67. sednica Izbornog veća

Dekan Filozofskog fakulteta u Novom Sadu saziva 67. sednicu Izbornog veća Fakulteta, koja će se održati elektronskim putem od 10. do 13.11.2023. godine

 1. Usvajanje zapisnika sa 66. sednice Izbornog veća Filozofskog fakulteta;
 2. Utvrđivanje predloga za izboru zvanje

Odsek za anglasitiku
Jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Anglistika
Prijavljen jedan kandidat: dr Tatjana Milićev.
Prigovora nema.
Komisija predlaže Izbornom veću da se dr Tatjana Milićev predloži u zvanje vanrednog profesora za užu naučnu oblast Anglistika.
Glasaju redovni i vanredni profesori.

 1. Utvrđivanje predloga za izbor u zvanje

Odsek za anglistiku
Jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Anglistika
Prijavljen jedan kandidat: dr Arijana Luburić-Cvijanović.
Prigovora nema.
Komisija predlaže Izbornom veću da se dr Arijana Lubrić Cvijanović predloži u zvanje redovnog profesora za užu naučnu oblast Anglistika.
Glasaju redovni profesori.

 1. Utvrđivanje predloga za izbor u zvanje

Odsek za psihologiju
Jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Psihologija
Prijavljen jedan kandidat: dr Boris Popov.
Prigovora nema.
Komisija predlaže Izbornom veću da se dr Boris Popov predloži u zvanje vanrednog profesora za užu naučnu oblast Psihologija.
Glasaju redovni i vanredni profesori.

 1. Utvrđivanje predloga za izbor u zvanje

Odsek za psihologiju
Jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Psihologija
Prijavljen jedan kandidat: dr Tanja Jevremov.
Prigovora nema.
Komisija predlaže Izbornom veću da se dr Tanja Jevremov predloži u zvanje vanrednog profesora za užu naučnu oblast Psihologija.
Glasaju redovni i vanredni profesori.

 1. Utvrđivanje predloga za izbor u zvanje

Odsek za rusinistiku
Jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Rusinisitika
Prijavljen jedan kandidat: dr Aleksandar Mudri.
Prigovora nema.
Komisija predlaže Izbornom veću da se dr Aleksandar Mudri predloži u zvanje docenta za užu naučnu oblast Rusinistika.
Glasaju svi.

 1. Raspisivanje konkursa i imenovanje komisije

Odsek za anglistiku
Jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Anglistika

Predlog komisije:

 1. dr Predrag Novakov, red. prof. za užu naučnu oblast Anglistika, Filozofski fakultet Novi Sad
 2. dr Mirna Radin Sabadoš, red. prof.za užu naučnu oblast Anglistika, Filozofski fakultet Novi Sad
 3. dr Marija Omazić, red. prof. za užu naučnu oblast humnaističkih nauka, polje jezikoslovlje, grana anglistika, Sveučilište Josipa Jurja Štrosmajera Osijek.

Odsek za medijske studije
Jednoga asistenta za užu naučnu oblast Novinarstavo

Predlog komisije:

 1. dr Dejan Pralica, red. prof. za užu naučnu oblast Novinarstvo, Filozofski fakultet Novi Sad
 2. dr Jelena Kleut, vanred. prof. za užu naučnu oblast Komunikologija, Filozofski fakultet Novi Sad
 3. dr Smiljana Milinkov, vanred.prof. za užu naučnu oblast Novinarstvo, Filozofski fakultet Novi Sad.

Odsek za pedagogiju
Jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Pedagogija

Predlog komisije:

 1. dr Slađana Zuković, red. prof. za užu naučnu oblast Pedagogija, Filozofski fakultet Novi Sad
 2. dr Olivera Knežević-Florić, red. prof. za užu naučnu oblast Pedagogija, Filozofski fakultet Novi Sad
 3. dr Vera Spasenović, red. prof. za užu naučnu oblast Pedagogija, Filozofski fakultet Beograd.

Odsek za pedagogiju
Jednog asistenta za užu naučnu oblast Pedagogija

Predlog komisije:

 1. dr Jasmina Klemenović, red.prof. za užu naučnu oblast Pedagogija, Filozofski fakultet Novi Sad
 2. dr Stanislava Marić-Jurišin, vanred. prof. za užu naučnu oblast Pedagogija Filozofski fakultet Novi Sad
 3. dr Borka Malčić, doc. za u užu naučnu oblast Pedagogija, Filozofski fakultet Novi Sad

Odsek za slovakistiku
Jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Slovakistika

Predlog komisije:

 1. dr Ana Makišova, red. prof. za užu naučnu oblast Slovakistika, Filozofski fakultet Novi Sad
 2. dr Jasna Uhlarik, vanred. prof. za užu naučnu oblast Slovakistika, Filozofksi fakultet Novi Sad
 3. dr Stefan Paunović-Rodić, doc. za užu naučnu oblast Slovakistika, Filološki fakultet Beograd.

Odsek za sociologiju
Jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Sociologija (Uvod u sociološki metod, Kvantitativni metod u sociologiji, Sociologija migracija, Metodika nastave sociologije, Kombinovani metodološki pristupi u sociologiji)

Predlog komisije:

 1. dr Pavle Milenković, red.prof. za užu naučnu oblast Sociologija, Filozofski fakultet Novi Sad
 2. dr Srđan Šljukić, red. prof. za užu naučnu oblast Sociologija, Filozofski fakultet Novi Sad
 3. dr Slobodan Cvejić, red. prof. za užu naučnu oblast Sociologija, Filozofski fakultet Beograd.
 1. Mišljenje matičnog fakulteta o izboru mr Aleksandra Jagrovića u zvanje nastavnika stranog jezika za užu naučnu oblast Strani jezik-Engleski jezik (Anglistika) na Poljoprivrednom fakultetu u Novom Sadu.

Odsek za anglistiku dao je pozitivno mišljenje o izboru mr Aleksandra Jagrovića u zvanje nastavnika stranog jezika za užu naučnu oblast Strani jezik-Engleski jezik (Anglistika) na Poljoprivrednom fakultetu u Novom Sadu.

 1. Mišljenje matičnog fakulteta o izboru dr Bojane Komaromi u zvanje vanrednog profesora za užu naučnu oblast Strani jezik-Engleski jezik (Anglistika) na Poljoprivrednom fakultetu u Novom Sadu.

Odsek za anglistiku dao je pozitivno mišljenje o izboru dr Bojane Komaromi u zvanje vanrednog profesora za užu naučnu oblast Strani jezik-Engleski jezik (Anglistika) na Poljoprivrednom fakultetu u Novom Sadu.

Vrh strane