41. sednica Izbornog veća

Dekan Filozofskog fakulteta u Novom Sadu saziva 41. sednicu Izbornog veća Fakulteta, koja će se održati u PETAK, 31. 01. 2020. godine sa početkom u 12 časova u amfiteatru, za koju predlaže sledeći

DNEVNI RED

1. Usvajanje zapisnika sa 40. sednice Izbornog veća Filozofskog fakulteta

2. Utvrđivanje predloga za izbor u zvanje i zasnivanje radnog odnosa

Odsek za anglistiku
- Jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Anglistika

Odsek za psihologiju
- Jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Psihologija

Odsek za slavistiku
- Jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Rusistika

Odsek za srpsku književnost
- Jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti

Odsek za filozofiju
- Jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Filozofske nauke

3. Izbor u zvanje i zasnivanje radnog odnosa

Odsek za germanistiku
- Jednog saradnika u nastavi za užu naučnu oblast Germanistika

Odsek za slavistiku
- Jednog asistenta za užu naučnu oblast Rusistika

Odsek za filozofiju
- Jednog asistenta sa doktoratom za užu naučnu oblast Filozofske nauke

Odsek za hungarologiju
- Jednog asistenta za užu naučnu oblast Opšta mađarska lingvistika

Interkatedarski studijski program Socijalni rad
- Jednog asistenta za užu naučnu oblast Socijalni rad i socijalna politika

4. Raspisivanje konkursa i imenovanje komisije za izbor u zvanje i zasnivanje radnog odnosa

Odsek za medijske studije
- Jednog asistenta za užu naučnu oblast Kamera

Predlog Komisije:

 1. dr Dubravka Lazić, red. prof. za užu naučnu oblast Fotografija, Akademija umetnosti, Novi Sad,
 2. dr Jovan Milinov, red. prof. za užu naučnu oblast Kamera, Akademija umetnosti, Novi Sad,
 3. mr Dragan Živančević, red. prof. za užu naučnu oblast Novi likovni mediji, Akademija umetnosti, Novi Sad,
 4. dr Dejan Pralica, vanr. prof. za užu naučnu oblast Novinarstvo, Filozofski fakultet, Novi Sad

Odsek za psihologiju
- Jednog asistenta za užu naučnu oblast Psihologija za predmete iz oblasti Razvojne psihologije

Predlog Komisije:

 1. dr Marija Zotović Kostić, red. prof. za užu naučnu oblast Psihologija, Filozofski fakultet, Novi Sad,
 2. dr Ivan Jerković, red. prof. za užu naučnu oblast Psihologija, Filozofski fakultet, Novi Sad,
 3. dr Jelica Petrović, vanr. prof. za užu naučnu oblast Psihologija, Filozofski fakultet, Novi Sad
 4. dr Vojislava Bugarski Ignjatović, vanr. prof. za užu naučnu oblast Psihologija, Medicinski fakultet, Novi Sad.

Odsek za slavistiku
- Jednog asistenta za užu naučnu oblast Rusistika

Predlog Komisije:

 1. dr Draginja Ramadanski, vanr. prof. u penziji za užu naučnu oblast Rusistika, Filozofski fakultet, Novi Sad,
 2. dr Željko Milanović, vanr. prof. za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti, Filozofski fakultet, Novi Sad,
 3. mr Nataša Ajdžanović, docent za užu naučnu oblast Rusistika, Filozofski fakultet, Novi Sad,

Odsek za sociologiju
- Jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Sociologija za predmete Klasične sociološke teorije i Savremene sociološke teorije

Predlog Komisije:

 1. dr Marko Škorić, vanr. prof. za užu naučnu oblast Sociologija, Filozofski fakultet, Novi Sad
 2. dr Dušan Marinković, red. prof. za užu naučnu oblast Sociologija, Filozofski fakultet, Novi Sad
 3. dr Dragoljub B. Đorđević, red. prof. za užu naučnu oblast Sociologija, Mašinski fakultet, Niš

- Jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Sociologija za predmete Sociologija komunikacija i Sociologija znanja

Predlog Komisije:

 1. dr Dušan Marinković, red. prof. za užu naučnu oblast Sociologija, Filozofski fakultet, Novi Sad
 2. dr Žolt Lazar, red. prof. za užu naučnu oblast Sociologija, Filozofski fakultet, Novi Sad
 3. dr Ivana Spasić, red. prof. za užu naučnu oblast Sociologija, Filozofski fakultet, Beograd

