30. sednica Izbornog veća

Dekan Filozofskog fakulteta u Novom Sadu saziva 30. sednicu Izbornog veća Fakulteta koja će se održati u PETAK 23.2.2018. godine sa početkom u 12 časova u amfiteatru, za koju predlaže sledeći

DNEVNI RED

1. Usvajanje zapisnika sa 29. sednice Izbornog veća Filozofskog fakulteta

2. Utvrđivanje predloga za izbor u zvanje i zasnivanje radnog odnosa

Odsek za anglistiku
Jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Anglistika
Jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Anglistika
Jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Anglistika

Odsek za slavistiku
Jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Rusistika

3. Izbor u zvanje i zasnivanje radnog odnosa

Odsek za germanistiku
Jednog saradnika za užu naučnu oblast Germanistika

Odsek za istoriju
Jednog asistenta za užu naučnu oblast Istorija modernog doba

Odsek za romanistiku
Jednog asistenta za užu naučnu oblast Romanistika

4. Raspisivanje konkursa i imenovanje komisije za izbor u zvanje i zasnivanje radnog odnosa

Odsek za germanistiku
Jednog asistenta sa doktoratom za užu naučnu oblast Germanistika

Predlog komisije

 1. dr Nikolina Zobenica, vanr. prof. za užu naučnu oblast Germanistika, Filozofski fakultet Novi Sad
 2. dr Gordana Ristić, docent za užu naučnu oblast Germanistika, Filozofski fakultet Novi Sad
 3. dr Milica Pasula, docent za užu naučnu oblast Germanistika, Filozofski fakultet Novi Sad

Odsek za istoriju
Jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Istorija modernog doba (Uvod u istorijske studije i predmeti iz istorije modernog doba)

Predlog komisije

 1. dr Vladan Gavrilović, red. prof. za užu naučnu oblast Istorija modernog doba, Filozofski fakultet Novi Sad
 2. dr Zoltan Đere, red. prof. za užu naučnu oblast Istorija modernog doba, Filozofski fakultet Novi Sad
 3. dr Nikola Samardžić, red.prof. za užu naučnu oblast Opšta istorija novog veka, Filozofski fakultet, Beograd
 4. dr Dubravka Stojanović, red. prof. za užu naučnu oblast Opšta savremena istorija, Filozofski fakultet, Beograd
 5. dr Miloš Jagodić, red. prof. za užu naučnu oblast Istorija srpskog naroda u novom veku, Filozofski fakultet, Beograd

Jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Istorija modernog doba za predmete Istorija Osmanskog carstva i Opšta istorija novog veka

Predlog komisije

 1. dr Duško Kovačević, red. prof. za užu naučnu oblast Istorija modernog doba, Filozofski fakultet Novi Sad
 2. dr Branko Bešlin, red. prof. za užu naučnu oblast Istorija modernog doba, Filozofski fakultet Novi Sad
 3. dr Ljiljana Čolić, red.prof. za užu naučnu oblast Osmanski jezik, Filološki fakultet, Beograd
 4. dr Đorđe Đurić, vanr. prof. za užu naučnu oblast Istorija modernog doba, Filozofski fakultet, Novi Sad

Odsek za pedagogiju
Jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Pedagogija

Predlog komisije

 1. dr Svetlana Kostović, red. prof. za užu naučnu oblast Pedagogija, Filozofski fakultet, Novi Sad
 2. dr Olivera Knežević Florić, red. prof. za užu naučnu oblast Pedagogija, Filozofski fakultet, Novi Sad
 3. dr Jasmina Klemenović, red. prof. za užu naučnu oblast Pedagogija, Filozofski fakultet, Novi Sad

Odsek za psihologiju
Jednog asistenta za užu naučnu oblast Psihologija za predmete u okviru modula iz oblasti Industrijske i organizacione psihologije

Predlog komisije

 1. dr Boris Popov, docent za užu naučnu oblast Psihologija, Filozofski fakultet, Novi Sad
 2. dr Nebojša Majstorović, vanr. prof. za užu naučnu oblast Psihologija, Filozofski fakultet, Novi Sad
 3. dr Jelena Matanović, docent za užu naučnu oblast Psihologija, Filozofski fakultet, Novi Sad
 4. Dejan Pajić, docent za užu naučnu oblast Psihologija, Filozofski fakultet, Novi Sad

