26. sednica Izbornog veća

Dekan Filozofskog fakulteta u Novom Sadu saziva 26. sednicu Izbornog veća Fakulteta koja će se održati u PETAK 28.4.2017. godine sa početkom u 12 časova u amfiteatru, za koju predlaže sledeći

DNEVNI RED

1. Usvajanje zapisnika sa 25. sednice Izbornog veća Filozofskog fakulteta

2. Utvrđivanje predloga za izbor u zvanje i zasnivanje radnog odnosa

Odsek za anglistiku
Jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Anglistika
Jednog višeg nastavnika veština za užu naučnu oblast Anglistika

Odsek za germanistiku
Jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Germanistika
Jednog nastavnika stranog jezika za užu naučnu oblast Germanistika

Odsek za komparativnu književnost
Jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Svetska i komparativna književnost sa teorijom književnosti
Jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Svetska i komparativna književnost sa teorijom književnosti

Odsek za pedagogiju
Jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Pedagogija

Odsek za psihologiju
Jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Psihologija

3. Izvod iz Zapisnika sa 19. sednice Stručnog veća za humanističke nauke i umetnost od 9.3.2017. godine u vezi sa izborom dr Spomenke Budić u zvanje redovnog profesora za užu naučnu oblast Pedagogija

4. Izvod iz Zapisnika sa 19. sednice Stručnog veća za humanističke nauke i umetnost od 9.3.2017. godine u vezi sa izborom dr Nataše Milivojević u zvanje vanrednog profesora za užu naučnu oblast Anglistika

5. Izbor u zvanje i zasnivanje radnog odnosa

Odsek za germanistiku
Jednog asistenta za užu naučnu oblast Germanistika

Odsek za medijske studije
Jednog stručnog saradnika za užu naučnu oblast Novinarstvo

Odsek za slovakistiku
Jednog asistenta sa doktoratom za užu naučnu oblast Slovakistika

6. Raspisivanje konkursa i imenovanje komisije za izbor u zvanje i zasnivanje radnog odnosa

Odsek za anglistiku
- Jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Anglistika
Predlog komisije

 • dr Tatjana Paunović, red. prof. za užu naučnu oblast Anglistička lingvistika, Filozofski fakultet, Niš
 • dr Predrag Novakov, red. prof. za užu naučnu oblast Anglistika, Filozofski fakultet, Novi Sad
 • dr BiLjana Mišić Ilić, red. prof. za užu naučnu oblast Anglistička lingvistika, Filozofski fakultet, Niš
 • dr Jasmina Grković Mejdžor, red. prof. za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistika, Filozofski fakultet, Novi Sad
 • dr Snežana Gudurić, red. prof. za užu naučnu oblast Romanistika, Filozofski fakultet, Novi Sad

- Jednog višeg nastavnika veština za užu naučnu oblast Anglistika
Predlog komisije

 • dr Maja Marković, vanr. prof. za užu naučnu oblast Anglistika, Filozofski fakultet, Novi Sad
 • dr Predrag Novakov, red. prof. za užu naučnu oblast Anglistika, Filozofski fakultet, Novi Sad
 • dr Sabina Halupka Rešetar, vanr. prof. za užu naučnu oblast Anglistika, Filozofski fakultet, Novi Sad

Odsek za germanistiku
- Jednog asistenta za užu naučnu oblast Germanistika
Predlog komisije

 • dr Nikolina Zobenica, vanr. prof. za užu naučnu oblast Germanistika, Filozofski fakultet, Novi Sad
 • dr Gordana Ristić, docent za užu naučnu oblast Germanistika, Filozofski fakultet, Novi Sad
 • dr Sonja Veselinović, docent za užu naučnu oblast Svetska i komparativna književnost sa teorijom književnosti, Filozofski fakultet, Novi Sad

Interkatedarski studijski program Socijalni rad
- Jednog asistenta za užu naučnu oblast Socijalni rad i Socijalna politika
Predlog komisije

 • dr Natalija Perišić, vanr. prof. za užu naučnu oblast Socijalna politika, Fakultet političkih nauka, Beograd
 • dr Pavle Milenković, vanr. prof. za užu naučnu oblast Sociologija, Filozofski fakultet, Novi Sad
 • dr Slađana Zuković, vanr. prof. za užu naučnu oblast Ppedagogija, Filozofski fakultet, Novi Sad
 • dr Jasna VeLjković, docent za užu naučnu oblast Teorija i metodologija socijalnog rada, Fakultet političkih nauka, Beograd

Odsek za istoriju
- Jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Arheologija (praistorijska, antička i srednjovekovna arheologija)
Predlog komisije

