Tatjana Maletaški

Kontakt
◦ Kabinet: 402
◦ e-mail: tanjam@ff.uns.ac.rs
◦ telefon: 485 3999; 485 3984

Akademska karijera
◦ Magistratura na Fakultetu zaštite na radu u Nišu, magistar nauka zaštite životne sredine: Održivi razvoj kao sadržaj visokoškolskog obrazovanja
◦ Diploma Specijalističkih akademskih studija iz tematske oblasti Ekološka pedagogija
◦ Stručni bibliotekarski ispit (Narodna biblioteka Srbije, Beograd)
◦ Diploma Filozofskog fakulteta u Novom Sadu na Odseku za pedagogiju

Oblasti interesovanja i istraživanja
◦ Bibliotekarstvo
◦ Informaciona delatnost
◦ Baza podataka monografskih publikacija
◦ Edukacija korisnika

Profesionalno iskustvo i napredovanje u karijeri
◦ Sekretarka Odseka za pedagogiju
◦ Bibliotekarka Odseka za pedagogiju
◦ Sekretarka Odseka za germanistiku
◦ Bibliotekarka u Centralnoj biblioteci Filozofskog fakulteta u Novom Sadu  (bibliotekarstvo i informaciona delatnost; baza podataka monografskih publikacija; u redakciji Biltena novih knjiga Biblioteke Fakulteta; bibliotečka razmena publikacija;ustupanje publikacija drugim bibliotekama i institucijama u zemlji i inostranstvu; realizacija međubibliotečke pozajmice publikacija iz naših fondova drugim bibliotekama; rad u komisijama za reviziju bibliotečkih fondova; izložbe knjiga i izrada katalogâ izložbi; izdavanje publikacija)

Učešće na stručnim skupovima i konferencijama
◦ Veliki broj stručnih skupova iz oblasti bibliotekarstva u organizaciji Biblioteke Matice srpske i Narodne biblioteke Srbije
◦ Učešće na konferenciji COBISS 2014. godine u Mariboru

Članstvo u strukovnim udruženjima
◦ Članica  Bibliotekarskog društva Srbije

Vrh strane