28. sednica Izbornog veća

Dekan Filozofskog fakulteta u Novom Sadu saziva 28. sednicu Izbornog veća Fakulteta koja će se održati u ČETVRTAK 12.10.2017. godine sa početkom u 12 časova u amfiteatru, za koju predlaže sledeći

DNEVNI RED

1. Usvajanje zapisnika sa 27. sednice Izbornog veća Filozofskog fakulteta

2. Utvrđivanje predloga za izbor u zvanje i zasnivanje radnog odnosa

Odsek za anglistiku
Jednog višeg nastavnika veština za užu naučnu oblast Anglistika

Odsek za istoriju
Jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Istorija modernog doba (Nacionalna istorija novog veka)
Jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Istorija modernog doba (Nacionalna istorija XX veka)
Jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Arheologija

Odsek za pedagogiju
Jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Pedagogija
Jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Pedagogija

Odsek za psihologiju
Jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Psihologija
Jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Psihologija
Jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Psihologija
Jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Psihologija
Jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Psihologija

Odsek za romanistiku
Jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Romanistika

Odsek za rumunistiku
Jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Rumunistika

Odsek za slavistiku
Jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Rusistika

Odsek za srpski jezik i lingvistiku
Jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistika
Jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistika
Jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistika

3. Izbor u zvanje i zasnivanje radnog odnosa

Odsek za medijske studije
Jednog asistenta za užu naučnu oblast Novinarstvo

Odsek za psihologiju
Jednog asistenta za užu naučnu oblast Psihologija

Odsek za romanistiku
Jednog asistenta za užu naučnu oblast Romanistika

Odsek za slavistiku
Jednog višeg lektora za užu naučnu oblast Rusistika
Jednog lektora za užu naučnu oblast Rusistika

Centar za jezike
Jednog lektora za užu naučnu oblast Kulture u kontaktu
Jednog višeg lektora za užu naučnu oblast Romanistika

4. Raspisivanje konkursa i imenovanje komisije za izbor u zvanje i zasnivanje radnog odnosa

Odsek za anglistiku
- Jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Anglistika

Predlog komisije

 1. dr Maja Marković, vanr. prof. za užu naučnu oblast Anglistika, Filozofski fakultet, Novi Sad
 2. dr Predrag Novakov, red. prof. za užu naučnu oblast Anglistika Filozofski fakultet, Novi Sad
 3. dr Sabina Halupka Rešetar, vanr. prof. za užu naučnu oblast Anglistika, Filozofski fakultet, Novi Sad

- Jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Anglistika

Predlog komisije

 1. dr Maja Marković, vanr. prof. za užu naučnu oblast Anglistika, Filozofski fakultet, Novi Sad
 2. dr Predrag Novakov, red. prof. za užu naučnu oblast Anglistika Filozofski fakultet, Novi Sad
 3. dr Sabina Halupka Rešetar, vanr. prof. za užu naučnu oblast Anglistika, Filozofski fakultet, Novi Sad

- Jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Anglistika

Predlog komisije

 1. dr Tvrtko Prćić, red. prof. za užu naučnu oblast Anglistika, Filozofski fakultet, Novi Sad
 2. dr Predrag Novakov, red. prof. za užu naučnu oblast Anglistika Filozofski fakultet, Novi Sad
 3. dr Katarina Rasulić, red. prof. za užu naučnu oblast Anglistika, Filološki fakultet, Beograd

Odsek za germanistiku
- Jednog saradnika u nastavi za užu naučnu oblast Germanistika

Predlog komisije

 1. dr Sanja Ninković, docent za užu naučnu oblast Germanistika, Filozofski fakultet, Novi Sad
 2. dr Nikolina Zobenica, vanr. prof. za užu naučnu oblast Germanistika, Filozofski fakultet, Novi Sad
 3. dr Gordana Ristić, docent za užu naučnu oblast Germanistika, Filozofski fakultet, Novi Sad

Odsek za istoriju
- Jednog asistenta za užu naučnu oblast Istorija modernog doba

Predlog komisije

 1. dr Vladan Gavrilović, red. prof. za užu naučnu oblast Istorija modernog doba, Filozofski fakultet, Novi Sad
 2. dr Julijana Išpanović Čapo, vanr. prof. za užu naučnu oblast Folkloristika i istorija kulture na mađarskom nastavnom jeziku, Filozofski fakultet, Novi Sad
 3. dr Zoltan Đere, red. prof. za užu naučnu oblast Istorija modernog doba, Filozofski fakultet, Novi Sad

