Конкурс

Конкурс за упис студената у прву годину
основних академских студија у школској 20
24/2025. години

Конкурс ОАС 2024/25. (пдф)

Студентска служба: +381 21 485 3976 и +381 21 450 628
Жиро рачун: 840-1712666-26
E-mail: stsluzba@ff.uns.ac.rs, dekanat@ff.uns.ac.rs

 1. Број слободних места за упис студената

ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ

На факултет се може уписати укупно 1015 студената, и то:
- 544 студената чије се образовање финансира из буџета и
- 471 самофинансирајућих студенатa

На поједине студијске програме може се уписати следећи број студената:

Напомена:
У складу са Одлуком Покрајинске владе у прву годину основних академских студија у статусу студената који се финансирају из буџета Аутономне покрајине Војводине по програму афирмативних мера могу се уписати студенти:
1) са инвалидитетом – 5 студената

2) припадници ромске националности – 5 студената
3) држављани Републике Србије који су у школској 2023/24. години средњу школу завршили у иностранству – 5 студената

Укупан број буџетских и самофинансирајућих студената не може бити већи од оног који је одређен дозволом за рад за сваки студијски програм, сагласно одредби члана 99. став 1. Закона о високом образовању. Упис кандидата по афирмативним мерама може смањити број самофинансирајућих студената на појединим студијским програмима.

2. Услови конкурисања:
У прву годину основних академских студија на Филозофском факултету могу се уписати кандидати који су у Републици Србији завршили средње образовање у четворогодишњем трајању и који покажу одговарајући успех на пријемном испиту. Ближи услови уписа у прву годину основних академских студија на Филозофском факултету одређују се Правилником о упису на студијске програме УНС,  Правилником о упису кандидата на студијске програме које реализује Филозофски факултет, Конкурсом за упис кандидата који расписује Универзитет у Новом Саду и одговарајућим студијским програмима.

3. Полагање пријемног испита:
Кандидат за упис на студије првог степена полаже пријемни испит. Пријемни испит обухвата одговарајуће програмске садржаје који се изучавају у средњој школи у четворогодишњем трајању.

Пријемни испити се одржавају посебно за сваки студијски програм основних академских студија. Начин полагања пријемног испита и начин бодовања резултата пријемног испита предвиђени су Правилником о упису кандидата на студијске програме које реализује Филозофски факултет.

Садржај, начин полагања и вредновања пријемног испита налазе се у информатору за сваки студијски програм који се реализује на Филозофском факултету у Новом Саду.

Пријемни испит или део пријемног испита не полажу:
- кандидати који су у трећем и/или четвртом разреду средње школе освојили једно од прва три појединачна места на такмичењу које организује Министарство просвете Републике Србије или на међународном такмичењу из предмета који се полаже на пријемном испиту, а признаје им се да су постигли максималан број бодова из тог предмета;

Право да се постигнути успех на републичком, односно међународном такмичењу из одговарајућег предмета вреднује максималним бројем бодова остварује се тако што кандидат подноси:
- молбу
- одговарајућу диплому декану Факултета приликом подношења пријаве за полагање пријемног испита
- доказ о уплати накнаде за пријаву на конкурс и полагање пријемног испита

4. Конкурсни рокови:

Први конкурсни рок:

 • пријављивање кандидата: 19, 20. и 21. јуна 2024. године (од 8:00 до 13:00 часова)
 • полагање пријемног испита: 26, 27. и 28. јуна 2024. године (према распореду објављеном на сајту Факултета)
 • објављивање прелиминарне ранг листе најкасније 1. јула 2024. године (до 17:00 часова)
 • подношење приговора на објављену прелиминарну ранг листу: 3. јула 2024. године (према распореду објављеном на сајту Факултета)
 • објављивање коначне ранг листе: 4. јула 2024. године (до 17:00 часова)
 • упис примљених кандидата:

5. и 8. јула 2024. године (од 8:00 до 13:00 часова) – упис кандидата који су се квалификовали за упис у оквиру квоте буџетских студената.

