Центар изузетних вредности за бихејвиорална истраживања у психологији

Центар изузетних вредности за бихејвиорална истраживања у психологији Филозофског факултета у Новом Саду 2022. године је акредитован од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије и први је центар изузетних вредности из области друштвених наука.

Центар је тренутно једини истраживачки центар у Србији који се бави научним истраживањима у области генетике понашања и развијен је из Центра за бихејвиоралну генетику, основаног 2013. године на Филозофском факултету у Новом Саду.  Истраживачки тим Центра чине наставници и сарадници Одсека за психологију Филозофског факултета Универзитета у Новом Саду са дугогодишњим искуством у пракси и научноистраживачком раду. Поред њих, сарадњу с Центром остварују наставници и сарадници с Медицинског факулета у Новом Саду и других међународних и националних истраживачких институција. У раду Центра учествују и студенти психологије који имају прилику да кроз волонтирање у Центру стекну корисна знања и истраживачко искуство.

Научноистраживачки рад СТАР Центра односи се на научну активност у области бихејвиоралне генетике, психологије индивидуалних разлика и психологије менталних поремећаја. Посебну активност представља одржавање СТАР Регистра, првог регистра близанаца и породица у Србији, која се одвија у сарадњи са Медицинским факултетом у Новом Саду.

АКТИВНОСТИ ВЕЗАНЕ ЗА СТАР РЕГИСТАР 

Основне активности у вези са СТАР Регистром односе се на прикупљање и одржавање мултиомик података заснованих на научним истраживањима. Мисија Центра изузетних вредности за бихејвиорална истраживања у психологији је  креирање институционалног оквира за одржавање СТАР Регистра, као прве и једне базе података о близаначким паровима на територији Републике Србије. Регистри близанаца су у свим земљама у којима су основани драгоцени за различите области научних истраживања. Наиме, у земљама у којима је ова научна дисциплина високо развијена постојећи регистри се користе као посредници између истраживача и испитаника, односно близанаца.

АКТИВНОСТИ У ОБЛАСТИ БИХЕЈВИОРАЛНЕ ГЕНЕТИКЕ

Чланови СТАР Центра одржавају и уређују СТАР Регистар за територију Републике Србије, спроводе епигенетичке, близаначке и породичне студије, организују семинаре за психолошку подршку породицама с близанцима и учествују у активностима које имају за циљ популаризацију ове научне дисциплине.

Циљ истраживања у области бихејвиоралне генетике је испитивање релативног доприноса генских и срединских чинилаца у развоју базичних особина личности и когнитивних способности, као и психопатолошких образаца понашања. На пример, идентични близанци деле сав наследни материјал, те се разлике међу њима могу приписати факторима њиховог окружења, а неидентични близанци деле само половину свог генетског материјала, али, као и идентични, одрастају у сличној животној средини. Упоређивањем сличности у корелацијама између ове две групе близанаца, може се одредити колики је удео срединских и наследних фактора у различитим процесима адаптације појединца.

АКТИВНОСТИ У ОБЛАСТИ ПСИХОЛОГИЈЕ ИНДИВИДУАЛНИХ РАЗЛИКА

Чланови Центра у оквиру области психологије индивидуалних разлика спроводе научна истраживања у различитим областима психологије пружајући допринос у објашњењу: базичне структуре личности преко психолексичких студија; антагонистичких црта и њихових исхода; когнитивних способности; интеракције ситуационих  и диспозиционих предиктора понашања; индивидуалне разлике у области психологије образовања; испитивање емоција у школском и академском контексту и на то какве ефекте емоције остварују на школско и академско постигнуће;  породичних односа и њихових исхода на квалитет живота чланова породице. Посебну област истраживања чини испитивање чинилаца агресивног и насилног понашања у различитим контекстима, као што су агресија и насиље међу одраслима, вршњачко насиље и насиље над децом. У области изучавања индивидуалних разлика, Центар је посвећен и развоју и примени дигиталних технологија за подршку лакшем и ефикаснијем прикупљању података о испитаницима. Истраживања која се спроводе у оквиру Центра укључују и иновационе форме прикупљања података као што су нпр. виртуелна и проширена стварност које би требало да омогуће креирање сложенијих мултимедијалних окружења у оквиру којих би испитаници били у већој мери укључени у експерименталну ситуацију, чиме би се потенцијално обезбедила и већа валидност података. Истраживачке активности Центра обухватају и области наукометрије, библиометрије, цитатне анализе и метаанализе.

