Татјана Ђурин

Татјана Ђурин, редовни професор

Контакт
Кабинет: 209
Број телефона: 021/459-853
Е-адреса: djurin.tatjana@ff.uns.ac.rs

Биографија
2017. године – Избор у звање ванредног професора, Филозофски факултет, Нови Сад
2012. године - Избор у звање - доцент, Филозофски факултет, Нови Сад
2011. године - Докторат, Филозофски факултет, Нови Сад
(Теза:  Српски превод Раблеовог дела „Гаргантуа и Пантагруел“ из перспективе модерних традуктолошких приступа: етноцентричност, хипертекстуалност, дословност)
2004. године - Избор у звање - асистент, Филозофски факултет, Нови Сад
Област: Филологија
2004. године - Магистратура, Филозофски факултет, Нови Сад
Област: Филологија
1998. године - Диплома, Филозофски факултет,
Област: Француски језик и књижевност
Награда „Бранко Јелић“ за превод књиге Жана Старобинског Од бољке и лек, 2014.
Награда „Милош Н. Ђурић“ за превод књиге Гргура Турског Историја Франака, 2016.

Наставни рад
ОАС: Историја француског језика, Технике превођења 1, Технике превођења 2, Дидактика превођења 1, Дидактика превођења 2, Теорија превођења 1 (вежбе), Теорија превођења 2 (вежбе).

МАС: Традуктологија (вежбе), Методологија превођења старофранцуских текстова, Историја превођења, Превођење пословних и правних текстова 1, Превођење пословних и правних текстова 2.

Научно-истраживачки рад
Француски језик, Романски језици, Теорија и пракса превођења, Дијахронијска лингвистика, Етнолингвистика, Француска књижевност средњег века и ренесансе, Вулгарни латинитет.

Библиографија (избор)
- Đurin, T. (2010). Le Quart Livre de Rabelais : un voyage au bout du monde ou la déconstruction de la topographie de l’auteur ?. Godišnjak Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, XXXV-3, 231-238.
- Đurin, T. (2013). Traduire les néologismes de Rabelais ou combattre les monstres verbaux. U: Ašić, T. et al. (ured.) (2013). DEAF2 La langue et la littérature à l’épreuve du temps (str. 325-332). Kragujevac: Filološko-umetnički fakultet u Kragujevcu.
- Đurin, T. (2014). Three Monks and a Philosopher: Religious Men Travelling and Translating in Medieval Serbia. U: Federici, F., Tessicini, D. (ured.) (2014).  Translators, Interpreters, and Cultural Negotiators Mediating and Communicating Power from the Middle Ages to the Modern Era (str. 10-28). London: Palgrave Macmillan.
- Popović, D., Đurin, T. (2015). Translating the Centre and Periphery: an Example of French and Serbian Medieval Literature. Studii de Stiinta si Cultura, vol XI, 4 (43), 137-146.
- Đurin, T. (2017). Faire la bête à deux dos » ou traduire l’obscénité. Godišnjak Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, XLI-3 (posebno izdanje), 379-398.

Преводи
- Бетанкур, Ф. (2009). Инквизиција у модерном добу. Ђурин, Т. (прев. с француског). Сремски Карловци, Нови Сад: Издавачка књижарница Зорана Стојановића.
- Старобински, Ж. (2014). Од бољке и лекКритика и оправдање притворности у веку просвећености. Ђурин, Т. (прев. с француског). Сремски Карловци, Нови Сад: Издавачка књижарница Зорана Стојановића.
- Гргур Турски (2016). Историја Франака. Ђурин, Т. (прев. с латинског, напомене и библиографске референце уз текст). Сремски Карловци, Нови Сад: Издавачка књижарница Зорана Стојановића.
- Аурелије Августин (2017). Исповести. Т. (прев. с латинског, предг.), Поповић, У. (предг.). Сремски Карловци, Нови Сад: Издавачка књижарница Зорана Стојановића.
- Ле Гоф, Ж. (2019). Средњи век и новац: оглед из историјске антропологије, Ђурин, Т. (прев. с француског). Сремски Карловци, Нови Сад: Издавачка књижарница Зорана Стојановића.

Комплетна библиографија (пдф)

Врх стране