Напомена: Ако се кандидат који се квалификовао за упис у оквиру квоте буџетских студената не упише до наведеног термина, сматраће се да је одустао од уписа.

8. јула 2024. године– померање листе (спуштање црте) за број непопуњених места у оквиру квоте за упис буџетских студената (листе ће бити објављене на сајту Факултета, до 17:00 часова).

Упис кандидата који су остварили право уписа након померања листе за буџет је 9. јула од 8:00 до 13:00 часова.

9. и 10. јула 2024. године (од 8:00 до 13:00 часова) – упис кандидата који су се квалификовали за упис у оквиру квоте самофинансирајућих студената.

Напомена: Ако се кандидат који се квалификовао за упис у оквиру квоте самофинансирајућих студената не упише до наведеног термина, сматраће се да је одустао од уписа па ће на његово место бити уписан наредни кандидат према редоследу на коначној ранг листи. Кандидати који се приликом оглашавања броја непопуњених места у оквиру квоте за упис самофинансирајућих студената и јавне прозивке имена по редоследу на коначној ранг листи не одазову и не упишу, губе право на упис у оквиру квоте самофинансирајућих студената у првом конкурсном року.

11. јула објављивање и прозивка за слободна самофинансирајућа места и упис- попуњавање квоте јавним прозивањем имена кандидата по редоследу на коначној ранг листи.

12. јула - објављивање слободних буџетских и самофинансирајућих места за Општу прозивку и Општа прозивка неуписаних кандидата за упис на преостала упражњена места појединих студијских програма. Овом приликом моћи ће да се упишу кандидати који се нису пријавили на дати студијски програм у пријави, а на којем има слободног места, под условом да су положили пријемни испит. Прозивка ће се вршити према редоследу кандидата на јединственој општој ранг листи (неуписаних кандидата).

12. јула – Након Опште прозивке обавиће се и упис кандидата који су се одазвали и потврдили упис на Општој прозивци.

Напомена: Распоред и начин спровођења Прозивке за самофинансирајуће студенте и Опште прозивке за све неуписане кандидате биће накнадно истакнути на сајту Факултета!

Други конкурсни рок:

 • пријављивање кандидата – 5. и 6. септембар 2024. године
 • полагање пријемног испита –  9. септембар 2024. године
 • објављивање прелиминарне ранг листе –  10. септембар 2024. године
 • подношење приговора на објављену прелиминарну ранг листу – 12. септембар 2024. године
 • објављивање коначне ранг листе – 12. септембар 2024. године
 • упис примљених кандидата –  13. септембар 2024. године

Сва ближа обавештења у вези са спровођењем конкурса биће истакнута на огласним таблама и на сајту Факултета.

5. Документација која се подноси приликом пријављивања кандидата:
Кандидати приликом пријаве на конкурс подносе на увид оригинална документа, а уз пријавни лист подносе фотокопије ових докумената (не треба оверавати фотокопије):
- сведочанство за све разреде претходно завршене школе;
- диплому о положеном завршном односно матурском испиту;
- личну карту (у случају чиповане личне карте, потребно је доставити очитану личну карту) и
- оригинал доказ о уплати накнаде за пријаву на конкурс и полагање пријемног испита.

Кандидати су обавезни да на пријемни испит понесу са собом важећу личну исправу (личну карту или пасош).

 • Кандидати који конкуришу за упис на основне академске студије у оквиру афирмативних мера, дужни су да се о томе изјасне приликом подношења документације за пријаву на Конкурс. Накнадно подношење  документације нећемо уважити!

5a) Документација која се подноси приликом уписа

Кандидат који је остварио право на упис, поред поднетих фотокопија подноси:
- два обрасца  ШВ-20;
- две фотографије формата 4,5 x 3,5 цм;
- доказ о уплати накнаде на име трошкова уписа и премије за колективно осигурање студената;
- доказ о уплати накнаде за самофинансирајуће студенте;
- индекс
- оригинал диплому о положеном завршном односно матурском испиту.

