Радмила Бодрич

Радмила Бодрич, редовни професор

Контакт
Кабинет: 241
Број телефона: 485-3923
Е-адреса: radmila.bodric@ff.uns.ac.rs

Биографија
Основне студије англистике завршила сам 1994. године на Одсеку за енглески језик и књижевност Филозофског факултета у Новом Саду, где сам магистрирала (2004) и докторирала (2011). На истом Одсеку сам у радном односу од 1. 10. 1996, и тренутно у звању ванредног професора. Бројне програме стручног усавршавања похађала сам у земљи и иностранству, махом у Великој Британији (2010, 2011, 2014, 2017, 2018). Објављивала сам радове у домаћим и међународним часописима и тематским зборницима у земљи и иностранству. Била сам менторка на изради преко тридесет одбрањених мастерских радова и пет докторских дисертација из области методике наставе енглеског језика/примењене лингвистике. Досад сам објавила две монографије: Настава писања на енглеском језику (2004) и Тестирање граматике енглеског језика према Заједничком европском оквиру (2011) (http://digitalna.ff.uns.ac.rs/sadrzaj/2016/978-86-6065-370-5). Чланица сам Друштва за примењену лингвистику Србије, Удружења професора енглеског језика Србије, Удружења за англо-америчке студије и Педагошког друштва Србије. Од 2008. до 2012. била сам управница Центра за језике Филозофског факултета у Новом Саду.

Наставни рад
Методика наставе енглеског језика 1 (ОАС)
Методика наставе енглеског језика 2 (ОАС)
Тестирање ‒ методе и пракса (ОАС)
Методичка пракса (ОАС)
Рефлексивна пракса у настави енглеског језика (МАС)
Системи и стандарди вредновања језичких компетенција (МАС ‒ Српска филологија ‒ Српски као страни језик (у оквиру пројекта REFLESS)
Рад с даровитима у настави страних језика (ДАС)

Научно-истраживачки рад
Методика наставе; Примењена лингвистика; Дидактика; Тестирање знања страних језика; Когнитивни, афективни и друштвени фактори у настави страних језика; Рефлексивна пракса; Конструктивистичка парадигма у области образовања и усавршавања наставника; Модел инклузивног образовања; Рад с језички даровитим ученицима; Интеркултурна димензија у настави енглеског језика на свим образовним нивоима; Развијање интеркултурне комуникативне компетенције.    

 Библиографија (избор)
1. Bodrič, Radmila, Stojičić, Violeta (2013). “Multicultural Encounters in EFL Classrooms”. FACTA UNIVERSITATIS, SERIES: LINGUISTICS AND LITERATURE, Vol. 11, № 1, University of Niš, Niš: 35-46.
2. Бодрич, Радмила (2015). „Мотивација за учење енглеског као страног језика ван формалног система образовања”. Тематски зборник Језици и културе у времену и простору IV/2. Филозофски факултет, Нови Сад: 155-175.
3. Бодрич, Радмила (2015). „Усклађивање тестирања граматике енглеског језика са европским језичким стандардима”. Зборник Института за педагошка истраживања, Година 47, Број 1, Јун 2015, Београд: 129-152. www.ipisr.org.rs/page/Zbornik_Instituta_za_pedagoska_istrazivanja_47_1_2015
4. Бодрич, Радмила (2016). „Историјски развој приступа граматици у настави страних језика”. Зборник у част професорки др Љиљани Суботић – Теме језикословне у србистици кроз дијахронију и синхронију. (ур. Доц. др Јасмина Дражић, доц. др Исидора Бјелаковић, доц. др Дејан Средојевић). Филозофски факултет, Нови Сад: 687-702.
5. Бодрич, Радмила (2018). „Психолошки аспекти мотивације и вредновања ученика енглеског као страног језика у основним школама”. Тематски зборник Језици и културе у времену и простору 7/1. Проф. др Снежана Гудурић, Проф. др Биљана Радић Бојанић (ур.). Филозофски факултет, Нови Сад: 420-432.
6. Бодрич, Радмила, Тарабар Аида (2018). „Особине доброг наставника енглеског језика из перспективе студената англистике”. Philologia Mediana 10. Научни часопис за филолошке науке. Филозофски факултет, Ниш: 603-624.

Комплетна библиографија (пдф)

 

Врх стране