Jednog asistenta za užu naučnu oblast Psihologija za predmete Percepcija, Učenje i memorija i Kognitivni procesi

Predlog komisije

 1. dr Sunčica Zdravković, red. prof. za užu naučnu oblast Psihologija, Filozofski fakultet, Novi Sad
 2. dr Aleksandra Trogrlić, docent za užu naučnu oblast Psihologija, Filozofski fakultet, Novi Sad
 3. dr Dušica Filipović Đurđević, vanr. prof. za užu naučnu oblast Psihologija, Filozofski fakultet, Beograd

Odsek za romanistiku
Jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Kulture u kontaktu

Predlog komisije

 1. dr Pavle Sekeruš, red. prof. za užu naučnu oblast Romanistika, Filozofski fakultet, Novi Sad
 2. dr Danilo Kapaso, vanr. prof. Odsek za italijanistiku, Filološki fakultet, Banja Luka
 3. dr Vićenco Salerno, docent za užu naučnu oblast Komparativna književnost, Odsek za humanističke i društvene nauke, Univerzitet Kasino

Jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Romanistika

Predlog komisije

 1. dr Nenad Krstić, red. prof. za užu naučnu oblast Romanistika, Filozofski fakultet, Novi Sad
 2. dr Saša Modrec, vanr. prof. za užu naučnu oblast Italijanistika, Filološki fakultet, Beograd
 3. dr Ljubica Vlahović, vanr. prof. za užu naučnu oblast Romanistika, Filozofski fakultet, Novi Sad

Jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Romanistika

Predlog komisije

 1. dr Snežana Gudurić, red. prof. za užu naučnu oblast Romanistika, Filozofski fakultet, Novi Sad
 2. dr Ljubica Vlahović, vanr. prof. za užu naučnu oblast Romanistika, Filozofski fakultet, Novi Sad
 3. dr Tatjana Samardžija Grek, docent za užu naučnu oblast Francuski jezik, Filološki fakultet, Beograd

Jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Romanistika za predmete Hispanska književnost i kultura i Španski jezik

Predlog komisije

 1. dr Ksenija Šulović, vanr. prof. za užu naučnu oblast Romanistika, Filozofski fakultet, Novi Sad
 2. dr Tamara Valčić Bulić, vanr. prof. za užu naučnu oblast Romanistika, Filozofski fakultet, Novi Sad
 3. dr Vladimir Karanović, docent za užu naučnu oblast Hispanistika/Hispanske književnosti, Filološki fakultet, Beograd

Jednog asistenta za užu naučnu oblast Romanistika

Predlog komisije

 1. dr Aleksandra Blatešić, docent za užu naučnu oblast Romanistika, Filozofski fakultet, Novi Sad
 2. dr Tamara Valčić Bulić, vanr. prof. za užu naučnu oblast Romanistika, Filozofski fakultet, Novi Sad
 3. dr Kristijan Eker, docent za užu naučnu oblast Romanistika, Filozofski fakultet, Novi Sad

Odsek za rusinistiku
Jednog višeg lektora za užu naučnnu oblast Rusinistika

Predlog komisije

 1. dr Mihajlo Fejsa, red. prof. za užu naučnu oblast Rusinistika, Filozofski fakultet, Novi Sad
 2. dr Ljudmila Popović, red. prof. za užu naučnu oblast Ukrajinistika, Filološki fakultet, Beograd
 3. dr Ana Makišova, red. prof. za užu naučnu oblast Slovakistika, Filozofski fakultet, Novi Sad

Jednog višeg lektora za užu naučnnu oblast Rusinistika

Predlog komisije

 1. dr Mihajlo Fejsa, red. prof. za užu naučnu oblast Rusinistika, Filozofski fakultet, Novi Sad
 2. dr Ana Makišova, red. prof. za užu naučnu oblast Slovakistika, Filozofski fakultet, Novi Sad
 3. dr Dojčil Vojvodić, vanr. prof. za užu naučnu oblast Rusistika, Filozofski fakultet, Novi Sad

Odsek za slavistiku
Jednog višeg lektora za užu naučnnu oblast Rusistika

Predlog komisije

 1. dr Marija Stefanović, vanr. prof. za užu naučnu oblast Rusistika, Filozofski fakultet, Novi Sad
 2. dr Dojčil Vojvodić, vanr. prof. za užu naučnu oblast Rusistika, Filozofski fakultet, Novi Sad
 3. dr Radoslava Trnavac, docent za užu naučnu oblast Rusistika, Filozofski fakultet, Novi Sad

