Снежана Гудурић

Снежана Гудурић, редовни професор

Контакт
Кабинет 234
Број телефона: 021 458 688
Е-адреса: snezana.guduric@ff.uns.ac.rs

Биографија
Академска каријера

◦ 1983. - Дипломирала на Катедри за француски језик и књижевност, Филозофски факултет у Новом Саду
◦ 1989. магистрирала на Филолошком факултету Универзитета у Београду, тема: Герундив и партицип презента као глаголски облици у савременом француском језику
◦ 1997. Докторирала на Филозофском факултету Универзитета у Новом Саду, тема: Артикулациона база и учење језика. Контрастивна студија на примерима вокалских система француског исрпског језика.
◦ 1983-1984. Профессор француског језика у Друштву за културну сарадњу Југославија – Француска, огранак у Новом Саду
◦ 1984 – 1988.  Стручни сарадник за француски језик на Катедри за француски језик и књижевност, Филозофски факултет у Новом Саду
◦ 1988-1992. Виши стручни сарадник  за француски језик на Катедри за француски језик и књижевност, Филозофски факултет у Новом Саду.
◦ 1992-1998.  Виши лектор на Катедри за француски језик и књижевност, Филозофски факултет у Новом Саду.
◦ 1998-2003.  доцент на Катедри за француски језик и књижевност, Филозофски факултет у Новом Саду.
◦ 2004-2009. Ванредни професор на Одсеку за романистику, Филозофски факултет у Новом Саду.
◦ 2009. редовни професор на Одсеку за романистику, Филозофски факултет у Новом Саду.
◦ Награда "Павле Ивић" (Драгољуб Петровић и Снежана Гудурић) за монографију Фонологија српског језика (2010)  (http://slavistickodrustvo.org.rs/nagrada-pavle-ivic/)
◦ Награда "Златна франкороманистика" Фонда Маргерите Арнаутовић за изузетан допринос ширењу француског језика и културе у Србији.

Наставни рад
ОАС

Фонетика с фонологијом француског језика II
Синтакса савременог француског језика I
Синтакса савременог француског језика II

МАС
Увод у упоредно проучавање романских језика
Интерактивна настава француског језика као страног
Морфофонологија
Семантика и прагматика француских глаголских времена

Докторске студије
Експериментално истраживање језика – акустичка анализа гласовних низова I (студијски програм: Језик и књижевност)
Експериментално истраживање језика – акустичка анализа гласовних низова II (студијски програм: Језик и књижевност)
Стратегије и технике у интерактивној настави француског језика (Студијски програм: Методика)

Научно-истраживачки рад
◦ Лингвистика
◦ Романистика
◦ Фонологија
◦ Синтакса
◦ Лингвокултурологија
◦ Језици у контакту
◦ Контрастивна и компаративна истраживања

2011. – руководилац пројекта бр. 178002  Језици и културе у времену и простору који финансира Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије
2011. – уредник серије тематских зборника Језици и културе у времену и простору, издавач: Универзитет у Новом Саду, Филозофски факултет.

Библиографија (избор)
Књиге

 1. Драгољуб Петровић, Снежана Гудурић (2010): Фонологија српског језика.Београд: Институт за српски језик САНУ, Београдска књига, Матица српска.
 2. Snežana Gudurić, Ljubica Vlahović (2012). Éléments de morphosyntaxe de la langue française. I. Le Verbe. Novi Sad : Filozofski fakultet,
 3. Снежана Гудурић (2009) : Основи фонетике с фонологијом француског језика. Београд: Завод за уџбенике.
 4. Snežana Gudurić (2004). O prirodi glasova. Beograd : Zavod za udžbenike.

Уџбеници и приручници

 1. Snežana Gudurić –Nataša Radusin (2008). Phonétique et phonologie de la  langue française, Cahier dexercices. Novi Sad: Filozofski fakultet.
 2. Snežana Gudurić – Živana Baratović – Ana Topoljski  (2008). Le  français, jaime. Уџбеник француског језика за први разред средње  школе (са Радном свеском и Приручником за наставника). Београд: Завод за уџбенике.
 3. Snežana Gudurić – Živana Baratović – Ana Topoljski  (2009) : ). Le  français, jaime. Уџбеник француског језика за други разред средње  школе (са Радном свеском и Приручником за наставника). Београд: Завод за уџбенике.