 • dr Nenad Lemajić, red. prof. za užu naučnu oblast Medijevistika, Filozofski fakultet, Novi Sad
 • dr Sofija Stefanović, red. prof. za užu naučnu oblast Arheologija, Filozofski fakultet, Beograd i BioSens institut, Novi Sad
 • dr Nenad Tasić, red. prof. za užu naučnu oblast Arheologija, Filozofski fakultet, Beograd
 • dr Ivan Jordović, red. prof. za užu naučnu oblast Klasične nauke, Filozofski fakultet, Novi Sad

Odsek za medijske studije
- Jednog asistenta za užu naučnu oblast Novinarstvo
Predlog komisije

 • dr Dubravka Valić NedeLjković, red. prof. za užu naučnu oblast Novinarstvo, Filozofski fakultet, Novi Sad
 • dr Vladimir Barović, vanr. prof. za užu naučnu oblast Novinarstvo, Filozofski fakultet, Novi Sad
 • dr Dinko Gruhonjić, docent za užu naučnu oblast Novinarstvo, Filozofski fakultet, Novi Sad

Odsek za pedagogiju
- Jednog asistenta sa doktoratom za užu naučnu oblast Pedagogija (za predmete iz oblasti Metodologije pedagoških istraživanja sa statistikom)
Predlog komisije

 • dr Svetlana Kostović, red. prof. za užu naučnu oblast Pedagogija, Filozofski fakultet, Novi Sad
 • dr Radovan Grandić, red. prof. za užu naučnu oblast Pedagogija, Filozofski fakultet, Novi Sad
 • dr Olivera Knežević Florić, red. prof. za užu naučnu oblast Pedagogija, Filozofski fakultet, Novi Sad

Odsek za psihologiju
- Jednog nastavnika sva zvanja za užu naučnu oblast Psihologija (za predmete iz oblasti Industrijske/organizacijske psihologije)
Predlog komisije

 • dr Svetlana Čizmić, red. prof. za užu naučnu oblast Psihologija, Filozofski fakultet, Beograd
 • dr Vladimir Nešić, profesor emeritus, za užu naučnu oblast Psihologija, Filozofski fakultet, Niš
 • dr Dobrila Vujić, red. prof. za užu naučnu oblast Psihologija, Fakultet za pravne i poslovne studije, Novi Sad

- Jednog nastavnika sva zvanja za užu naučnu oblast Psihologija (za predmete iz oblasti Pedagoške psihologije)
Predlog komisije

 • dr Jasmina KodžopeLjić, vanr. prof. za užu naučnu oblast Psihologija, Filozofski fakultet, Novi Sad
 • dr Marija Zotović Kostić, red. prof. za užu naučnu oblast Psihologija, Filozofski fakultet, Novi Sad
 • dr Jelica Petrović, vanr. prof. za užu naučnu oblast Psihologija, Filozofski fakultet, Novi Sad

- Jednog nastavnika sva zvanja za užu naučnu oblast Psihologija (za predmete iz oblasti Pedagoške psihologije)
Predlog komisije

 • dr Snežana Smederevac, red. prof. za užu naučnu oblast Psihologija, Filozofski fakultet, Novi Sad
 • dr Marija Zotović Kostić, red. prof. za užu naučnu oblast Psihologija, Filozofski fakultet, Novi Sad
 • dr Dušanka Mitrović, red. prof. za užu naučnu oblast Psihologija, Filozofski fakultet, Novi Sad

- Jednog asistenta za užu naučnu oblast Psihologija (za predmete iz oblasti Razvojne psihologije)
Predlog komisije

 • dr Ivan Jerković, red. prof. za užu naučnu oblast Psihologija, Filozofski fakultet, Novi Sad
 • dr Marija Zotović Kostić, red. prof. za užu naučnu oblast Psihologija, Filozofski fakultet, Novi Sad
 • dr Jelica Petrović, vanr. prof. za užu naučnu oblast Psihologija, Filozofski fakultet, Novi Sad
 • dr Ivana Mihić, vanr. prof. za užu naučnu oblast Psihologija, Filozofski fakultet, Novi Sad
 • dr Jasmina KodžopeLjić, vanr. prof. za užu naučnu oblast Psihologija, Filozofski fakultet, Novi Sad

Odsek za romanistku
- Jednog nastavnika sva zvanja za užu naučnu oblast Romanistika
Predlog komisije

 • dr Jelena Filipović, red. prof. za užu naučnu oblast Hispanske i hispanoameričke studije, Filološki fakultet, Beograd
 • dr Nenad Krstić, red. prof. za užu naučnu oblast Romanistika, Filozofski fakultet, Novi Sad
 • dr Pavle Sekeruš, red. prof. za užu naučnu oblast Romanistika, Filozofski fakultet, Novi Sad

Odsek za rumunistiku
- Jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Rumunistika
Predlog komisije

