37. sednica Izbornog veća

Dekan Filozofskog fakulteta u Novom Sadu saziva 37. sednicu Izbornog veća Fakulteta, koja će se održati u PETAK, 7. 6. 2019. godine sa početkom u 12 časova u amfiteatru, za koju predlaže sledeći

DNEVNI RED

1. Usvajanje zapisnika sa 36. sednice Izbornog veća Filozofskog fakulteta

2. Utvrđivanje predloga za izbor u zvanje i zasnivanje radnog odnosa

Odsek za anglistiku
Jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Anglistika

Odsek za istoriju
Jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Klasične nauke

Odsek za sociologiju
Jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Sociologija
Jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Sociologija

Odsek za srpski jezik i lingvistiku
Jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistika

3. Izbor u zvanje i zasnivanje radnog odnosa

Odsek za anglistiku
Jednog višeg lektora za užu naučnu oblast Anglistika

Odsek za germanistiku
Jednog asistenta za užu naučnu oblast Germanistika
Jednog asistenta za užu naučnu oblast Germanistika

Odsek za medijske studije
Jednog asistenta sa doktoratom za užu naučnu oblast Novinarstvo

Odsek za pedagogiju
Jednog asistenta za užu naučnu oblast Pedagogija

Odsek za rumunistiku
Jednog višeg lektora za užu naučnu oblast Rumunistika

Odsek za rusinistiku
Jednog asistenta za užu naučnu oblast Rusinistika

Odsek za srpski jezik i lingvistiku
Jednog asistenta užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistika

Odsek za filozofiju
Jednog asistenta za užu naučnu oblast Filozofske nauke

4. Raspisivanje konkursa i imenovanje komisije za izbor u zvanje i zasnivanje radnog odnosa

Odsek za anglistiku
Jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Anglistika
Predlog Komisije:

  1. dr Radmila Bodrič, vanr. prof. za užu naučnu oblast Anglistika, Filozofski fakultet, Novi Sad
  2. dr Predrag Novakov, red. prof. za užu naučnu oblast Anglistika, Filozofski fakultet, Novi Sad
  3. dr Vesna Lopičić, red. prof. za užu naučnu oblast Angloamerička književnost i kultura, Filozofski fakultet, Niš

Odsek za germanistiku
Jednog saradnika u nastavi za užu naučnu oblast Germanistika
Predlog Komisije:

  1. dr Sanja Ninković, docent za užu naučnu oblast Germanistika, Filozofski fakultet, Novi Sad
  2. dr Gordana Ristić, docent za užu naučnu oblast Germanistika, Filozofski fakultet, Novi Sad
  3. dr Katalin Ozer, docent za užu naučnu oblast Germanistika, Filozofski fakultet, Novi Sad

Odsek za hungarologiju
Jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Folkloristika i istorija kulture na mađarskom jeziku
Predlog Komisije:

  1. dr Eva Hoža, red. prof. za užu naučnu oblast Istorija mađarske književnosti sa komparatistikom i teorijom književnosti, Učiteljski fakultet na mađarskom nastavnom jeziku, Subotica
  2. dr Eva Toldi, red. prof. za užu naučnu oblast Istorija mađarske književnosti sa komparatistikom i teorijom književnosti, Filozofski fakultet, Novi Sad
  3. dr Judit Rafai, vanred. prof. za užu naučnu oblast Folkloristika i istorija kulture na mađarskom jeziku, Učiteljski fakultet na mađarskom nastavnom jeziku, Subotica

5. Mišljenje matičnog Fakulteta o izboru Mile Đuričić u zvanje nastavnika stranog jezika za užu naučnu oblast Svetski jezici – Ruski jezik na Tehničkom fakultetu Mihajlo Pupin u Zrenjaninu.

                                                                               Dekan Filozofskog fakulteta
                                                                        Prof. dr Ivana Živančević Sekeruš

 

 

 

Vrh strane