Јасмина Клеменовић

Јасмина Клеменовић, редовни професор

Контакт
Кабинет: 136
Број телефона: 021-450-419
Е-адреса: klementina@ff.uns.ac.rs

Биографија
◦ 2018. год. координатор Центра за подршку студентима Филозофског факултета УНС;
◦ 2015. год. звање редовног професора за ужу научну област Педагогија на ФФ УНС;
◦ 2010. год. звање ванредног професора за ужу научну област Педагогија на ФФ УНС;
◦ 2005. год. звање доцента за ужу научну област Педагогија на ФФ УНС;
◦ 2004. год. одбрањена  дисертација на ФФ УНС под насловом “Еколошко васпитање и образовање деце предшколског узраста” - доктор педагошких наука;
◦ 2003. год. реизбор у звање асистента за ужу научну област Педагогија на ФФ УНС; 
◦ 1999. год. избор у звање асистента за предмет Предшколска педагогија на ФФ; 
◦ 1999. год. одбрањен магистарски рад на ФФ УНС под насловом “Комуникација предшколске деце у двојезичној средини” – магистар педагошких наука;
◦ од новембра 1998. год. запослена на Филозофском факултету УНС као асистент приправник на предмету Предшколска педагогија;
◦ у периоду 1995-1997. год. истраживач сарадник на Одсеку за педагогију ФФ УНС;
◦ 1994. год. дипломирала педагогију на Филозофском факултетм Универзитета у Новом Саду у звању - дипломирани педагог.

Наставни рад
ОАС:
Предшколска педагогија (1 и 2), Педагошка антропологија, Методика рада предшколског педагога.
МАС: Концепције и модели предшколског васпитања и образовања; Дечја игра и стваралаштво, Припрема за школу, Образовање за људска права и демократију.
ДС: Курикулуми институционалног васпитања и образовања.

Научно-истраживачки рад
у области педагогије усмерен на истраживање: различитих концепција и модела програма предшколског васпитања и образовања; демократизацију образовно-васпитног система кроз инклузију и образовање за људска права и демократију; рана двојезичност и  интеркултурлно образовање; еколошко васпитање и образовање.

Библиографија

 • Aleksić, G., Merrell, C., Ferring, D.,Tymms, P., Klemenović, J. (2018). Links between young children’s socioemotional skills, behaviour, mathematics and literacy in Serbia. European Journal of Psychology of Education, 33, 1-22.
 • Клеменовић, Ј., Цвијановић, Н. (2017). Испитивање спонтаног укључивања родитеља у образовање деце на почекту школовања, Годишњак филозофског факултета у Новом Саду, 42 (2), 209-224.
 • Савић, М., Клеменовић, Ј., Јевремов, Т., Кресоја, М. (2016). Евалуација билингвалне наставе у Војводини: организација двојезичне наставе и њен утицај на ученика, Нови Сад : Педагошки завод Војводине.
 • Клеменовић, Ј. (2014). Спремност за школу у инклузивном контексту, Нови Сад: Филозофски факултет у Новом Саду, 227 стр.
 • J., Janičić, B., Milenković, P. et all (2016). Transition Planning for Higher Education Students With Disabilities. Proceedings of The Seventh International Conference on eLearning, 82-86, Belgrade: BMU.
 • J. (2014). How Do Todays Children Play and with Which Toys, Croatian journal of education, vol. XVI, Sp.Ed.No.1/2014, 181-200.
 • J., Zuković, S. (2013). Civic education and religious education in function of democratization of education in the Republic of Serbia, Journal of the Institute for educational research, 45 (2), 464-481.
 • Klemenović, J., Marić Jurišin, S. (2012): “Ozelenjavanje” kurikuluma u sistemu obrazovanja i vaspitanja Republike Srbije, International Conference Proceedings  „Modern approaches to teaching coming generation“, 507-515, Ljubljana: EDUvision.
 • Klemenović, J. (2012). Izazovi obrazovanja za jednakost i različitost u ranom i predškolskom odgoju, U: N. Hrvatić i A. Klapan (ur.) Pedagogija i kultura, knj. 1, 216-223, Zagreb: Hrvatsko pedagogijsko društvo.
 • Klemenović, J. (2010). Obrazovanje i usavršavanje predškolskih pedagoga, Nastava i vaspitanje, 59 (3), 483-500.
 • Klemenović, J. (2009). Savremeni predškolski programi, Novi Sad : Savez pedagoških društava Vojvodine, Vršac : VSŠOV «Mihailo Palov».

Комплетна библиографија (пдф)

 

Врх стране