Диана Поповић

Диана Поповић, редовни професор

Контакт
Кабинет 211
Број телефона: 021/485-3876
Е-адреса: diana.popovic@ff.uns.ac.rs

Биографија
Студије Француског језика и књижевности уписала је 1992. године на Филозофском факултету Универзитета у Новом Саду, а 1996. године и магистарске студије, смер Француска књижевност. Магистарску тезу из области компаратистике под насловом „Ликовно и текстуално у поезији Гијома Аполинера и Растка Петровића” одбранила је 2003. године, а докторат из канадистике под насловом „Канадска франкофона књижевност у српским преводима”, одбранила је 2011. године на Филозофском факултету УНС и то је прва докторска теза из те области одбрањена на неком од Универзитета у Србији. Радила је најпре као библиотекар у Библиотеци Матице српске (1996-1998), а потом се запослила на Филозофском факултету у Новом Саду, на Катедри за Француски језик и књижевност, као асистент-приправник, након чега је постала асистент, доцент, ванредни професор. Предаје предмете везане за француску књижевност и за франкофоне књижевности. Осим научно-истраживачким радом бави се и преводилаштвом. Члан је Српске асоцијације за канадске студије и стални члан сарадник Матице српске.

Наставни рад
Ангажовање на курсевима:
Француска књижевност средњег века и ренесансе
Француска књижевност седамнаестог и осамнаестог века
Француска књижевност прве половине двадесетог века
Савремена француска књижевност
Франкофона књижевност
Канадска франкофона књижевност (МАС)

Научно-истраживачки рад
Области интересовања: француска књижевност, интермедијална истраживања (однос између књижевности и ликовних уметности, позоришта, филма), теорија превођења, српско-француске књижевне и културне везе, франкофоне књижевности, дела мигрантских аутора који пишу на француском језику.

Библиографија (избор)
Монографија
- Поповић, Д. (2016). Поетика Аполинеровог калиграма. Ср. Карловци – Нови Сад: Издавачка књижарница Зорана Стојановића.

Чланци
- Popović, D. (2007). Bestijarij Gijoma Apoliinera i Raula Difija kao primer ikonoteksta grupisanja. Годишњак Филозофског факултета у Новом Саду, XXXII, 527-539.
- Popović, D. (2007). Luis Buñuel et André Breton. У: Новаковић, Ј. (уред.) (2007). Le surréalisme en son temps et aujourd'hui = Надреализам у свом и нашем времену. Београд: Филолошки факултет – Друштво за културну сарадњу Србија-Француска, 137-146.
- Popović, D. (2008). Odjeci Apolinerovih estetičkih razmišljanja o novoj umetnosti u esejima Rastka Petrovića. Годишњак Филозофског факултета у Новом Саду, XXXIII-2, 21-30.
- Popović, D. (2010). La poésie d’Émile Nelligan en traduction serbe. Годишњак Филозофског факултета у Новом Саду, XXXV-3, 65-73.
- Popović, D. (2011). Le problème de l’identité culturelle dans le roman L’Ingratitude de Ying Chen. U: Novaković, J. – Pajović, S. & Gvozden, V. (ured.) (2011). (Re)connecting through diversity: Canadian perspectives = Les relations dans la diversité: perspectives canadiennes. Beograd: SACS – Megatrend University, 243-254.
- Поповић. Д. (2013). Le théâtre dans le théâtre comme procédé littéraire dans Le vrai monde? de Michel Tremblay. Годишњак Филозофског факултета у Новом Саду, XXXVIII-3, 257-265.
- Popović, D. (2014). Le récit Ru de Kim Thúy entre la fiction et l’autobiographie. U: Novaković, J. – Lopičić, V. (ured.) (2014). Le Canada: les nouvelles idées pour le nouveau monde = Canada: New Ideas for the New World. Beograd: Filološki fakultet – Srpska asocijacija za kandaske studije, 59-67.
- Поповић, Д. (2016). На размеђи комике и трагике: особености Молијеровог и Стеријиног Tврдице. Филолошки преглед, XLIII-1, 85-96.
- Popović, D. (2017). Les Contes de Jacques Ferron – la vie à travers le regard d’un médecin. U:  Novaković, J. – Lopičić, V. (ured.) (2017). Le Canada en bref : le Canada dans la nouvelle canadienne contemporaine = Canada in Short: Contemporary Canada in Short Fiction. Beograd: Filološki fakultet – Srpska asocijacija za kandaske studije, 227-236.

Комплетна библиографија (пдф)

 

Врх стране