Odsek za pedagogiju
- Jednog asistenta za užu naučnu oblast Pedagogija za predmete iz oblasti

Predlog komisije

 1. dr Marijana Kosanović, vanr. prof. za užu naučnu oblast Pedagogija, Filozofski fakultet, Novi Sad
 2. dr Svetlana Kostović, red. prof. za užu naučnu oblast Pedagogija, Filozofski fakultet, Novi Sad
 3. dr Olivera Knežević Florić, red. prof. za užu naučnu oblast Pedagogija, Filozofski fakultet, Novi Sad

Odsek za romanistiku
- Jednog asistenta za užu naučnu oblast Romanistika (predmet Španski jezik)

Predlog komisije

 1. dr Jelena Filipović, red. prof. za užu naučnu oblast Hispanske i hispanoameričke studije, Filološki fakultet, Beograd
 2. dr Ksenija Šulović, docent za užu naučnu oblast Romanistika, Filozofski fakultet, Novi Sad
 3. dr Tamara Valčić Bulić, docent za užu naučnu oblast Romanistika, Filozofski fakultet, Novi Sad

Odsek za rusinistiku
- Jednog asistenta za užu naučnu oblast Rusinistika

Predlog komisije

 1. dr Mihajlo Fejsa, red. prof. za užu naučnu oblast Rusinistika, Filozofski fakultet, Novi Sad
 2. dr Ljudmila Popović, red. prof. za užu naučnu oblast Ukrajinistika, Filološki fakultet, Beograd
 3. dr Janko Ramač, red. prof. za užu naučnu oblast Rusinistika, Filozofski fakultet, Novi Sad

- Jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Rusinistika

Predlog komisije

 1. dr Jarmila Hodolič, red. prof. za užu naučnu oblast Slovakistika, Filozofski fakultet, Novi Sad
 2. dr Ljudmila Popović, red. prof. za užu naučnu oblast Ukrajinistika, Filološki fakultet, Beograd
 3. dr Sava Damjanov, red. prof. za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti, Filozofski fakultet, Novi Sad
 4. dr Janko Ramač, red. prof. za užu naučnu oblast nacionalna istorija, Filozofski fakultet, Novi Sad

Odsek za slavistiku
- Jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Rusistika

Predlog komisije

 1. dr Marija Stefanović, vanr. prof. za užu naučnu oblast Rusistika, Filozofski fakultet, Novi Sad
 2. dr Predrag Piper, red. prof. za užu naučnu oblast Rusistika, Filološki fakultet, Beograd
 3. dr Dojčil Vojvodić, vanr. prof. za užu naučnu oblast Rusistika, Filozofski fakultet, Novi Sad
 4. dr Radoslava Trnavac, docent za užu naučnu oblast Rusistika, Filozofski fakultet, Novi Sad

5. Mišljenje matičnog Fakulteta o izboru dr Katalin Hegediš, u zvanje nastavnika stranog jezika za užu naučnu oblast Nemačka filologija na Učiteljskom fakultetu na mađarskom nastavnom jeziku u Subotici.

6. Mišljenje matičnog Fakulteta o izboru dr Dejane Prnjat, u zvanje vanrednog profesora za užu naučnu oblast Kulturološke nauke i komunikologija na Akademiji umetnosti u Novom Sadu

7. Mišljenje matičnog Fakulteta o izboru dr Dragane Francišković, u zvanje redovnog profesora za užu naučnu oblast Srpska filologija – Srpska književnost i jezik sa metodikom nastave na Učiteljskom fakultetu na mađarskom nastavnom jeziku u Subotici.

8. Mišljenje matičnog Fakulteta o izboru dr Mirne Vidaković i Zore Trninić Janić, u zvanje nastavnika za užu naučnu oblast Strani jezik – Engleski jezik na Ekonomskom fakultetu u Subotici.

9. Mišljenje matičnog Fakulteta o izboru mr Igora Cvijanovića, u zvanje nastavnika stranog jezika za užu naučnu oblast Strani jezik – Engleski jezik na Poljoprivrednom fakultetu u Novom Sadu.

10. Mišljenje matičnog Fakulteta o izboru dr Ane Nešić, u zvanje docenta za užu naučnu oblast Sociologija na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu.

11. Mišljenje matičnog Fakulteta o izboru dr Valentine Šobot i dr Ksenije Kolundžije u zvanje docenta za užu naučnu oblast Psihologija na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu.

                                                                                          Dekan Filozofskog fakulteta
                                                                                    Prof. dr Ivana Živančević Sekeruš

 

Vrh strane