- Jednog asistenta za užu naučnu oblast Sociologija za predmete iz oblasti Sociologija rada i organizacije i Sociološkog metoda

Predlog Komisije:

 1. dr Marica Šljukić, vanr. prof. za užu naučnu oblast Sociologija, Filozofski fakultet, Novi Sad
 2. dr Srđan Šljukić, red. prof. za užu naučnu oblast Sociologija, Filozofski fakultet, Novi Sad
 3. dr Snežana Stojšin, vanr. prof. za užu naučnu oblast Sociologija, Filozofski fakultet, Novi Sad

- Jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Sociologija za predmete Deskriptivna statistika i Statistički metodi

Predlog Komisije:

 1. dr Valentina Sokolovska, red. prof. za užu naučnu oblast Sociologija, Filozofski fakultet, Novi Sad
 2. dr Ana Pajvančić Cizelj, docent za užu naučnu oblast Sociologija, Filozofski fakultet, Novi Sad
 3. dr Dragan Stanojević, docent za užu naučnu oblast Sociologija, Filozofski fakultet, Beograd

Odsek za srpsku književnost
- Jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti

Predlog Komisije:

 1. dr Ljiljana Pešikan Ljuštanović, red. prof. za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti, Filozofski fakultet, Novi Sad,
 2. dr Biljana Sikimić, naučni savetnik za užu naučnu oblast Etnolingvistika, Balkanološki institut, Beograd
 3. dr Olivera Radulović, red. prof. za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti, Filozofski fakultet, Novi Sad

Odsek za filozofiju
- Jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Filozofske nauke

Predlog Komisije:

 1. dr Damir Smiljanić, red. prof. za užu naučnu oblast Filozofske nauke, Filozofski fakultet, Novi Sad
 2. dr Dragan Prole, red. prof. za užu naučnu oblast Filozofske nauke, Filozofski fakultet, Novi Sad
 3. dr Drago Đurić, red. prof. za užu naučnu oblast Opšta filozofija, Filozofski fakultet, Beograd

Interkatedarsko veće studijskog programa Socijalni rad
- Jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Socijalni rad i socijalna politika

Predlog Komisije:

 1. dr Miroslav Brkić, red. prof. za užu naučnu oblast Teorija i metodologija socijalnog rada, Fakultet političkih nauka, Beograd
 2. dr Natalija Perišić, vanr. prof. za užu naučnu oblast Socijalna politika, Fakultet političkih nauka, Beograd
 3. dr Ivana Mihić, vanr. prof. za užu naučnu oblast Psihologija, Filozofski fakultet, Novi Sad
 4. dr Ana Bilinović, docent za užu naučnu oblast Sociologija, Filozofski fakultet, Novi Sad

5. Imenovanje komisije za izbor zvanje

Odsek za srpsku književnost
- Jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti

Predlog Komisije:

 1. dr Dragan Stanić, red. prof. za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti, Filozofski fakultet, Novi Sad
 2. dr Đorđe Despić, vanr. prof. za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti, Filozofski fakultet, Novi Sad
 3. dr Nikola Grdinić, red. prof. u penziji za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti, Filozofski fakultet, Novi Sad.

6. Mišljenje matičnog Fakulteta o izboru dr Snežane Šarančić Čutura i dr Sanje Golijan Elez u zvanje redovnog profesora za užu naučnu oblast Književne nauke na Pedagoškom fakultetu u Somboru.

7. Mišljenje matičnog Fakulteta o izboru dr Vesne Marković u zvanje redovnog profesora za užu naučnu oblast Filološke i književne nauke na Akademiji umetnosti u Novom Sadu.

8. Mišljenje matičnog Fakulteta o izboru dr Sanje Krimer Gaborović u zvanje vanrednog profesora za užu naučnu oblast Strani jezik – engleski jezik na Građevinskom fakultetu u Subotici.

9. Mišljenje matičnog Fakulteta o izboru dr Ota Beke u zvanje docenta za užu naučnu oblast Filološke nauke: Istorija mađarske književnosti sa komparatistikom i teorijom književnosti i Komunikologija o Didaktičko-metodičke nauke: Metodika nastave mađarskog jezika i književnosti na Učiteljskom fakultetu na mađarskom nastavnom jeziku u Subotici.

                                                                                                Dekan Filozofskog fakulteta
                                                                                         Prof. dr Ivana Živančević Sekeruš

 

Vrh strane