у Београду на групи Наука о језику (смер: Лингвистичка англистика). Докторирао је 1992. године на Филозофском факултету у Новом Саду са темом из области контрастирања енглеског и српског језика (тема дисертације: Глаголски вид и акционсарт у енглеском и српскохрватском језику). За школску 1988/89. годину добио је Фулбрајтову стипендију за докторске студије на Универзитету Јужне Калифорније у Лос Анђелесу. На Филозофском факултету у Новом Саду ради од 1987. године, прво као асистент, затим као доцент и ванредни професор; а у звање редовног професора изабран је 2009. године. Био је ментор за 14 одбрањених докторских дисертација, 9 магистарских радова и 38 мастерских радова. Осим на Филозофском факултету у Новом Саду, предавао је на основним студијама на Филозофском факултету на Палама и Филозофском факултету у Бањој Луци (БиХ), као и на докторским студијама на Филолошко-уметничком факултету у Крагујевцу. Бави се и превођењем.

Наставни рад
Курсеви на основним студијама: Увод у англистичку лингвистику, Теоријска лингвистика, Енглески глагол 1, Енглески глагол 2.
Курс на мастерским студијама: Глаголска семантика и глаголски вид.
Курс на докторским студијама: Контрастивна проучавања језика (енглески-српски).

Научно-истраживачки рад
Области којима се бави су морфосинтакса, глаголска семантика и превођење. Проучава компоненте и категорије енглеског глаголског система (глаголски вид, глаголска времена, модални глаголи, вишечлани глаголи), а бави се и контрастивним проучавањима језика упоређујући компоненте глаголског система у енглеском и српском језику. Пише и о појединим компонентама у превођењу са енглеског на српски језик.

Библиографија (избор)
- Novakov, Predrag (2005), Glagolski vid i tip glagolske situacije u engleskom i srpskom jeziku, Novi Sad: Futura publikacije.
- Novakov, Predrag (2007), Telicity in English and Serbian, British and American Studies, Timisoara University Press, Timisoara, 299-307.
- Novakov, Predrag (2006), Pojmovnik strukturalne lingvistike, morfologija i sintaksa, Novi Sad: Zmaj.  
- Novakov, Predrag (2008), Anglističke teme, Novi Sad: Futura publikacije. 
- Новаков. Предраг  (2009), Dynamic-Stative Distinction in English Verbs, Зборник Матице српске за филологију и лингвистику LII/2, Нови Сад: 187-195. 
- Новаков, Предраг (2013), Културолошка компонента у преводу: ,,одомаћивање'' или објашњавање, у Живанчевић-Секеруш, Ивана (ур), Шести међунарoдни интердисциплинарни симпозијум Сусрет култура, Филозофски факултет, Нови Сад: 727-739.
- Новаков, Предраг (2017), Формализовање релативних и транспонованих глаголских времена у енглеском и српском језику. У: Мишић Илић, Биљана и Лопичић, Весна (ур). Језик, књижевност, време. Језичка истраживања. Зборник  радова. Филозофски факултет, Ниш: 91-102.
- Новаков, Предраг (2017). Неке компоненте енглеских теличних структура и њихових српских еквивалената. У: Гудурић, Снежана и Радић-Бојанић, Биљана (ур). Језици и културе у времену и простору VI. Тематски зборник,  Филозофски факултет, Нови Сад: 107-117.             
- Новаков, Предраг (2019). Енглески прогресивни вид – теоријски приступи и њихова адекватност. У: Лопичић, Весна и Мишић Илић, Биљана (ур.) Језик, књижевност, теорија, тематски зборник радова. Филозофски факултет, Ниш: 141-152.

Комплетна библиографија (пдф)

 

Врх стране