Поглавља у монографији

 1. Snežana Gudurić, Dragana Drobnjak (2010): Dictionnaire spécialisés vs. Dictionnaires de la langue générale. Forme et contenu. Teaching Foreing Languages : Languages for Special Purposes, ed. Georgeta Rata, Cambridge Scholars Publishing, Newkastle upon Tyne, UK, p.256-268.
 2. Snežana Gudurić (2011): L'inter-langue et les identifications phonématiques, Academic days of Timisoara: Language Education Today, ed. Georgeta Raţă, Cambridge Scolars Publishing, Newcastle upon Tyne, UK, str.154-162
 3. Snežana Gudurić, (2015). ХЛЕБ у француском и српском језику – кратак увод у етнографију говора. У: Мишић Илић, Биљана и Лопичић, Весна (ур.). Језик, књижевност, дискурс. Језичка истраживања. Ниш: Филозофски факултет, 523-534.
 4. Gudurić Snežana (2014). Mihaj Radan – slikar karaševskog sveta, in Mihaj Radan, Fonetika i fonologija karaševskih govora danas. Prilog proučavanju srpskih govora u Rumuniji. Novi Sad – Beograd: Filozofski fakultet u Novom Sadu, Institut za srpski jezik SANU i Matica srpska, 250-260.
 5. Snežana Gudurić, Dragana Drobnjak (2014). Anglicizmi u francuskom i srpskom jeziku: zajednicki fond leksema i njihove semantičko-pragmatičke odlike, Jezici i kulture u vremenu i prostoru IV, IV/2. Novi Sad: Univerzitet u Novom Sadu, Filozofski fakultet, 19-30.         
 6. Snežana GUDURIĆ (2016). Contribution à l’étude ethnolinguistique contrastive du français et du serbe sur l'exemple des lexèmes pain et hleb, 128 Le français à l'Univesité de l'Ouest de Timişara : un demi-siècle d'enseignement et de recherche (1966- 2016) / Volume anniversaire, coord.: Mariana Pitar ; pref. şi stud. introd.: Mariana Pitar.Timişoara : Editura Universităţii de Vest,  128-138.

Чланци у часописима

 1. S. Zdravković, S.T. Jovičić, S. Gudurić (2019). "The voice and speech quality
  correlates of psychological observations in jungian active imagination
  experiment." Journal of Psycholinguistic Research, 48(4), 859-876.
 2. Drobnjak, Dragana, Gudurić, Snežana (2018). Frazemi sa somatizmom oko u francuskom i srpskom jeziku. Zbornik Matice srpske za filologiju i lingvistiku, LXI/1, 143-162.
 3. Snežana GUDURIC (2013), Les mots à travers les langues.Quelques dilemmes sur leur forme et leur contenu en français, en anglais et en serbe, AGAPES FRANCOPHONES.Timisoara: Editura Universitarii de Vest, 335-350.
 4. Гудурић, Снежана, Урсулеску-Миличић, Родика (2012). Modalităţi de exprimare a ipotezei în limbile franceză, română şi sârbă, FRANCOPOLYPHONIE: L’INTERCULTURALITÉ À TRAVERS LA LINGUISTIQUE ET LA LITTÉRATURE, http://icfi.ulim.md/wp-content/uploads/2012/09/FRANCOPOLYPHONIE-7vol-11.pdf
 5. Drobnjak, Dragana, Gudurić, Snežana (2011). Frazemi iz semantičkog polja ‘smrt’ u francuskom i srpskom jeziku, Zbornik Matice srpske za filologiju i lingvistiku, LIV/2, 237-246.
 6. Gudurić, Snežana, Drobnjak, Dragana (2010). “Pravi” i “lažni prijatelji” u francuskom, italijanskom i srpskom jeziku, Zbornik Matice srpske za filologiju i lingvistiku, LIII/1, 195-204.

Комплетна библиографија (пдф)

 

Врх стране