Odsek za srpsku književnost
Jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti

Predlog komisije

 1. dr Ivana Živančević Sekeruš, red. prof. za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti, Filozofski fakultet, Novi Sad
 2. dr Bojana Stojanović Pantović, red. prof. za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti, Filozofski fakultet, Novi Sad
 3. dr Dragan Žunić, red. prof. za užu naučnu oblast Opšteobrazovni predmet Sociologija kulture, Fakultet umetnosti, Niš
 4. dr Sava Damjanov, red. prof. za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti, Filozofski fakultet, Novi Sad

Jednog asistenta sa doktoratom za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti

Predlog komisije

 1. dr Gojko Tešić, red. prof. za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti, Filozofski fakultet, Novi Sad
 2. dr Gorana Raičević, red. prof. za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti, Filozofski fakultet, Novi Sad
 3. dr Slobodan Vladušić, vanr. prof. za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti, Filozofski fakultet, Novi Sad
 4. dr Vladimir Gvozden, vanr. prof. za užu naučnu oblast Svetska i komparativna književnost sa teorijom književnosti, Filozofski fakultet, Novi Sad
 5. dr Željko Milanović, docent za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti, Filozofski fakultet, Novi Sad

Odsek za filozofiju
Jednog asistenta za užu naučnu oblast Filozofske nauke

Predlog komisije

 1. dr Milenko Perović, red. prof. u penziji za užu naučnu oblast Filozofske nauke, Filozofski fakultet, Novi Sad
 2. dr Dragan Prole, red. prof. za užu naučnu oblast Filozofske nauke, Filozofski fakultet, Novi Sad
 3. dr Mina Đikanović, docent za užu naučnu oblast Filozofske nauke, Filozofski fakultet, Novi Sad

Jednog asistenta za užu naučnu oblast Filozofske nauke

Predlog komisije

 1. dr Dragan Prole, red. prof. za užu naučnu oblast Filozofske nauke, Filozofski fakultet, Novi Sad
 2. dr Damir Smiljanić, red. prof. za užu naučnu oblast Filozofske nauke, Filozofski fakultet, Novi Sad
 3. dr Nevena Jevtić, docent za užu naučnu oblast Filozofske nauke, Filozofski fakultet, Novi Sad

Jednog asistenta za užu naučnu oblast Filozofske nauke

Predlog komisije

 1. dr Una Popović, docent za užu naučnu oblast Filozofske nauke, Filozofski fakultet, Novi Sad
 2. dr Marica Rajković, docent za užu naučnu oblast Filozofske nauke, Filozofski fakultet, Novi Sad
 3. dr Željko Kaluđerović, red. prof. za užu naučnu oblast Filozofske nauke, Filozofski fakultet, Novi Sad

5. Imenovanje komisije za izbor u zvanje

Odsek za germanistiku
Jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Germanistika

Predlog komisije

 1. dr Sanja Radanović, vanr. prof. za užu naučnu oblast Specifični jezici – njemački jezik, Filološki fakultet, Banja Luka
 2. dr Ištvan Bogner, red. prof. u penziji za užu naučnu oblast Germanistika, Filozofski fakultet Novi Sad
 3. dr Milivoj Alanović, vanr. prof. za užu naučnu Srpski jezik i lingvistika, Filozofski fakultet Novi Sad

6. Mišljenje matičnog Fakulteta o izboru dr Sonje Pejić u zvanje docenta za užu naučnu oblast Sociologija na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu.

7. Mišljenje matičnog Fakulteta o izboru dr Mire Milić u zvanje vanrednog profesora za užu naučnu oblast Svetski jezik – engleski jezik na Fakultetu sporta i fizičkog vaspitanja u Novom Sadu.

8. Mišljenje matičnog Fakulteta o izboru dr Saše Markovića u zvanje redovnog profesora za užu naučnu oblast Istorijske nauke na Pedagoškom fakultetu u Somboru.

Dekan Filozofskog fakulteta
Prof. dr Ivana Živančević Sekeruš

 

 

 

 

Vrh strane