42. sednica Izbornog veća

Dekan Filozofskog fakulteta u Novom Sadu saziva 42. sednicu Izbornog veća Fakulteta, koja će se održati u PETAK, 14.02. 2020. godine sa početkom u 12 časova u amfiteatru, za koju predlaže sledeći

DNEVNI RED

1. Usvajanje zapisnika sa 41. sednice Izbornog veća Filozofskog fakulteta

2. Utvrđivanje predloga za izbor u zvanje i zasnivanje radnog odnosa

Odsek za germanistiku
- Jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Germanistika

Odsek za hungarologiju
- Jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Istorija mađarske književnosti sa komparatistikom i teorijom književnosti

3. Izbor u zvanje i zasnivanje radnog odnosa

Odsek za anglistiku
- Jednog asistenta za užu naučnu oblast Anglistika
- Jednog lektora za užu naučnu oblast Anglistika

Odsek za germanistiku
- Jednog asistenta za užu naučnu oblast Germanistika
- Jednog višeg lektora za užu naučnu oblast Germanistika

Odsek za pedagogiju
- Jednog asistenta za užu naučnu oblast Pedagogija

Odsek za romanistiku
- Jednog asistenta za užu naučnu oblast Romanistika

4. Raspisivanje konkursa i imenovanje komisije za izbor u zvanje i zasnivanje radnog odnosa

Jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Psihologija za predmete iz oblasti Opšte psihologije

Predlog Komisije:

  1. dr Sunčica Zdravković, red. prof. za užu naučnu oblast Psihologija, Filozofski fakultet, Novi Sad,
  2. dr Snežana Smederevac, red. prof. za užu naučnu oblast Psihologija, Filozofski fakultet, Novi Sad,
  3. dr Slobodan Marković, red. prof. za užu naučnu oblast Psihologija, Filozofski fakultet, Beograd

                                                                                    Dekan Filozofskog fakulteta
                                                                              Prof. dr Ivana Živančević Sekeruš

Vrh strane