 Све уплате се врше на исти жиро-рачун факултета.

Фотокопије докумената кандидата који нису примљени се не враћају.

НАПОМЕНА:
Одлуком Савета Факултета, одобрено је плаћање школарине у 4 (четири) једнаке рате према следећој динамици:

 • 1. рата приликом уписа године
 • 2. рата до 10. јануара
 • 3. рата до 10. марта
 • 4. рата приликом овере летњег семестра

6. Новчане накнаде:

 • за полагање пријемног испита: 8.000,00 динара
 • за упис и премију колективног осигурања: 8.500,00 динара
 • прва рата за упис самофинансирајућих студената

7. Критеријуми за утврђивање редоследа кандидата на ранг листи:

Кандидат за упис на студијски програм може освојити укупно највише 100 бодова и то по основу општег успеха у средњој школи и по основу резултата постигнутог на пријемном испиту.

Под општим успехом у средњој школи подразумева се збир просечних оцена у сваком разреду средње школе помножен са 2. По овом основу кандидат може стећи најмање 16, а највише 40 бодова. Општи успех у средњој школи рачуна се заокруживањем на две децимале.

На пријемном испиту кандидат може стећи од 0 до 60 бодова. Кандидат је положио пријемни испит (и тиме стекао право на рангирање ради уписа) уколико на пријемном испиту освоји најмање 14 бодова.

Кандидат се може уписати на студијски програм у статусу студента који се финансира из буџета (статус буџетског студента) или студента који сам финансира студије (статус самофинансирајућег студента) у зависности од укупног броја остварених бодова, места на ранг листи и броја утврђеног за упис на тај студијски програм.

Кандидат се може уписати у статусу буџетског студента уколико се налази на јединственој ранг листи до броја одобреног за упис кандидата на терет буџета и ако освоји више од 50 бодова.

Напомена: На истом степену студија студент може бити уписан у прву годину студија у статусу студента чије се студије финансирају из буџета само једанпут.

Кандидат се може уписати у статусу самофинансирајућег студента уколико се налази на јединственој ранг листи до броја утврђеног за упис самофинансирајућих студената и ако освоји најмање 30 бодова.

Ако два или више кандидата имају исти укупни број бодова на ранг листи за упис на ОАС, онда се предност даје кандидату који је у оквиру укупног броја бодова остварио већи број бодова на пријемном испиту.

Ако се кандидат који је на коначној/општој ранг листи рангиран у оквиру броја предвиђеног за упис не упише у року утврђеном у овом Конкурсу, сматраће се да је одустао од уписа, па ће на његово место бити уписан наредни кандидат према редоследу на коначној/општој ранг листи.

Напомена: Приликом пријаве на конкурс за упис на први степен студија, кандидат може да конкурише на највише три студијска програма. Уколико конкурише на више од једног студијског програма, кандидат мора да означи који студијски програм му је примарни, а који програм или програми су допунски. Кандидат полаже пријемни испит за студијски програм који је означио као примарни.

Након полагања пријемног испита и објављивања ранг листе, кандидат који је стекао услов за упис може се уписати само на један студијски програм на терет буџета.

Приликом рангирања кандидата у оквиру студијског програма, приоритет имају кандидати који су тај студијски програм означили као примарни.

Кандидати који су стекли право уписа на терет буџета на примарном студијском програму, неће се рангирати на листама студијских програма које су навели као допунске.

Кандидати који су стекли право уписа у својству самофинансирајућег студента или нису стекли право уписа на примарни студијски програм, рангираће се, осим на ранг листи примарног програма, и на ранг листама студијских програма које су навели као допунске, али само ако је на тим студијским програмима преостало слободних места (у односу на расписану квоту). У том случају, кандидат има могућност да бира на који програм жели да се упише у зависности од својих афинитета или позиција на различитим ранг листама. Рангирање кандидата у оквиру преосталих слободних места врши се на основну укупног броја поена остварених на пријемном  испиту, без обзира на то који испит је кандидат полагао.

