63. седница Изборног већа

Декан Филозофског факултета у Новом Саду сазива 63. седницу Изборног већа Факултета, која ће се одржати електронским путем од 16.5.2023. до 19.5.2023. године

  1. Усвајање записника са 62. седнице Изборног већа Факултета
  2. Утврђивање предлога за избор у звање

Одсек за германистику

Једног наставника (сва звања) за ужу научну област Германистика

            Пријављен један кандидат: др Жолт Папишта.

            Приговора нема.

Комисија предлаже Изборном већу да се др Жолт Папишта предложи у звање доцента за ужу научну област Германистика.

Гласају сви.

  1. Замена члана Комисије за писање извешатаја о пријaвљеним кандидатима на конкурс за избор једног асистента за ужу научну област Српска и јужнословенске књижевности са теоријом књижевности (предмети: Преглед поетика, Методологија проучавања књижевности и Теорија књижевности).

Изборно веће на седници одржаној од 28.4. до 1.5.20203. године за наведени конкурс именовало је Комисију у саставу: проф. др Сања Париповић Крчмар, проф. др Ђорђе Деспић и проф. др Драган Станић.

Проф. др Драган Станић обавестио је дана 9.5.2023. године Одсек за српску књижевност да због преузетих обавеза мора да се повуче из наведене Комисије.

Одсек за српску књижевност је на седници одржаној дана 10.5.2023. године уместо проф. др Драгана Станића за члана Комисије предложио проф. др Горану Раичевић и моли Изборно веће да именује Комисију у следећем саставу:

  1. др Сања Париповић Крчмар, ванред. проф. за ужу научну област Српска и јужнословенске књижевности са теоријом књижевности, Филозофски факултет Нови Сад
  2. др Ђорђе Деспић, ванред. проф. за ужу научну област Српска и јужнословенске књижевности са теоријом књижевности, Филозофски факултет Нови Сад
  3. др Горана Раичевић, ред. проф. за ужу научну област Српска и јужнословенске књижевности са теоријом књижевности, Филозофски факултет Нови Сад

Гласају сви.

                                                                        Декан Филозофског факултета
                                                                Проф. др Ивана Живанчевић-Секеруш

Врх стране