Јелена Ђерманов

Јелена Ђерманов, редовни професор

Контакт
Кабинет: 144
Број телефона: 021 450-419
Е-адреса: jdjer@ff.uns.ac.rs

Биографија
Јелена Д. Ђерманов, ванредна професорка за ужу област педагошке науке, је запослена  на Одсеку за педагогију  Филозофског факултета у Новом Саду од 1985. године.

Основне студије Педагогије завршила је 1983. године на Филозофском факултету Универзитета у Новом Саду, а Магистарске студије Педагогије 2000. године на Филозофском факултету Универзитета  у Београду, одбранивши магистарску тезу под насловом: „ Школа у градској и сеоској средини као чинилац развоја интересовања ученика“. Докторску дисертацију под насловом Интерперсонални односи у васпитнообразовном процесу и ученичка постигнућа одбранила је 2008. године на Одсеку за Педагогију Филозофског факултета Универзитета у Новом Саду и стекла звање Доктор педагошких наука.

Професионално искуство започела је  у Основној школи »Доситеј Обрадовић« у Новом Саду, где је годину дана, (шк.1984/85.), радила као учитељица. Од запослења на Одсеку за Педагогију  Филозофског факултета у Новом Саду, била јеангажована као: асистенткиња у научном раду (1985-1986), сарадница у настави  (1996-2000), асистенткиња са магистратуром (2000-2008), доценткиња (2008-2013) и ванредна професорка (од 2013. године).

Поред ангажовања у наставном и истраживачком раду: као сарадница  на  научноистраживачким пројекатима, чланица одбора научних конференција и уређивачких одбора стручних и научних часописа, током рада на Филозофском факултету, учествовала је у раду више његових органа и тела.

Ауторка две монографије, више поглавља у монографским публикацијама и бројних радова објављених у домаћим и међународним зборницима, као и релевантним научним и стручним часописима.

Наставни рад

  • Основне академске студије: Увод у педагогију 1;  Увод у педагогију 2; Професионална оријентација; Евалуација у образовању
  • Мастер академске студије: Школска педагогија; Имплицитни курикулум школе; Каријерно вођење; Евалуација школе; Отворени методолошки семинар
  • Докторске студије:

 Имплицитни курикулум школе (теорије и истраживачки модели)

Научно-истраживачки рад

  • Ужа научна област: Педагогија.
  • Подручја научног интересовања и истраживања: едагошка епистемологија и аксиологија, евалуација у образовању и микропедагошки дискурси (интеракција, комуникација, интерперсонални односи у васпитању, скривени курикулум, разредна и школска клима, култура школе)

Библиографија (избор)
Đermanov, J
., Коsanović, M., Vukičević, J. (2017). Gender related obstacles in higher education, In: Contemporary Issues and Perspectives on Gender Research in Adult Education, Chapter 3: Gender, academia and power, Institute for Pedagogy and Andragogy, Faculty of Philosophy University of Belgrade, Serbia, ESREA - European Society for Research on the Education of Adults , Adult Education Society Serbia. pp. 131 - 145. http://aesrs.webs.com/ESREA%20eBook.pdf ;

Đermanov, J., Isak D. (2016). Razredna klima u osnovnoj školi - percepcije i očekivanja učenika, Pedagoška stvarnost, 62, 1, pp. 61 – 78.

Ђерманов, J, Косановић М., Исак Д. (2016). Разредна клима као ново подручје педагошког саветовања наставника, Педагошка стварност, 62, (3),419 – 436.

Djermanov, J., Kostović, S., Kosanović, M., Vukičević , J. (2015). New forms of communication as constituents of literacy: implications for education. PEOPLE: Intenational Jounal of Social Sciences Special Issue, 2015. Vol.1 Issue 1, pp. 709-723.

Djermanov, J., Djukic, M., Vukicevic, J. (2015). Indicators of gender equality as an aspect of education evaluation, In: INTED2015: 9th Intenational Technology, Education and Development Conference, L. Gomez Chova, A. Lopez Martinez, I. C. Torres (ed.), IATED Academy,  Book Series: INTED Proceedings, pp. 4930-4938;

Đermanov, J. Kosanović, M. (2013). Teorije izbora i razvoja karijere, Filozofski fakultet u Novom Sadu, Novi Sad: Studio Ranković.

Đermanov, J., Vukičević, J., Kosanović, M. (2012). Facilitation- Teachers Role in the Concept of lifelong education, str. 91- 101, U: Zbonik radova Kvalitet obrazovnog sistema Srbije u evropskoj perspektivi [Elektronski izvor] : zbonik radova. Knj. 2/ [ur. O. Gajić]. - Novi Sad : Filozofski fakultet.

Đukić M., Đermanov J. (2012). Ka humanoj školi u savremenom društvu znanja - antički putokazi, Zbornik Matice srpske za društvene nauke, br. 141, str. 607-614.

Đermanov J., Kostović S., Oljača M.(2009), Kultura škole: prema neophodnom razumevanju kvaliteta i održive promene u obrazovanju, Evropske dimenzije promena obrazovnog sistema u Srbiji,  Zbonik radova, knjiga 5, (ur O. Gajić) Novi Sad: Filozofski fakultet, Str. 19-36.

Đermanov, J. (2005). Vaspitanje interesovanja, Novi Sad: Savez pedagoških društava Vojvodine.

Комплетна библиографија (пдф)

 

Врх стране