Кандидат може да се пријави на више студијских програма и да на сваком полаже пријемни испит, у том случају кандидат не може да се определи за допунске програме.

8. Начин и рокови за подношење жалбе на утврђени редослед:
Кандидат може поднети приговор на регуларност поступка утврђеног Конкурсом, пријемног испита или на своје место на ранг листи у року од 36 сати од објављивања прелиминарне ранг листе на Факултету. Приговор се подноси Комисији за пријемни испит, на чији предлог декан доноси решење по приговору у року од 24 сата од пријема приговора.

9. Упис страних држављана:
Страни држављанин се може уписати на студијски програм под условима који су регулисани општим одредбама заједничког конкурса који расписује Министарство просвете.

Страни држављанин полаже пријемни испит.

Страни држављанин плаћа школарину у току целог школовања, осим ако међународним споразумом или билателарним споразумом универзитета није другачије одређено.

Страни држављанин се може уписати на студијски програм ако пружи доказ о познавању српског језика у складу са Статутом Универзитета односно о познавању језика на којем се изводи настава и ако је здравствено осигуран.

Кандидат – страни држављанин, приликом пријављивања на конкурс, подноси нострификовану диплому о завршеној средњој школи у четворогодишњем трајању и уверење о држављанству.

Уколико се не заврши поступак нострификације до тренутка пријаве на конкурс, кандидат може донети потврду да је нострификација у току. Уколико кандидат оствари право уписа а нострификација није завршена, може се условно уписати уз обавезу достављања решења о нострификацији до почетка наставе.

Кандидати из Републике Српске конкуришу без нострификације.

Пре уписа кандидат страни држављанин дужан је да Факултету поднесе доказе:
- да је здравствено осигуран за школску годину коју уписује;
- да влада српским језиком, што доказује одговарајућим уверењем.
Проверу знања српског језика на Факултету обавља Центар за српски језик као страни.
            - Издавање потврде о знању српског језика студентима из бивших југословенских република (Босна и Херцеговина, Хрватска и Црна Гора) износи 2.500,00 динара.
            - Провера знања српског језика са потврдом 9.000,00 динара.

10. Напомена:
Услови уписа кандидата држављана Црне Горе, држављана Републике Србије који су школовање завршили у иностранству, припадника српске националне мањине из суседних земаља као и лица са инвалидитетом и припадника Ромске националне мањине биће регулисани упутством за спровођење конкурса и општим одредбама заједничког конкурса који расписује Министарство просвете.

Додатне информације у вези са конкурсом могу се добити на следеће бројеве телефона:

Студијска група

ТЕЛЕФОН
(+ 381 21)

Српски језик и књижевност

485-3973

Српски као нематерњи и страни језик и књижевност

485-3973

Српска књижевност и језик

485-3971

Компаративна књижевност

485-3971

Енглески језик и књижевност

485-3972

Енглески језик и књижевност са другом страном филологијом

485-3972

Немачки језик и књижевност

485-3975

Француски језик и књижевност са другим романским језиком и културом

485-3975

Руски језик и књижевност

485-3970

Мађарски језик и књижевност

485-3973

Словачки језик и књижевност

485-3971

Румунски језик и књижевност са другим романским језиком и културом

485-3971

Русински језик и књижевност

485-3971

Историја

485-3975

Педагогија

485-3973

Психологија

485-3971

Социологија

485-3970

Социјални рад

485-3970

Филозофија

485-3970

Журналистика

485-3972

Комуникологија и односи са јавношћу

485-3972

Културологија

485-3975

Италијански језик, књижевност и култура

485-3974

Шпански језик, књижевност и култура

485-3974

Центар за Српски језик као страни

459-626

ДЕКАН ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА
Проф. др Ивана Живанчевић-Секеруш

Врх стране