Цeнтaр зa сoциoлoшкa истрaживaњa

Центар за социолошка истраживања је научноистраживачка и стручна јединица Одсека за социологију Филозофског факултета у Новом Саду у којој се :

  1.  Спроводе емпиријска и остала научна истраживања из социологије и сродних друштвених наука.
  2. Прате и унапређују методолошке и статистичке технике у области социолошких
    истраживања.
  3. Реализује обука студената за самостални истраживачки рад (посебно: студената завршне године основних академских студија, као и студената дипломских – мастер и докторских студија социологије).
  4. Врше обуке из социологије, методологије и статистике и за потребе шире научне и стручне јавности.
  5. Остварује домаћа и међународна сарадња са одговарајућим институцијама у области емпиријских истраживања и научноистраживачких пројеката.
  6. Обављају други послови и задаци поверени од стране Одсека за социологију, Филозофског факултета или Универзитета у Новом Саду.

Координатор Центра је др Александар Томашевић.

 

Врх стране