АКТИВНОСТИ У ОБЛАСТИ ПСИХОЛОГИЈЕ МЕНТАЛНИХ ПОРЕМЕЋАЈА

Чланови Центра у оквиру области психологије менталних поремећаја спроводе научна истраживања у областима релевантним за ментално здравље, испитујући феномене као што су анксиозност, депресивност, фактори вулнерабилности за менталне поремећаје и сл. Поред тога, ова област је усмерена на проверу програма за превенцију емоционалних поремећаја и чланови Центра учествују у активности које имају за циљ промоцију ове научне области.

Мисија Центра је унапређење научног потенцијала психологије у Србији кроз савремена психолошка истраживања и ангажовања у друштву која побољшавају животе људи, деце, адолесцената и породица. Кроз бројне истраживачке и едукативне активности, као и активности отворене науке, осигуравамо будуће генерације истраживача спремних да допринесу даљем развоју друштва и прилагоде се савременим трендовима у психологији као науци и професији. 

Визија Центра је усмерена ка достизању лидерске позиције у креирању квалитетних истраживања у психологији, чији резултати ће пружати допринос развоју науке на локалном, националном и међународном нивоу. Циљ је да постане Центар који окупља међународно признате експерте за истраживања и едукацију о менталном здрављу и психолошком благостању људи и деце.

СТРУЧНЕ И НАУЧНО-ПОПУЛАРНЕ АКТИВНОСТИ

Поред научних истраживања, Центар за бихејвиорална истраживања у психологији пружа низ оквира за стручне и научно-популарне активности, као што су:

Организација студентске праксе

Филозофски факултет у Новом Саду представља једину високошколску институцију у Србији која систематски  укључује област близаначких студија у свој курикулум. У план и програм Основних студија психологије укључен је предмет под називом Бихејвиорална генетика. Студенти психологије имају могућност да у Центру изузетних вредности за бихејвиорална истраживања у психологији спроведу стручну праксу, чији садржај је одређен студијским програмом. Након доласка студента на праксу у Центар, одређује му се ментор из редова чланова Центра, који је одговоран за пружање свих информација, знања и обуке неопходних за стицање компетенција предвиђених наставним планом и програмом студија психологије.

Организација едукативних научних и стручних семинара

Сваке године истраживачки тим Центра за бихејвиорална истраживања у психологији организује семинар за родитеље близанаца. Вишегодишње искуство у раду са близаначким паровима и њиховим родитељима указало је на специфичне изазове у припремама за родитељство током првих година живота деце. Стога је креиран семинар који може помоћи родитељима да се припреме, усмере и оснаже за подизање своје деце близанаца и тројки и подстичу њихов развој на најбољи могући начин. Семинар се организује у оквиру манифестације Дан близанаца, у сарадњи са сарадницима Центра изузетних вредности за бихејвиорална истраживања у психологији.

Организација Школе статистике

Центар изузетних вредности за бихејвиорална истраживања у психологији сваке године организује Школу статистике, која је намењена свима који желе да стекну и усаврше вештине припреме и обраде података, оспособе се за припрему и обраду података као и за интерпретацију резултата, у складу са савременим статистичким методама, техникама и конвенцијама. Након завршене школе, полазници су у стању да самостално спроводе истраживања, од припреме плана узорка до интерпретације резултата. Настава је интерактивна и обухвата теоријске основе статистичких процедура уз велики број практичних вежби. Фокус је на практичним задацима из различитих области научноистраживачког рада и решавању конкретних проблема који настају у раду са различитим врстама података. Сви полазници добијају сертификат о завршеној Школи статистике.

Промоција и популаризација науке и научних резултата

Чланови Центра активно доприносе популаризацији научних резултата у широј јавности. Значај оваквих активности огледа се у промоцији научног погледа на психолошке феномене, чиме се смањује ризик од псеудонаучних објашњења у јавном животу. Ове активности су често део формалних научно-популарних догађаја, попут Фестивала науке, Ноћи истраживача, TEDx или УНЕСКО. Велики део популаризације научних резултата одвија се преко друштвених мрежа, али и путем медија, који показују интересовање за велики броја тема које припадају истраживачком опусу чланова.

Више о Центру изузетних вредности за бихејвиорална истраживања у психологији можете пронаћи на сајту: http://star.ff.uns.ac.rs/

Прилог – одлука о акредитацији

 

Врх стране