 • Marina Puja Badesku, red. prof. za užu naučnu oblast Rumunistika, Filozofski fakultet, Novi Sad
 • dr Snežana Gudurić, red. prof. za užu naučnu oblast Romanistika, Filozofski fakultet, Novi Sad
 • dr BiLjana Sikimić, naučni savetnik za užu naučnu oblast Balkanologija, Balkanološki institut SANU, Beograd
 • dr Oliviu Felekan, red. prof. za užu naučnu oblast Rumunski jezik sa romanskom klasičnom filologijom, Filološki fakultet, Univerzitetski centar Nord Baja Mare, Univerzitet tehničkih nauka u Klužu, Rumunija

- Jednog asistenta sa doktoratom za užu naučnu oblast Rumunistika
Predlog komisije

 • dr Marina Puja Badesku, red. prof. za užu naučnu oblast Rumunistika, Filozofski fakultet, Novi Sad
 • dr Laura Spariosu, vanr. prof. za užu naučnu oblast Rumunistika, Filozofski fakultet, Novi Sad
 • dr Daniel Sorin Vintila, vanr. prof. za užu naučnu oblast Rumunski jezik i književnost/Ruski jezik i književnost, Fakultet za novinarstvo, komunikologiju i moderne jezike, Univerzitet Tibiskus, Temišvar

Odsek za slavistiku
- Jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Rusistika
Predlog komisije

 • dr Dojčil Vojvodić, vanr. prof. za užu naučnu oblast Rusistika, Filozofski fakultet, Novi Sad
 • dr Predrag Piper, red. prof. za užu naučnu oblast Rusistika, Filološki fakultet, Beograd
 • dr Ksenija Končarević, red. prof. za užu naučnu Rusistika, Filološki fakultet, Beograd

Odsek za sociologiju
- Jednog asistenta za užu naučnu oblast Sociologija
Predlog komisije

 • dr Srđan ŠLJukić, red.prof. za užu naučnu oblast Sociologija, Filozofski fakultet, Novi Sad
 • dr Snežana Stojšin, docent za užu naučnu oblast Sociologija, Filozofski fakultet, Novi Sad
 • dr Marica ŠLJukić, docent za užu naučnu oblast Sociologija, Filozofski fakultet, Novi Sad
 • dr Jovana Čikić, docent za užu naučnu oblast Sociologija, Filozofski fakultet, Novi Sad

Odsek za filozofiju
- Jednog asistenta za užu naučnu oblast Filozofske nauke
Predlog komisije

 • dr Una Popović, docent za užu naučnu oblast Filozofske nauke, Filozofski fakultet, Novi Sad
 • dr Dragan Prole, red. prof. za užu naučnu oblast Filozofske nauke, Filozofski fakultet, Novi Sad
 • dr Damir SmiLjanić, red. prof. za užu naučnu oblast Filozofske nauke, Filozofski fakultet, Novi Sad

- Jednog saradnika u nastavi za užu naučnu oblast Filozofske nauke
Predlog komisije

 • dr Dragan Prole, red. prof. za užu naučnu oblast Filozofske nauke, Filozofski fakultet, Novi Sad
 • dr Marica Rajković, docent za užu naučnu oblast Filozofske nauke, Filozofski fakultet, Novi Sad
 • dr ŽeLjko Kaluđerović, vanr. prof. za užu naučnu oblast Filozofske nauke, Filozofski fakultet, Novi Sad

- Jednog saradnika u nastavi za užu naučnu oblast Filozofske nauke
Predlog komisije

 • dr Mina Đikanović, docent za užu naučnu oblast Filozofske nauke, Filozofski fakultet, Novi Sad
 • dr ŽeLjko Kaluđerović, vanr. prof. za užu naučnu oblast Filozofske nauke, Filozofski fakultet, Novi Sad
 • dr Nevena Jevtić, docent za užu naučnu oblast Filozofske nauke, Filozofski fakultet, Novi Sad

7. MišLjenje matičnog Fakulteta o izboru dr Nine Brkić Jovanović, u zvanje docenta za užu naučnu oblast Psihologija na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu.

8. MišLjenje matičnog Fakulteta o izboru Jelene BiLjetine, mastera, u zvanje nastavnika stranog jezika za užu naučnu oblast Lingvističke nauke – engleski jezik na Pedagoškom fakultetu u Somboru.

9. MišLjenje matičnog Fakulteta o izboru Marije Nićin, mastera, u zvanje nastavnika za užu naučnu oblast Strani jezik-Engleski jezik na Prirodno-matematičkom fakultetu u Novom Sadu.

10. MišLjenje matičnog Fakulteta o izboru dr Snežane Babić Kekez, u zvanje vanrednog profesora za užu naučnu oblast Pedagogija na Prirodno-matematičkom fakultetu u Novom Sadu.

                                                                                          Dekan Filozofskog fakulteta
                                                                                Prof. dr Ivana Živančević-Sekeruš

 

Vrh strane